Bước này nhằm ngăn chặn các hành vi phá hoại từ các tool tự động mong bạn thông cảm