[PDF]Kiến Trúc Máy Tính - Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Kim Khánh

Bài giảng/Giáo trình Kiến Trúc Máy Tính

cajan2013.pdf
mips_green_sheet.pdf

Đề thi Kiến Trúc Máy Tính

baitap ktmt_dhbkhn.pdf
de giua ki k53.pdf
de giua ki ktmtk54.pdf

Thông tin tác giả Nguyễn Kim Khánh

Email khanhnk@soict.hut.edu.vn
Co2007_Kientrucmaytinh.Pdf
Computer Architecture A Quantitative Approach.Pdf
Computer Organisation And Architecture 8e By William Stallings.Pdf
Computer System_A Programmer’s Perspective.Pdf
Computer Systems Architecture - A Networking Approach 2e By Rob Williams.Pdf
David Money Harris And Sarah L. Harris, Digital Design And Computer Architecture.Pdf
Fundamentals Of Computer Organization And Architecture.Pdf
Giáo Trình Cấu Trúc Máy Tính Tống Văn On.Pdf
Giáo Trình Vi Xử Lý Và Cấu Trúc Máy Tính - Ngô Diễn Tập, Kiều Xuân Thực.Pdf
Mk Computer Architecture - A Quantitative Approach 5th Sep 2011.Pdf
Mk Computer Organization And Design 4th Oct.2011.Pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Nội dung học phần Chương 1. Giới thiệu chung Chương 2. Cơ bản về logic số Chương 3. Hệ thống máy tính Chương 4. Số học máy tính Chương 5. Kiến trúc tập lệnh Chương 6. Cấu trúc bộ xử lý Chương 7. Bộ nhớ Chương 8. Vào-ra Chương 9. Các kiến trúc song song Tài liệu tham khảo chính [1] William Stallings - Computer Organization and Architecture – Designing for Performance – 2009 (8th edition) [2] David A. Patterson & John L. Hennessy - Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface – 2009 (4th edition) [3] David Money Harris and Sarah L. Harris, Digital Design and Computer Architecture, 2007 [4] Behrooz Parhami - Computer Architecture: From Microprocessors to Supercomputers - 2005 Mục tiêu học phần Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ sở về kiến trúc tập lệnh và tổ chức của máy tính, cũng như những vấn đề cơ bản trong thiết kế máy tính. Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: -Tìm hiểu kiến trúc tập lệnh của các bộ xử lý cụ thể -Lập trình hợp ngữ trên một số kiến trúc -Đánh giá hiệu năng của các họ máy tính -Khai thác và quản trị hiệu quả các hệ thống máy tính -Phân tích và thiết kế máy tính