[PDF]Kiến Trúc Máy Tính - Www.Eecs.Harvard.Edu - David Brooks

Bài giảng/Giáo trình Kiến Trúc Máy Tính

cs146-lecture1 introduction to computer architecture.pdf
cs146-lecture2 cpu performance and metrics.pdf
cs146-lecture3 instruction set architecture.pdf
cs146-lecture4 implementation and pipelining.pdf
cs146-lecture5 exceptions, multi-cycle ops, dynamic scheduling.pdf
cs146-lecture6 scoreboarding example, tomasulo's algorithm.pdf
cs146-lecture7 dynamic branch prediction.pdf
cs146-lecture8 multiple issue and speculation.pdf
cs146-lecture9 limits of ilp, case studies.pdf
cs146-lecture10 static scheduling, loop unrolling, and software pipelining.pdf
cs146-lecture11 software pipelining and global scheduling.pdf
cs146-lecture12 hardware assisted software ilp and ia64itanium case study.pdf
cs146-lecture14 introduction to caches.pdf
cs146-lecture15 more on caches.pdf
cs146-lecture16 more on caches.pdf
cs146-lecture17 main memory.pdf
cs146-lecture18 virtual memory.pdf
cs146-lecture19 multiprocessors.pdf
cs146-lecture20 more multiprocessors.pdf
cs146-lecture21 multithreading and io.pdf
cs146-lecture22 more io.pdf
cs146-lecture23 clusters and wrapup.pdf
cs146-sylabbus.pdf
google.pdf
isca.complexity.pdf
lee96subword.pdf
micro.trace-cache.pdf
p257-yeh.pdf
piranha.pdf
smith88.pdf
smt.pdf
sohi-ruu.pdf
wall-ilp.pdf

Bài tập/Thực hành Kiến Trúc Máy Tính

cs146-fall2002-midterm1.pdf
cs146-hw1.pdf
cs146-hw2.pdf
cs146-hw3.pdf
cs146-hw4.pdf
cs146-hw5.pdf
Co2007_Kientrucmaytinh.Pdf
Computer Architecture A Quantitative Approach.Pdf
Computer Organisation And Architecture 8e By William Stallings.Pdf
Computer System_A Programmer’s Perspective.Pdf
Computer Systems Architecture - A Networking Approach 2e By Rob Williams.Pdf
David Money Harris And Sarah L. Harris, Digital Design And Computer Architecture.Pdf
Fundamentals Of Computer Organization And Architecture.Pdf
Giáo Trình Cấu Trúc Máy Tính Tống Văn On.Pdf
Giáo Trình Vi Xử Lý Và Cấu Trúc Máy Tính - Ngô Diễn Tập, Kiều Xuân Thực.Pdf
Mk Computer Architecture - A Quantitative Approach 5th Sep 2011.Pdf
Mk Computer Organization And Design 4th Oct.2011.Pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học cung cấp các kiến thức một cách toàn diện về kiến trúc và tổ chức của hệ thống máy tính số, mối quan hệ giữa phần mềm và phần cứng, phân tích và đánh giá hiệu xuất ở mức độ hệ thống và ở mức khối chức năng. Đây là môn học cơ sở cho ngành máy tính, giảng dạy cho cả 2 chương trình: Kỹ thuật Máy tính và Khoa học Máy tính. Sau khi kết thúc môn học: (1) Sinh viên ngành Kỹ thuật Máy tính có khả năng phân tích và thiết kế một kiến trúc máy tính số cơ bản. (2) Sinh viên ngành Khoa học Máy tính có khả năng thiết kế, cải tạo các hệ thống phần mềm sao cho hoạt động hiệu quả, phù hợp với kiến trúc phần cứng.

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Hiểu cấu trúc, tổ chức và cơ chế hoạt động của các bộ phận chức năng của một hệ thống máy tính số. L.O.2 Hiểu biết về các nguyên tắc căn bản của các kiến trúc tập lệnh khác nhau và mối quan hệ của chúng dẫn đến việc thiết kế Bộ Xử lý Trung tâm. L.O.3 Hiểu rõ nguyên tắc và thực hiện các phép số học của máy tính L.O.4 Hiểu nguyên tắc và cơ chế hoạt động của tổ chức phân tầng bộ nhớ L.O.5 Giải thích cơ chế ngắt để thực hiện I / O điều khiển và truyền dữ liệu trong hệ thống L.O.6 Viết chương trình để giải quyết một vấn đề đơn giản, tối ưu chương trình trên một kiến trúc tập lệnh cho trước. L.O.7 Thiết kế ở dạng mô phỏng một phần hoặc toàn phần Bộ xử lý đơn giản đơn chu kỳ hoặc đa chu kỳ (ống lệnh) với ngôn ngữ đặc tả phần cứng

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface(4th Edition) – David A. Patterson, John L. Hennessy, Morgan Kaufmann-ELSEVIER Publisher.