Slide bài giảng Kiến Trúc Máy Tính (Computer Architecture)

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

01-introduction-2x2.pdf
01-introduction-3x1.pdf
01-introduction.pdf
02-isa-2x2.pdf
02-isa-3x1.pdf
02-isa.pdf
03-isa-2x2.pdf
03-isa-3x1.pdf
03-isa.pdf
04-performance-2x2.pdf
04-performance-3x1.pdf
04-performance.pdf
05-arithmetic-2x2.pdf
05-arithmetic-3x1.pdf
05-arithmetic.pdf
06-arithmetic-2x2.pdf
06-arithmetic-3x1.pdf
06-arithmetic.pdf
07-datapath-2x2.pdf
07-datapath-3x1.pdf
07-datapath.pdf
08-control-2x2.pdf
08-control-3x1.pdf
08-control.pdf
09-microcode-2x2.pdf
09-microcode-3x1.pdf
09-microcode.pdf
10-pipeline-2x2.pdf
10-pipeline-3x1.pdf
10-pipeline.pdf
14-bpred-2x2.pdf
14-bpred-3x1.pdf
14-bpred.pdf
15-verilog and rtl-2x2.pdf
15-verilog and rtl.pdf
16-cache-2x2.pdf
16-cache-3x1.pdf
16-cache.pdf
18-updated-virtualmemory-2x2.pdf
18-updated-virtualmemory-3x1.pdf
18-updated-virtualmemory.pdf
18-virtualmemory-2x2.pdf
18-virtualmemory-3x1.pdf
18-virtualmemory.pdf
20-io-2x2.pdf
20-io-3x1.pdf
20-io.pdf
21a-memory-2x2.pdf
21a-memory-3x1.pdf
21a-memory.pdf
22a-ilp-2x2.pdf
22a-ilp-3x1.pdf
22a-ilp.pdf
23a-mp-2x2.pdf
23a-mp-3x1.pdf
23a-mp.pdf
verilog_tutorial.pdf
cs146-lecture1 introduction to computer architecture.pdf
cs146-lecture2 cpu performance and metrics.pdf
cs146-lecture3 instruction set architecture.pdf
cs146-lecture4 implementation and pipelining.pdf
cs146-lecture5 exceptions, multi-cycle ops, dynamic scheduling.pdf
cs146-lecture6 scoreboarding example, tomasulo's algorithm.pdf
cs146-lecture7 dynamic branch prediction.pdf
cs146-lecture8 multiple issue and speculation.pdf
cs146-lecture9 limits of ilp, case studies.pdf
cs146-lecture10 static scheduling, loop unrolling, and software pipelining.pdf
cs146-lecture11 software pipelining and global scheduling.pdf
cs146-lecture12 hardware assisted software ilp and ia64itanium case study.pdf
cs146-lecture14 introduction to caches.pdf
cs146-lecture15 more on caches.pdf
cs146-lecture16 more on caches.pdf
cs146-lecture17 main memory.pdf
cs146-lecture18 virtual memory.pdf
cs146-lecture19 multiprocessors.pdf
cs146-lecture20 more multiprocessors.pdf
cs146-lecture21 multithreading and io.pdf
cs146-lecture22 more io.pdf
cs146-lecture23 clusters and wrapup.pdf
cs146-sylabbus.pdf
google.pdf
isca.complexity.pdf
lee96subword.pdf
micro.trace-cache.pdf
p257-yeh.pdf
piranha.pdf
smith88.pdf
smt.pdf
sohi-ruu.pdf
wall-ilp.pdf
1. huong dan su dung mars.pdf
2. tong quan hop ngu va mips.pdf
3. cac lenh mips co ban_v1.pdf
ch0_course_information.pdf
lecture-01-chapter 01 - introduction.pdf
lecture-02-chapter 02 - language of the computer - 01-sv.pdf
lecture-03-chapter 02 - language of the computer - 02.pdf
lecture-04-chapter 02 - language of the computer - 03.pdf
lecture-05-performance.pdf
quiz for chapter 2.pdf
review-introduction to digital circuits.pdf
bai01_tong_quan_may_tinh.pdf
bai02_so_nguyen.pdf
bai03_so_cham_dong.pdf
bai04_bo_xu_ly.pdf
bai04bis_gioi_thieu_hop_ngu.pdf
bai05_kien_truc_mips.pdf
bai06_mach_so.pdf
bai07_thiet_ke_cpu.pdf
bai08_kien_truc_x86-32bit_-_pdf_-_full.pdf
bai10_he_thong_luu_tru.pdf
bai11_he_thong_nhap_xuat.pdf
cajan2013.pdf
mips_green_sheet.pdf
chuong01-gioithieu.pdf
chuong02-cacbophancobancuamt.pdf
chuong03-bieudiendulieu.pdf
chuong04-machlogicso.pdf
chuong05-machtuantu.pdf
chuong06-kientrucbolenh.pdf
chuong07-tochuccpu.pdf
dai so boolean & mach logic.pdf
kientrucmaytinh-vdlung.pdf
ktmt-vdl-ict_ebooks.pdf
HV BCVT-Hoang Xuan Dau-KTMT-2010.pdf
hv bcvt-hoang xuan dau-ktmt-2010.pdf
ch1_abstracts and technology.pdf
ch2_language of the computer.pdf
ch3_arithmetic for computers.pdf
ch4_the processor.pdf
ch5_memory hierachy.pdf
ch6_storage and other io topics.pdf
ch7_multicores, multiprocessors .pdf
chuong1_các khái niệm & công nghệ.pdf
chuong2_ngôn ngữ máy tập lệnh.pdf
chuong3_phép số học.pdf
chuong4_bộ xử lý.pdf
chuong5_tổ chức và cấu trúc bộ nhớ.pdf
chuong6_hệ thống lưu trữ và các thiết bị nhập xuất.pdf
chuong7_đa lõi, đa xử lý.pdf
course_introduction.pdf
giới thiệu môn học.pdf
l1-introduction_ml_dm.pdf
l2-performance_evaluation.pdf
l3-probabilistic_learning.pdf
l4-nearest_neighbor_learning.pdf
l5-decision_tree.pdf
chapter1_computer abstractions and technology.pdf
chapter1_review_exercise.pdf
chapter2_part1_instructions - language of the computer.pdf
chapter2_part2_instructions - language of the computer.pdf
chapter2_part3_instructions - language of the computer.pdf
chapter3_arithmetic for computers.pdf
chapter4_part1_the processor .pdf
chapter4_part2_the processor .pdf
chapter4_part3_the processor .pdf
chapter5_memory hierarchy.pdf
introduction.pdf
figs-1_introduction.pdf
figs-2_computer systems organization.pdf
figs-3_the digital logic level.pdf
figs-4_the microarchitecture level.pdf
figs-5_the instruction set architecture level.pdf
figs-6_the operating system machine level.pdf
figs-7_the assembly language level.pdf
figs-8_parallel computer architectures.pdf
figs-a_binary numbers.pdf
figs-b_floating-point numbers.pdf
general 5 th edition.pdf
c1 giới thiệu kiến trúc máy tính.pdf
c2. biểu diễn dữ liệu.pdf
c4 cấu trúc luận lý số.pdf
c5 microarchitecrure level.pdf
c6 the instruction set architecture level.pdf
chapter01.pdf
chapter02-1mips-isa.pdf
chapter02-2mips-assembly.pdf
chapter02-0 data representation.pdf
chapter03-note.pdf
chapter03-performance.pdf
chapter04-1 single cycle processor.pdf
chapter04-2 pipelined processor.pdf
chapter05-bonho.pdf
chapter05-memory.pdf
vanluong-blogspot-com_mips.pdf
l01_earlydev.pdf
l02_fifties.pdf
l03_sixties.pdf
l04_microprog.pdf
l05_singlecycle.pdf
l06_pipeline.pdf
l07_caches.pdf
l08_caches_2.pdf
l09_add_trans.pdf
l10_vrtl_mem.pdf
l11_cmplx_pipes.pdf
l12_ooo_pipes.pdf
l13_brnchpred.pdf
l14_superscalar.pdf
l15_micro_evlutn.pdf
l16_smps_sc.pdf
l17_cc.pdf
l18_ccprotocols.pdf
l19_snoopy_prot.pdf
l20_relaxedmm.pdf
l21_vliw.pdf
l22_vector.pdf
l23_multithread.pdf
l24_reliability.pdf
l25_vms.pdf
kien_truc_may_tinh.pdf