Đh Bách Khoa Hn - Pgs.Ts Nguyễn Xuân Thảo - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai 1 - ptvp - bk2011 đại cương về chuỗi số.pdf
bai 2 - ptvp - bk2011 chuỗi số với số hạng có dấu bất kì.pdf
bai 3 - ptvp - bk2011 chuỗi hàm số.pdf
bai 4 - ptvp - bk2011 chuỗi luỹ thừa.pdf
bai 5 - ptvp - bk2011 chuỗi luỹ thừa (tt).pdf
bai 6 - ptvp - bk2011 chuỗi fourier (tt).pdf
bai 7 - ptvp - bk2011 phương trình vi phân cấp một (tt).pdf
bai 8 - ptvp - bk2011 phương trình vi phân cấp hai.pdf
bai 9 - ptvp - bk2011 phương trình vi phân cấp hai (tt).pdf
bai 10 - ptvp - bk2011 phương trình vi phân cấp hai (tt).pdf
bai 11 - ptvp - bk2011 phương trình vi phân cấp hai (tt).pdf
bai 12 - ptvp - bk2011 phép biến đổi laplace và phép biến đổi ngược.pdf
bai 13 - ptvp - bk2011 phép biến đổi của bài toán với giá trị ban đầu.pdf
bai 14 - ptvp - bk2011 phép tịnh tiến và phân thức đơn giản.pdf
bài giảng gt3.pdf
chuong 6(1).pdf
file_goc_768077.pdf
file_goc_775146.pdf
giai tich 2 2014 chuong 5.pdf
toana1_chc6b0c6a1ng-4.pdf
376279_350232051718350_220661891_n.jpg
551089_350232101718345_642452565_n.jpg
561253_350232025051686_1552185829_n.jpg
943590_487035298031892_802327199_n.jpg
đề giải tích 3 20191 bách khoa hà nội - đề 1.jpg
đề giải tích 3 20192 bách khoa hà nội - đề 1.jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (4).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (6).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (7).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (14).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (16).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (18).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (19).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (20).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (21).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (27).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (28).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (29).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (30).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (31).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (33).jpg
đề tham khảo phương trình vi phân (34).jpg
đề thi 20163 đề 2.jpg
đề thi giải tích 3 (2).jpg
đề thi giải tích 3 (3).jpg
đề thi giải tích 3 (4).jpg
đề thi giải tích 3 (6).jpg
đề thi giải tích 3 (7).jpg
đề thi giải tích 3 (10).jpg
đề thi giải tích 3 (11).jpg
đề thi giải tích 3 (13).jpg
đề thi giải tích 3 (15).jpg
đề thi giải tích 3 (16).jpg
đề thi giải tích 3 (17).jpg
đề thi giải tích 3 (19).jpg
đề thi giải tích 3 (20).jpg
đề thi giải tích 3 (21).jpg
đề thi giải tích 3 (22).jpg
đề thi giải tích 3 (23).jpg
đề thi giải tích 3 (24).jpg
đề thi giải tích 3 (25).jpg
đề thi giải tích 3 (28).jpg
đề thi giải tích 3 (30).jpg
đề thi giải tích 3 (32).jpg
đề thi giải tích 3 (34).jpg
đề thi giải tích 3 (35).jpg
đề thi giải tích 3 (36).jpg
đề thi giải tích 3 (37).jpg
đề thi giải tích 3 (39).jpg
đề thi giải tích 3 (40).jpg
đề thi giải tích 3 (44).jpg
đề thi giải tích 3 (45).jpg
đề thi giải tích 3 (47).jpg
đề thi giải tích 3 (48).jpg
đề thi giải tích 3 (49).jpg
đề thi giải tích 3 (51).jpg
đề thi giải tích 3 (53).jpg
đề thi giải tích 3 (54).jpg
đề thi giải tích 3 (56).jpg
đề thi giải tích 3 (57).jpg
đề thi giải tích 3 (59).jpg
đề thi giải tích 3 (61).jpg
đề thi giải tích 3 (65).jpg
đề thi giải tích 3 (66).jpg
đề thi giải tích 3 (67).jpg
đề thi giải tích 3 (69).jpg
đề thi giải tích 3 (70).jpg
đề thi giải tích 3 (71).jpg
đề thi giải tích 3 (74).jpg
đề thi k59 20142 đề 1,2.jpg
đề thi k59 20142 đề 5,6.jpg
đề thi k59 20152 đề 3,4.jpg
đề thi k60 20152 đề 1,2.jpg
đề thi k60 20152 đề 3,4.jpg
đề thi k60 20161 đề 3,4.jpg
đề thi k60 20161 đề 5,6.jpg
đề thi k60 20161 đề 5,6 ktcn.jpg
đề thi k61 20162 đề 1.jpg
đề thi k61 20162 đề 4.jpg
đề thi k61 20162 đề 5,6.jpg
đề thi k62 20172.jpg
đề thi k62 20172 nhóm ngành 1.jpg
đề thi k62 20172 nhóm ngành 1 đề 4.jpg
đề thi k62 20172 nhóm ngành 3.jpg
đề thi k63 20181 nhóm ngành 2 đề 4.jpg
đề thi k63 20182 nhóm ngành 1 đề 1.jpg
đề thi k63 20182 nhóm ngành 2 đề 2.jpg
đề thi k63 20182 nhóm ngành 3 đề 2.jpg
đề hk1 2018-2019.jpg