Kiến Trúc Máy Tính Và Hợp Ngữ Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ths Chung Thùy Linh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ths Phạm Tuấn Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 01.pdf
chuong 02 to chuc cpu.pdf
chuong 03 debug.pdf
chuong 04 memory.pdf
chuong 05 inputdevice.pdf
chuong 06 nhap mon asm.pdf
chuong 07 toantu.pdf
chuong 08 cau truc dk & loops.pdf
chuong 09 macro.pdf
chuong 10 chuong trinh con.pdf
chuong 11 lap trinh xu ly man hinh.pdf
chuong 12 lap trinh xu ly dia & file.pdf
chuong 13 lap trinh chuoi.pdf
ctt104_ch01_tong quan may tinh.pdf
ctt104_ch02_bieu dien so cham dong.pdf
ctt104_ch02_bieu dien so nguyen.pdf
ctt104_ch02_bieu dien so nguyen.pdf [repaired].pdf
ctt104_ch03_to chuc hoat dong vi xu ly.pdf
ctt104_ch04_kien truc mips 32bit.pdf
ctt104_ch05_kien truc x86 32bit.pdf
ctt104_ch06_cai dat bo xu ly mips 32 bit thu gon.pdf
ctt104_ch06_mach logic.pdf
ctt104_ch06_pipeline.pdf
ctt104_ch07_bo nho.pdf
ctt104_ch08_he thong nhap xuat.pdf
bai01_tong_quan_may_tinh.pdf
bai02_so_nguyen.pdf
bai03_so_cham_dong.pdf
bai04_bo_xu_ly.pdf
bai04bis_gioi_thieu_hop_ngu.pdf
bai05_kien_truc_mips.pdf
bai06_mach_so.pdf
bai07_thiet_ke_cpu.pdf
bai08_kien_truc_x86-32bit_-_pdf_-_full.pdf
bai10_he_thong_luu_tru.pdf
bai11_he_thong_nhap_xuat.pdf
01_tong_quan_may_tinh.pdf
02_bieu_dien_so_nguyen.pdf
03_bieu_dien_so_thuc.pdf
04_lap_trinh_hn_phan_1.pdf
05_lap_trinh_hn_phan_2.pdf
06_lap_trinh_hn_phan_3.pdf
07_mach_logic.pdf
08_thiet_ke_cpu.pdf
09_pipeline.pdf
10_bo_nho.pdf
11_he_thong_nhap_xuat.pdf
00_gioi_thieu_mon_hoc.pdf
noi_dung_ktmt_2011.pdf
2_-_khảo sát số nguyên.pdf
3_-_khảo sát số chấm động.pdf
4_-_benchmark.pdf
5_-_lập trình hợp ngữ mips.pdf
6_-_thiết kế mạch với logicsim.pdf
các thao tác xử lý trên bit.pdf
hướng dẫn cấu hình nasm cho visual studio 6.0.pdf
nasm_in_windows.pdf
using nasm with visual studio 2010.pdf
2_-_khao_sat_so_nguyen.pdf
3_-_khao_sat_so_dau_cham_dong.pdf
5_-_hop_ngu_mips.pdf
6_-thiet_ke_mach_voi_logic_sim.pdf
btth_1.pdf
btth_2.pdf
btth_3.pdf
cacthaotacxulybit.pdf
chuong 1.pdf
chuong 2.pdf
chuong 3.pdf
chuong 4.pdf
chuong 5.pdf
chuong 6.pdf
dap_an_ktmt.pdf
de thi ktmt - hn.pdf
huong dan cau hinh nasm for vs 6.pdf
nasm_in_windows.pdf
using nasm with visual studio 2010.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Bài 1 : Tổng quan về máy tính (6 tiết) 1.1 Máy tính cá nhân ngày nay 1.1.1 Phần cứng máy tính 1.1.2 Phần mềm máy tính 1.2 Các loại máy tính 1.3 Các thế hệ máy tính 1.4 Quy trình sản xuất chip 1.5 Quy luật Moore 1.6 Giao tiếp phần mềm – phần cứng Bài 2 : Số học trên máy tính (9 tiết) 2.1 Các hệ cơ số: thập phân, nhị phân, thập lục phân. Chuyển đổi giữa các hệ cơ số 2.2 Biểu diễn nhị phân của số nguyên Biểu diễn không dấu Biểu diễn lượng dấu Biểu diễn bù 1 Biểu diễn bù 2 Biểu diễn quá N 2.3 Tính toán trên số nguyên Phép luận lý: AND, OR, XOR, NOT, phép dịch, phép quay,… Phép số học: Cộng, trừ, nhân (không dấu, có dấu (thuật toán Booth)), chia (không dấu, có dấu), vấn đề tràn số 2.4 Biểu diễn nhị phân của số thực Biểu diễn chấm tĩnh (fixed point) Biểu diễn chấm động (floating point) Chuẩn số chấm động IEEE 754: chính xác đơn, chính xác kép Chuyển đổi giữa biểu diễn nhị phân và giá trị thập phân Các số đặc biệt Phạm vi biểu diễn, đặc điểm phân bố Số dạng không chuẩn (denormalized) Khái niệm: precision, accuracy Chuẩn IEEE làm tròn (rounding) số chấm động 2.5 Tính toán trên số thực: cộng, trừ, nhân, chia Bài 3 : Tổ chức và hoạt động của bộ xử lý (2 tiết) 3.1 Các thành phần chính của bộ xử lý: thành phần xử lý (ALU), thành phần điều khiển (CU) và tập thanh ghi (Register File) 3.2 Lệnh máy: định nghĩa, cấu trúc 3.3 Hoạt động của bộ xử lý: quá trình xử lý lệnh 3.4 Hợp ngữ Bài 4 : Thiết kế bộ lệnh MIPS (7 tiết) 4.1 Tập thanh ghi 4.2 Các lệnh số học 4.3 Các lệnh truy xuất bộ nhớ 4.4 Các lệnh rẽ nhánh 4.5 Chương trình con 4.6 Truyền tham số 4.7 Các lời gọi hệ thống Bài 5 : Kiến trúc bộ xử lý (3 tiết) 5.1 Tổ chức thanh ghi 5.2 Kiến trúc bộ lệnh Phân loại lệnh theo chức năng Chế độ định vị 5.3 Kiến trúc MIPS 5.4 Kiến trúc x86: so sánh với kiến trúc MIPS 5.5 RISC và CISC Bài 6 : Mạch logic (3 tiết) 6.1 Khái niệm mạch số 6.2 Mạch tổ hợp Khái niệm Các bước thiết kế Một số mạch tổ hợp cơ bản: mạch cộng, mạch mã hóa, giải mã, mạch chọn 6.3 Khái niệm đồng bộ 6.4 Mạch tuần tự Khái niệm Một số mạch lật cơ bản: RS, D, JK, T Thanh ghi dịch, mạch đếm Thiết kế mạch tuần tự: máy trạng thái hữu hạn Bài 7 : Thiết kế bộ xử lý MIPS thu gọn (6 tiết) 7.1 Bộ lệnh MIPS rút gọn 7.2 Thiết kế single-cycle Thiết kế datapath Thiết kế control unit 7.3 Multiple-cycle: ý tưởng 7.4 Pipeline Ý tưởng Các vấn đề: structural hazard, data hazard, control hazard Bài 8 : Bộ nhớ (6 tiết) 8.1 Mô hình phân cấp bộ nhớ 8.2 Bộ nhớ trong 8.3 Bộ nhớ ngoài 8.4 Bộ lưu trữ dung lượng lớn 8.5 Bộ nhớ đệm Vai trò 2 nguyên lý: cục bộ về thời gian, cục bộ về không gian Các mô hình quản lý: direct mapping, associate mapping, set associate Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả bộ nhớ cache: block size, cache size, thuật toán thay thế, chính sách cập nhật, cache level Bài 9 : Nhập xuất (3 tiết) 9.1 Các thiết bị nhập xuất thông dụng 9.2 I/O port 9.3 Memory-mapped 9.4 Polling 9.5 Interrupt 9.6 DMA