ĐH Bách Khoa HN - HUST - DHBKHN - giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi

Toán Rời Rạc - Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Đức Nghĩa - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Lập Trình Mạng - Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Cao Đạt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Điện Tử Số - Đh Bách Khoa Hn - Trịnh Văn Loan - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Tin Học Đại Cương - Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Xác Suất Thống Kê - Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Linh Giang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đồ Họa 1 - Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành
Hóa Lý 2 - Đh Bách Khoa Hn - Lê Thị Thanh Hương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Kỹ Thuật Điện - Đh Bách Khoa Hn - Trần Hoài Linh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Quốc Phòng An Ninh - Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Đề thi
Hóa Phân Tích - Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Trường Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Máy Điện - Đh Bách Khoa Hn - Bùi Đức Hùng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Điện Tử - Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành
Đồ Họa 2 - Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Lý Thuyết Thông Tin - Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành - Đề thi
Điện Tử Số - Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Vật Lý 2 - Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành
Xử Lý Thông Tin Mờ - Đh Bách Khoa Hn - Trần Đình Khang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Quân Sự Chung - Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành
Lý Thuyết Mạch - Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Đại Cương - Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành
Lập Trình Mạng - Đh Bách Khoa Hn - Lương Ánh Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Sở Dữ Liệu - Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Hồng Phương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Vô Cơ - Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Ngọc Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích 3 - Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Xuân Thảo - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Lý Thuyết Mạch Điện - Đh Bách Khoa Hn - Cung Thành Long - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Xử Lý Ảnh - Đh Bách Khoa Hn - Hoàng Văn Hiệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Khí Đại Cương - Đh Bách Khoa Hn - Vũ Đình Toại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi