Công Nghệ Phần Mềm (Sotware Engineering) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

se1_giới thiệu chung về cnpm.pdf
se2_phương pháp quản lý dự án cntt.pdf
se3_yêu cầu người dùng.pdf
se4_thiết kế và lập trình.pdf
se5_kiểm thử và bảo trì.pdf
se6_các chủ đề khác trong cnpm.pdf
st-cnpm01_giới thiệu chung về công nghệ phần mềm.pdf
st-cnpm02_quản lý dự án phần mềm.pdf
st-cnpm03_phương pháp xác định yêu cầu người dùng.pdf
st-cnpm04_thiết kế và lập trình.pdf
st-cnpm05_kiểm thử và bảo trì.pdf
st-cnpm06_các chủ đề nâng cao.pdf
chuong 1_tổng quan về công nghệ phần mềm.pdf
chuong 2_xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm.pdf
chuong 3_thiết kế phần mềm.pdf
chuong 4_thiết kế dữ liệu.pdf
chuong 5_thiết kế giao diện.pdf
chuong 6_cài đặt phần mềm.pdf
chuong 7_kiểm thử và bảo trì.pdf
danh sach do an.pdf
de cuong mon hoc cdio 2.0---nm cnpm.pdf
de cuong mon hoc cdio 2.0---nm cnpm.pdf
cong_nghe_phan_mem.pdf
chapter02_project management.pdf
chapter03_system analysis.pdf
chapter04-part1_software design.pdf
chapter04-part2-v02_uml.pdf
chapter04-part2_uml.pdf
chapter05_implement and deployment.pdf
chapter06_testing.pdf
chuong1_tổng quan về công nghệ phần mềm.pdf
chuong2_tổ chức cấu trúc phần mềm hướng ₫ối tượng.pdf
chuong3_hiện thực mô hình hướng ₫ối tượng trên c#.pdf
chuong4_qui trình phát triển phần mềm rup.pdf
chuong5_dùng uml ₫ể xây dựng các artifacts.pdf
chuong6_nắm bắt yêu cầu phần mềm.pdf
chuong7_phân tích yêu cầu theo hướng ₫ối tượng.pdf
chuong8_thiết kế hướng ₫ối tượng.pdf
chuong9_các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các ₫ối tượng (structural patterns).pdf
chuong10_các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo ₫ối tượng (creational patterns).pdf
chuong11_các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong ₫ối tượng (behavioral patterns).pdf
chuong12_hiện thực hướng ₫ối tượng.pdf
thong tin ve mon hoc.pdf
bài giảng kỹ thuật phần mềm ứng dụng.pdf
se1_giới thiệu chung về cnhpm.ppt
se2_quản lý dự án cntt.ppt
se3_yêu cầu người dùng.ppt
se4_thiết kế và lập trình.ppt
se5_kiểm thử và bảo trì.ppt
se6_các chủ đề khác trong se.ppt
gt_cnpm.pdf
gt_cnpm.pdf
00-intro.pdf
01-overview-1.pdf
01-overview.pdf
02-process.pdf
02-processupdated.pdf
03-project-management.pdf
03-projectmanagement.pdf
04-requirementengineering.pdf
04-requirementengineering_2.pdf
05-modeling.pdf
05-systemmodeling.pdf
06-architectural-design.pdf
06-architectural-design.pdf
06-architecturaldesign.pdf
07-oodesign.pdf
07-oodesign.pdf
07-oodesign_2.pdf
08-uidesign.pdf
08-userinterface.pdf
08-userinterface.pdf
09-softwaretesting.pdf
09-testing.pdf
10-agiledevelopment.pdf
chapter16_se_is.pdf
chapter16_se_is.pdf
se10_is_chapter1.pdf
se10_is_chapter1.pdf
se10_is_chapter2.pdf
se10_is_chapter2.pdf
se10_is_chapter3.pdf
se10_is_chapter3.pdf
se10_is_chapter4.pdf
se10_is_chapter4.pdf
se10_is_chapter5.pdf
se10_is_chapter5.pdf
se10_is_chapter6.pdf
se10_is_chapter6.pdf
se10_is_chapter7.pdf
se10_is_chapter8.pdf
se10_is_chapter8.pdf
se10_is_chapter22.pdf
se10_is_chapter22.pdf
se10_is_chapter23.pdf
se10_is_chapter23.pdf
01-se-software engineering overview.pdf
02-se-software process.pdf
03-se-project management.pdf
04-se-software requirements.pdf
05-se-software modeling.pdf
06-se-software architecture.pdf
07-se-software design.pdf
09-se-software testing.pdf
0-công nghệ phần mềm.pdf
1-giới thiệu công nghệ phần mềm.pdf
2-mô hình phát triển.pdf
3-phân tích và ñặc tả yêu cầu.pdf
4-các kỹ thuật đặc tả.pdf
5-đặc tả z.pdf
6-thiết kế.pdf
7-thiết kế hướng ñối tượng - sử dụng uml.pdf
8-lập trình và ngôn ngữ lập trình.pdf
9-kiểm thử.pdf
10-quản trị dự án phần mềm.pdf
01_ch1 _introduction_.pdf
02_ch2 _software processes_.pdf
03_ch3 _project management_.pdf
04_ch4 _requirements engineering_.pdf
05_ch5 _system modeling_.pdf
06_ch6 _architectural design_.pdf
07_ch7 _detail design_.pdf
07_ch7 _detail design_.pdf
08_ch8 _implementation_.pdf
09_ch9 _software testing_.pdf
09_ch9 _software testing_.pdf
10_ch10 _software evolution_.pdf
00_course_outline.pdf
chapter01-v02_introduction.pdf
chapter01-v02_introduction.pdf
chapter+5+homework.pdf
chapter+5+homework.pdf
chapter+6+homework.pdf
chapter+6+homework.pdf
chapter+7.1+homework.pdf
chapter+7.1+homework.pdf
chapter+9+homework.pdf
chapter+9+homework.pdf
chapter+10+homework.pdf
chapter+10+homework.pdf
chapter 4.2 homework.pdf
chapter 4.2 homework.pdf
chapter 5 homework.pdf
chapter 5 homework.pdf
chapter 6 homework.pdf
chapter 7.1 homework.pdf
chapter 7.1 homework.pdf
chương 6_review.pdf
chương 7_review.pdf
chương 8_review.pdf
chương 9_review.pdf
chương 10_review.pdf
compilation.pdf
compilation.pdf
dac+ta+lms.pdf
dac+ta+lms.pdf
lab week4.pdf
lab week4.pdf
sdd+sample.pdf
sdd+sample.pdf
srs+sample.pdf
srs+sample.pdf
cnpm k56 - thay pn hung.pdf
cnpm k56.pdf
uit_cnpm cuối kỳ.jpeg
uit_cnpm cuối kỳ_2.jpeg
uit_cnpm cuối kỳ_3.jpeg
uit_cnpm giữa kỳ.jpeg
[nm cnpm] cuối kì 17-18 (1).jpg
[nm cnpm] cuối kì 17-18 (2).jpg
[nm cnpm] cuối kì 18-19 (1).jpg
[nm cnpm] cuối kì 18-19 (2).jpg
de_cntn_2012.pdf
img.jpg
img_0001.jpg
nmcnom k14_1.jpg
nmcnom k14_1.jpg
nmcnom k14_2.jpg
nmcnpm1.jpg
nmcnpm2.jpg
de-dhsp-02.pdf
de_cdcn.pdf
de_cnpm.pdf
de_cnpm1.pdf
de_dhkt-02.pdf
de pttk.pdf
dethi0599.pdf
dethispec.pdf
di in.pdf
kiem tra giua ky-cnpm2009.pdf
kiểm tra giữa kỳ-cnpm2009.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Mục tiêu của môn học này là cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về công nghệ phần mềm bao gồm các chu trình phát triển phần mềm, viết đặc tả, cách thức mô hình hóa, kỹ thuật thiết kế, các mẫu, kiểm thử, bảo trì. Đây là môn học mở đầu về công nghệ phần mềm cho sinh viên đại học. Sinh viên được cung cấp các kiến thức cơ bản như các kỹ thuật, phương pháp, quy trình cho việc phát triển các hệ thống phần mềm. Các hoạt động khác nhau trong một dự án được đều được đề cập đến bao gồm đặc tả, thiết kế kiến trúc & chi tiết với các mẫu, viết mã nguồn và kiểm thử phần mềm. Ngôn ngữ mô hình hóa UML được sử dụng xuyên suốt môn học.

Kết quả cần đạt được

Hiểu được phần mềm phải được phát triển có bài bản theo các quy trình; L.O.1.1 Hiểu được nguyên lý và khái niệm L.O.1.2 Hiểu được phương pháp và kỹ thuật Viết đặc tả, thiết kế kiến trúc L.O.2.1 Phân tích yêu cầu phần mềm L.O.2.2 Thiết kế kiến trúc phần mềm Thiết kế chi tiết, viết mã theo quy ước, lên kịch bản kiểm thử L.O.3.1 Thiết kế chi tiết phần mềm L.O.3.2 Viết mã theo quy ước L.O.3.3 Lên kịch bản kiểm thử Sử dụng thành thạo ngôn ngữ UML L.O.4.1 Lược đồ các trường hợp sử dụng L.O.4.2 Lược đồ trình tự L.O.4.3 Lược đồ lớp L.O.4.3 Lược đồ hoạt động hoặc lược đồ trạng thái

Tài liệu tham khảo

[1] Ian Sommerville (2010), Software Engineering (9th ed.), ISBN 978-0-137-03515-1, Addison Wesley. [2] G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson (1998), The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley. [3] E.J. Braude (2001), Software Engineering: An Object-Oriented Perspective, ISBN 978-0-471-32208-5, John Wiley. [4] Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J., Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, ISBN 978-0201633610, AddisonWesley Professional (November 10, 1994).

Bài viết liên quan

Chương 3 Công Nghệ Học Phần Mềm (Software Engineering)
Chương 1: Bản Chất Phần Mềm
Giáo Trình Công Nghệ Phần Mềm

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

A Philosophy Of Software Design.Pdf
Co3001_Congnghephanmenpdf.Pdf
Clean Architecture A Craftsman's Guide To Software Structure And Design.Pdf
Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm Phạm Thị Huỳnh.Pdf
Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm Thạc Bình Cường.Pdf
Software-Engineering-Modern-Approaches-2nd.Pdf