Slide bài giảng Kiểm Tra Phần Mềm (Software Testing)

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c0. tieu-luan.pdf
c0. tieu-luan.pptx
c1. giới thiệu về kiểm thử phần mềm.pdf
c1. giới thiệu về kiểm thử phần mềm.ppt
c2. kthu hop den.pdf
c2. kthu hop den.pptx
c3. kiem thu hop trang.pdf
c3. kiem thu hop trang.ppt
c4. cac qua trinh kiem thu.pdf
c4. cac qua trinh kiem thu.ppt
c5. junit.pdf
c5. junit.pptx
c6. kiem thu mobile.pdf
c6. kiem thu mobile.ppt
test_case_template.xls
test_plan_sample.doc
test_plan_sample.pdf
chuong01_tổng quát về kiểm thử phần mềm.pdf
chuong02_qui trình & kế hoạch kiểm thử phần mềm.pdf
chuong03_kỹ thuật kiểm thử hộp trắng.pdf
chuong04_kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (tt).pdf
chuong05_kỹ thuật kiểm thử hộp ₫en.pdf
chuong06_kỹ thuật kiểm thử hộp ₫en (tt).pdf
chuong07_thanh tra, chạy thử & xem xét mã nguồn.pdf
chuong08_kiểm thử module (₫ơn vị).pdf
chuong09_các hoạt ₫ộng kiểm thử khác.pdf
chuong10_phân tích và giải thích kết quả kiểm thử.pdf
1. quản lý chất lượng phàn mềm.pdf
2. requirement concepts process.pdf
bai1_tổng quan kiểm thử phần mềm.pdf
bai2_quy trình kiểm thử phần mềm.pdf
bai3_các cấp độ kiểm thư.pdf
bai4_các loại kiểm thử.pdf
bai5.1_kiểm thử hộp đen.pdf
bai5.2_kiểm thử hộp trắng.pdf
bai6_kiểm thử tự động.pdf
bttesting.pdf
system development life cycle.pdf
what_is_software_testing.pdf