Kiến Trúc Máy Tính (Computer Architecture) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Www.Eecs.Harvard.Edu - David Brooks - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Công Nghệ Thông Tin - Ths Trương Văn Cương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ths Phạm Tuấn Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Kim Khánh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Công Nghệ Thông Tin - Pgs.Ts Vũ Đức Lung - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hv Công Nghệ Bcvt - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hcm - Võ Tấn Phương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Ocw.Mit.Edu - Arvind - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter 1-introduction.pdf
chapter 2 - isa.pdf
chapter 3 - processor.pdf
chapter 4 - pipelining.pdf
chapter 5 - caches.pdf
01-introduction-2x2.pdf
01-introduction-3x1.pdf
01-introduction.pdf
02-isa-2x2.pdf
02-isa-3x1.pdf
02-isa.pdf
03-isa-2x2.pdf
03-isa-3x1.pdf
03-isa.pdf
04-performance-2x2.pdf
04-performance-3x1.pdf
04-performance.pdf
05-arithmetic-2x2.pdf
05-arithmetic-3x1.pdf
05-arithmetic.pdf
06-arithmetic-2x2.pdf
06-arithmetic-3x1.pdf
06-arithmetic.pdf
07-datapath-2x2.pdf
07-datapath-3x1.pdf
07-datapath.pdf
08-control-2x2.pdf
08-control-3x1.pdf
08-control.pdf
09-microcode-2x2.pdf
09-microcode-3x1.pdf
09-microcode.pdf
10-pipeline-2x2.pdf
10-pipeline-3x1.pdf
10-pipeline.pdf
14-bpred-2x2.pdf
14-bpred-3x1.pdf
14-bpred.pdf
15-verilog and rtl-2x2.pdf
15-verilog and rtl.pdf
16-cache-2x2.pdf
16-cache-3x1.pdf
16-cache.pdf
18-updated-virtualmemory-2x2.pdf
18-updated-virtualmemory-3x1.pdf
18-updated-virtualmemory.pdf
18-virtualmemory-2x2.pdf
18-virtualmemory-3x1.pdf
18-virtualmemory.pdf
20-io-2x2.pdf
20-io-3x1.pdf
20-io.pdf
21a-memory-2x2.pdf
21a-memory-3x1.pdf
21a-memory.pdf
22a-ilp-2x2.pdf
22a-ilp-3x1.pdf
22a-ilp.pdf
23a-mp-2x2.pdf
23a-mp-3x1.pdf
23a-mp.pdf
verilog_tutorial.pdf
cs146-lecture1 introduction to computer architecture.pdf
cs146-lecture2 cpu performance and metrics.pdf
cs146-lecture3 instruction set architecture.pdf
cs146-lecture4 implementation and pipelining.pdf
cs146-lecture5 exceptions, multi-cycle ops, dynamic scheduling.pdf
cs146-lecture6 scoreboarding example, tomasulo's algorithm.pdf
cs146-lecture7 dynamic branch prediction.pdf
cs146-lecture8 multiple issue and speculation.pdf
cs146-lecture9 limits of ilp, case studies.pdf
cs146-lecture10 static scheduling, loop unrolling, and software pipelining.pdf
cs146-lecture11 software pipelining and global scheduling.pdf
cs146-lecture12 hardware assisted software ilp and ia64itanium case study.pdf
cs146-lecture14 introduction to caches.pdf
cs146-lecture15 more on caches.pdf
cs146-lecture16 more on caches.pdf
cs146-lecture17 main memory.pdf
cs146-lecture18 virtual memory.pdf
cs146-lecture19 multiprocessors.pdf
cs146-lecture20 more multiprocessors.pdf
cs146-lecture21 multithreading and io.pdf
cs146-lecture22 more io.pdf
cs146-lecture23 clusters and wrapup.pdf
cs146-sylabbus.pdf
google.pdf
isca.complexity.pdf
lee96subword.pdf
micro.trace-cache.pdf
p257-yeh.pdf
piranha.pdf
smith88.pdf
smt.pdf
sohi-ruu.pdf
wall-ilp.pdf
1. huong dan su dung mars.pdf
2. tong quan hop ngu va mips.pdf
3. cac lenh mips co ban_v1.pdf
ch0_course_information.pdf
lecture-01-chapter 01 - introduction.pdf
lecture-02-chapter 02 - language of the computer - 01-sv.pdf
lecture-03-chapter 02 - language of the computer - 02.pdf
lecture-04-chapter 02 - language of the computer - 03.pdf
lecture-05-performance.pdf
quiz for chapter 2.pdf
review-introduction to digital circuits.pdf
bus(10).pdf
computer arithmetic(7).pdf
cpu struct and execute(5).pdf
executionwithint (6).pdf
externalmemory(9).pdf
gioithieu&vonneumannmachine(1,2,3).pdf
iasinstructionset.pdf
in&output(11).pdf
instruction set architecture(4).pdf
internalmemory(8).pdf
thực tập.pdf
bai01_tong_quan_may_tinh.pdf
bai02_so_nguyen.pdf
bai03_so_cham_dong.pdf
bai04_bo_xu_ly.pdf
bai04bis_gioi_thieu_hop_ngu.pdf
bai05_kien_truc_mips.pdf
bai06_mach_so.pdf
bai07_thiet_ke_cpu.pdf
bai08_kien_truc_x86-32bit_-_pdf_-_full.pdf
bai10_he_thong_luu_tru.pdf
bai11_he_thong_nhap_xuat.pdf
ca-20172-1s kiến trúc máy tính nguyễn kim khánh.pdf
ca-jan2014v10 kiến trúc máy tính nguyễn kim khánh.pdf
cajan2013.pdf
mips_green_sheet.pdf
chuong01-gioithieu.pdf
chuong02-cacbophancobancuamt.pdf
chuong03-bieudiendulieu.pdf
chuong04-machlogicso.pdf
chuong05-machtuantu.pdf
chuong06-kientrucbolenh.pdf
chuong07-tochuccpu.pdf
dai so boolean & mach logic.pdf
kientrucmaytinh-vdlung.pdf
ktmt-vdl-ict_ebooks.pdf
HV BCVT-Hoang Xuan Dau-KTMT-2010.pdf
hv bcvt-hoang xuan dau-ktmt-2010.pdf
ch1_abstracts and technology.pdf
ch2_language of the computer.pdf
ch3_arithmetic for computers.pdf
ch4_the processor.pdf
ch5_memory hierachy.pdf
ch6_storage and other io topics.pdf
ch7_multicores, multiprocessors .pdf
chuong1_các khái niệm & công nghệ.pdf
chuong2_ngôn ngữ máy tập lệnh.pdf
chuong3_phép số học.pdf
chuong4_bộ xử lý.pdf
chuong5_tổ chức và cấu trúc bộ nhớ.pdf
chuong6_hệ thống lưu trữ và các thiết bị nhập xuất.pdf
chuong7_đa lõi, đa xử lý.pdf
course_introduction.pdf
giới thiệu môn học.pdf
l1-introduction_ml_dm.pdf
l2-performance_evaluation.pdf
l3-probabilistic_learning.pdf
l4-nearest_neighbor_learning.pdf
l5-decision_tree.pdf
1_introduction.pdf
2_isa.pdf
3_cpu.pdf
4_computer arithmetic.pdf
5_internal storage.pdf
6_external storage.pdf
7.bus.pdf
8.io.pdf
huong-dan-on-tap-ktmt.pdf
chapter1_computer abstractions and technology.pdf
chapter1_review_exercise.pdf
chapter2_part1_instructions - language of the computer.pdf
chapter2_part2_instructions - language of the computer.pdf
chapter2_part3_instructions - language of the computer.pdf
chapter3_arithmetic for computers.pdf
chapter4_part1_the processor .pdf
chapter4_part2_the processor .pdf
chapter4_part3_the processor .pdf
chapter5_memory hierarchy.pdf
introduction.pdf
figs-1_introduction.pdf
figs-2_computer systems organization.pdf
figs-3_the digital logic level.pdf
figs-4_the microarchitecture level.pdf
figs-5_the instruction set architecture level.pdf
figs-6_the operating system machine level.pdf
figs-7_the assembly language level.pdf
figs-8_parallel computer architectures.pdf
figs-a_binary numbers.pdf
figs-b_floating-point numbers.pdf
general 5 th edition.pdf
c1 giới thiệu kiến trúc máy tính.pdf
c2. biểu diễn dữ liệu.pdf
c4 cấu trúc luận lý số.pdf
c5 microarchitecrure level.pdf
c6 the instruction set architecture level.pdf
chuong2 biểu diễn dữ liệu.pdf
chuong3 tổ chức hệ thống máy tính.pdf
chuong4 cấu trúc luận lý số.pdf
chuong5 microarchitecrure level.pdf
chuong6_1 memory management at operating system level.pdf
chuong6 memory models.pdf
gioithieu kiến trúc máy tính - computer architecture.pdf
chapter01.pdf
chapter02-1mips-isa.pdf
chapter02-2mips-assembly.pdf
chapter02-0 data representation.pdf
chapter03-note.pdf
chapter03-performance.pdf
chapter04-1 single cycle processor.pdf
chapter04-2 pipelined processor.pdf
chapter05-bonho.pdf
chapter05-memory.pdf
de cuong ktmt.pdf
giaotrinh.doc
gt ktmt_v3n.pdf
vanluong-blogspot-com_mips.pdf
l01_earlydev.pdf
l02_fifties.pdf
l03_sixties.pdf
l04_microprog.pdf
l05_singlecycle.pdf
l06_pipeline.pdf
l07_caches.pdf
l08_caches_2.pdf
l09_add_trans.pdf
l10_vrtl_mem.pdf
l11_cmplx_pipes.pdf
l12_ooo_pipes.pdf
l13_brnchpred.pdf
l14_superscalar.pdf
l15_micro_evlutn.pdf
l16_smps_sc.pdf
l17_cc.pdf
l18_ccprotocols.pdf
l19_snoopy_prot.pdf
l20_relaxedmm.pdf
l21_vliw.pdf
l22_vector.pdf
l23_multithread.pdf
l24_reliability.pdf
l25_vms.pdf
kien_truc_may_tinh.pdf
baitaplon-2013.hk2.docx
baitaplon-2013.hk2.pdf
cache performance.pdf
custom instruction.pdf
ktmt_soft.rar
lab1.pdf
lab3.pdf
lab4.pdf
multiple processor.pdf
thí nghiệm kiến trúc máy tính.pdf
cs146-fall2002-midterm1.pdf
cs146-hw1.pdf
cs146-hw2.pdf
cs146-hw3.pdf
cs146-hw4.pdf
cs146-hw5.pdf
1. baitap_chuong1_tiengviet_revised_bynguyet.pdf
2. baitap_loigiai_chuong2_revised_bynguyet.pdf
3. baitap_dapan_chuong3_phan 1(cong_tru_nhan_chia).pdf
3. baitap_dapan_chuong3_phan 2(floating-point).pdf
on thi cuoi ky.pdf
on thi giua ky_week 7.pdf
quiz for chapter 1.pdf
quiz for chapter 2.pdf
quiz for chapter 3.pdf
sol01-9780123747501.pdf
sol02-9780123747501.pdf
sol03-9780123747501.pdf
5_-_hop_ngu_mips.pdf
bai_tap_ktmt.pdf
bai_tap_mips_12-10.pdf
phep_toan_so_nguyen.pdf
baitap.pdf
mars.zip
mars4_5.jar
mips1.asm
mips_green_sheet.pdf
bai tap.pdf
baitap_ktmt.pdf
bai tap on tap chuong 4&5.pdf
btap.docx
btap.pdf
bt chương 5.docx
bt chương 5.pdf
bt hay.pdf
bài tập chương 4 chưa giải.docx
bài tập chương 4 chưa giải.pdf
cauhoi&baitapcacchuong.pdf
cau hoi on tap ktmt_thay_khanh.docx
cau hoi on tap ktmt_thay_khanh.pdf
câu hỏi và bài tập chương iii.pdf
câu hỏi và bài tập chương iv.pdf
on tap_sv.pdf
cauhoi_chuong123.pdf
chapter01 - exercises.pdf
chapter03-note.pdf
chapter04-exercise.pdf
howtoinstall_mars.pdf
l15-loadstores.pdf
lab1.pdf
lab2.pdf
lab3.pdf
lab4.pdf
lab5.pdf
lab6.pdf
week02_ex.pdf
đề-1-ktmt2-2014-solution.docx
đề-1-ktmt2-2014-solution.pdf
de-thi-kien-truc-may-tinh-2016.pdf
ktmt 2012-2013 - thay bui quang hung.pdf
ktmt k56 - thay nn hoa.pdf
de thi ktmt - hn.pdf
de thi ktmtvhn.pdf
baitap ktmt_dhbkhn.pdf
de giua ki k53.pdf
de giua ki ktmtk54.pdf
ktmt.jpg
thi giua ky 1.jpg
thi giua ky 2.jpg
uit_kiến trúc máy tính cuối kỳ.jpeg
uit_kiến trúc máy tính cuối kỳ_tt.jpeg
de_thi_ktmt_2010_bthieu.pdf
de_thi_ktmt_2010_so_1_bthieu.pdf
de_thi_ktmt_2010_vdlung.pdf
dethicuoiky-ktmt-2009-lung.pdf
de thi khoa 3 ktmt de manh 2_6_09.pdf
dethiktmt-truyen.pdf
de thi ktmt-vuduclung.pdf
thihocky-2007-lung.pdf
dap an kt htth-m-vxl - pfiev 12-2014.pdf
final exam - 2014-2015.pdf
assignment 1-solution.pdf
assignment 1 computer abstractions and technology.pdf
assignment 2-solution.pdf
assignment 2 mips instructions and assembly language.pdf
de thi ktmt.pdf
ex1-solution-071.pdf
ex2-solution-071.pdf
exam ii – fall 2007.pdf
exam i – fall 2007.pdf
final-solution-071.pdf
final exam – fall 2007.pdf
kt giua ky 2_2012.pdf
kt giua ky 2_2013.pdf
đề thi cuối kỳ 1 năm 2012-2013.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp các kiến thức một cách toàn diện về kiến trúc và tổ chức của hệ thống máy tính số, mối quan hệ giữa phần mềm và phần cứng, phân tích và đánh giá hiệu xuất ở mức độ hệ thống và ở mức khối chức năng. Đây là môn học cơ sở cho ngành máy tính, giảng dạy cho cả 2 chương trình: Kỹ thuật Máy tính và Khoa học Máy tính. Sau khi kết thúc môn học: (1) Sinh viên ngành Kỹ thuật Máy tính có khả năng phân tích và thiết kế một kiến trúc máy tính số cơ bản. (2) Sinh viên ngành Khoa học Máy tính có khả năng thiết kế, cải tạo các hệ thống phần mềm sao cho hoạt động hiệu quả, phù hợp với kiến trúc phần cứng.

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Hiểu cấu trúc, tổ chức và cơ chế hoạt động của các bộ phận chức năng của một hệ thống máy tính số. L.O.2 Hiểu biết về các nguyên tắc căn bản của các kiến trúc tập lệnh khác nhau và mối quan hệ của chúng dẫn đến việc thiết kế Bộ Xử lý Trung tâm. L.O.3 Hiểu rõ nguyên tắc và thực hiện các phép số học của máy tính L.O.4 Hiểu nguyên tắc và cơ chế hoạt động của tổ chức phân tầng bộ nhớ L.O.5 Giải thích cơ chế ngắt để thực hiện I / O điều khiển và truyền dữ liệu trong hệ thống L.O.6 Viết chương trình để giải quyết một vấn đề đơn giản, tối ưu chương trình trên một kiến trúc tập lệnh cho trước. L.O.7 Thiết kế ở dạng mô phỏng một phần hoặc toàn phần Bộ xử lý đơn giản đơn chu kỳ hoặc đa chu kỳ (ống lệnh) với ngôn ngữ đặc tả phần cứng

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface(4th Edition) – David A. Patterson, John L. Hennessy, Morgan Kaufmann-ELSEVIER Publisher.
Co2007_Kientrucmaytinh.Pdf
Computer Architecture A Quantitative Approach.Pdf
Computer Organisation And Architecture 8e By William Stallings.Pdf
Computer System_A Programmer’s Perspective.Pdf
Computer Systems Architecture - A Networking Approach 2e By Rob Williams.Pdf
David Money Harris And Sarah L. Harris, Digital Design And Computer Architecture.Pdf
Digital Design And Computer Architecture (2nd Ed).Pdf
Fundamentals Of Computer Organization And Architecture.Pdf
Giáo Trình Cấu Trúc Máy Tính Tống Văn On.Pdf
Giáo Trình Vi Xử Lý Và Cấu Trúc Máy Tính - Ngô Diễn Tập, Kiều Xuân Thực.Pdf
Mk Computer Architecture - A Quantitative Approach 5th Sep 2011.Pdf
Mk Computer Organization And Design 4th Oct.2011.Pdf
Solution Manual Computer Organization And Architecture 8th.Pdf