Nhập Môn Lập Trình Introduction To Programming Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Trần Giang Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Bùi Tiến Lên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Vương Bá Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Phạm Minh Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

cdio_de_cuong_mon_hoc_nmlt.pdf
csltnnl01_thuật toán và thuật giải.pdf
csltnnl05_hàm.pdf
csltnnl06_con trỏ và mảng.pdf
ctt003-ch01-giới thiệu tổng quan về lập trình.pdf
ctt003-ch02-sử dụng những kiểu dữ liệu cơ sở trong lập trình.pdf
ctt003-ch03-giới thiệu về các cấu trúc điều khiển.pdf
ctt003-ch04-hàm và kỹ thuật tổ chức chương trình.pdf
ctt003-ch05-giới thiệu về thuật toán.pdf
ctt003-ch06-kỹ thuật cài đặt các thuật toán cơ bản.pdf
ctt003-ch07-dữ liệu mảng và dữ liệu có cấu trúc.pdf
ctt003-ch08-lập trình với tập tin văn bản.pdf
[1] [1] giới thiễu tổng quan về lập trình.pdf
[1] [2] sử dụng những kiểu dữ liệu cơ sở trong chương trình.pdf
[1] [3] biểu diễn thuật toán.pdf
[1] [4] bai tap.pdf
[1] [5] dap an.pdf
[2] [1] biểu diễn thuật toán.pdf
[2] [2] cấu trúc chương trình.pdf
[2] [3] kiễu dữ liệu.pdf
[2] [4] hàm - nhập - xuất.pdf
[2] [5] bai tap.pdf
[2] [6] dap an.pdf
[3] [1] cấu trúc điều khiển.pdf
[3] [2] cấu trúc điều khiển.pdf
[3] [3] cấu trúc lặp.pdf
[3] [4] bai tap.pdf
[3] [5] dap an.pdf
[4] [1] biến toàn cục- biến cục bộ.pdf
[4] [2] các ví dụ trong lập trình.pdf
[4] [3] tổ chức chương trình.pdf
[4] [4] các vấn đề mở rộng nghề nghiệp.pdf
[4] [5] bai tap.pdf
[4] [6] dap an.pdf
[5] [1] hàm và kỹ thuật tổ chức chương trình.pdf
[5] [2] truyền tham số cho hàm.pdf
[5] [3] bai tap.pdf
[5] [4] dap an.pdf
[6] [1] kiểm tra giữa kỳ.jpg
[6] [2] kiểm tra giữa kỳ-16clc2-nmlt.pdf
[6] [5] bai tap.pdf
[7] [1] struct.pdf
[7] [2] bai tap.pdf
[7] [3] dap an.pdf
[8] [1] mqng.pdf
[8] [2] bai tap.pdf
[8] [3] dap an.pdf
[9] [1] tap tin.pdf
[9] [2] bai tap.pdf
[9] [3] dap an.pdf
[10] [2] bai tap on tap.pdf
[10][3]kiểm tra cuối kỳ.jpg
[2016 - 2017] [hk1] [ctt03] nhap mon lap trinh.txt
ktlt_c1 giới thiệu về máy tính và lập trình.pdf
slide_nmvlt_c2 cấu trúc và thành phần của chương trình c.pdf
slide_nmvlt_c3 tổ chức dữ liệu trong chương trình.pdf
slide_nmvlt_c4 lệnh if-else lệnh switch.pdf
slide_nmvlt_c5 vòng lặp.pdf
slide_nmvlt_c6 hàm (function).pdf
slide_nmvlt_c7 mảng (array).pdf
book-c-master.pdf
nhập môn lập trình khtn.pdf
buoi01 tổng quan.pdf
buoi02 thuật toán.pdf
buoi03 (tt).pdf
buoi03 kiểu dữ liệu cơ bản.pdf
buoi04 cấu trúc điều khiển.pdf
buoi05 các câu lệnh lặp.pdf
buoi06_hàm.pdf
buoi7_mảng 1 chiều.pdf
buoi08_mảng 2 chiều.pdf
buoi09_con trỏ.pdf
buoi10_con trỏ và mảng.pdf
buoi10_cấp phát động.pdf
buoi11_chuỗi ký tự.pdf
buoi13_cấu trúc.pdf
buoi14_tập tin.pdf
nmvlt_c1 giới thiệu về máy tính và lập trình.ppt
nmvlt_c2 cấu trúc và thành phần của chương trình c.ppt
nmvlt_c3 ̉ chức dữ liệu trong chương trình.ppt
nmvlt_c4 lệnh if-else lệnh switch.ppt
nmvlt_c5 vòng lặp.ppt
nmvlt_c6 hàm (function).ppt
nmvlt_c7 mảng (array).ppt
nmvlt_c8 con trỏ (pointer).ppt
nmvlt_c9 sử dụng tập tin (file).ppt
cdio_de_cuong_mon_hoc_nmlt.pdf
ctt003-ch01-gioithieutongquanvelaptrinh.pdf
ctt003-ch08-laptrinhvoitaptinvanbantho.pdf
ptsan_oop_02_object and class.pdf
ptsan oop04.pdf
ptsan oop06 inheritance.pdf
ptsan oop09.pdf
2017_04_21_note.pdf
2017_04_28_practice.pdf
2017_05_12_practice.pdf
2017_05_19_practice.pdf
2017_05_26_practice.pdf
2017_06_02_practice.pdf
2017_06_09_practice.pdf
2017_06_24_review.pdf
2017_06_27_cmt.pdf
bai_thuc_hanh_1.pdf
cslt2017_bai_tap_ch1-4.pdf
test_01_tth1.pdf
test_01_tth2.pdf
test_03_ca1.pdf
test_03_ca2.pdf
test_03_ca3.pdf
test_03_ca4.pdf
test_03_ca5.pdf
test_03_ca6.pdf
test_03_ca7.pdf
test_03_ca8.pdf
hdth-tuan01-laptrinhvoivisualstudio.pdf
hdth-tuan01-loithuonggap.pdf
hdth-tuan02.pdf
hdth-tuan03-04.pdf
hdth-tuan05.pdf
hdth-tuan07.pdf
hdth-tuan08.pdf
hdth-tuan09.pdf
assignment_1.3_k15.pdf
codeblocksinstallation.pdf
lab1.pdf
lab3.pdf
lab4.pdf
lab5.pdf
lab7.pdf
lab8.pdf
lab9.pdf
ontap 2.pdf
quiz 1.pdf
quiz 2.pdf
quiz 4.pdf
quiz 5.pdf
quiz 6-function.pdf
update_1.3.pdf
exer-ip.pdf
btthuchanh (clc).pdf
buoi3.pdf
buoi4.pdf
buoi5.pdf
buoi6.pdf
bài th1.pdf
bài th2.pdf
bài tập lập trình.pdf
assignment_1.3.pdf
bai_tap_nmlt.pdf
cq-nmlt-do an thuc hanh.pdf
cq-nmlt-hdth-tuan01.pdf
cq-nmlt-hdth-tuan04.pdf
cq-nmlt-hdth-tuan05.pdf
cq-nmlt-hdth-tuan07.pdf
cq-nmlt-hdth-tuan08.pdf
cq-nmlt-hdth-tuan09.pdf
cq-nmlt-hdth-tuan10.pdf
đề nmlt.pdf
1314-nmlt - nhập môn lập trình-cq.jpg
1415-nmlt - nhập môn lập trình-cq.pdf
1516-nmlt - nhập môn lập trình-cq.pdf
2016-2017 nmlt cuoi-ki (1).jpg
2016-2017 nmlt cuoi-ki (2).jpg
2018-2019 nmlt cuoi-ki (1).jpg
2018-2019 nmlt cuoi-ki (2).jpg
[nmlt - nhập môn lập trình]_cuoiky_17-18 (1).jpg
[nmlt - nhập môn lập trình]_cuoiky_17-18 (2).jpg
[nmlt - nhập môn lập trình] sửa đề 13-14.zip
[nmlt - nhập môn lập trình] sửa đề 15-16.pdf
[nmlt] sửa đề 15-16.pdf
giai_de 2016-2017.txt
nmlt - cao đẳng - 17-18.jpg
đề thi cuối kỳ.pdf
đề thi giữa kỳ.pdf
đề thi 2019.pdf
đề thi 2020.pdf
12189533_405692222963197_4682554903420436566_n.jpg
12218308_430013190538462_1473493427_o.jpg
26694527_917935108364736_1914757357_n.png
[bht cnpm] dethi_nmlt_gk_2016_2017(full).pdf
[bht cnpm] dethi_nmlt_gk_2016_2017.pdf
[bht cnpm] nmlt_2016_2017.pdf
antn.jpg
antn2013(1).jpg
antn2013(2).jpg
antn2013(3).jpg
antn2013(4).jpg
antn2013(5).jpg
antn2013(6).jpg
học kì 1 2012 - 2013.jpg
img_0050.jpg
img_0051.jpg
nhapmonlaptrinh_cuoiki2014.jpg
nhap mon lt ck.jpg
nhap mon lt ck1.jpg
nmlt_cuoiki_antn-2013.jpg
nmlt_cuoiki_antn2013(1).jpg
nmlt_cuoiki_antn2013(2).jpg
nmlt_cuoiki_antn2013(3).jpg
nmlt_cuoiki_antn2013(4).jpg
nmlt_cuoiki_antn2013(5).jpg
nmlt_cuoiki_antn2013(6).jpg
nmlt_cuoiki_antn2013.jpg
nmlt_cuoiki_antn2013 1.jpg
nmlt_giuaki_antn.jpg
đề 1.jpg
đề 2.jpg
đề 3.jpg
đề 11.jpg
đề 2013-2014.jpg
đề 2014-2015.jpg
đề 2014-2015 11.jpg
đề 2015-2016.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Sinh viên sẽ được làm quen với các khái niệm cơ bản như thuật toán, lưu đồ, mã giả, ngôn ngữ lập trình, chương trình. Các thuật toán được mô tả thông qua lưu đồ, mã giả, được hiện thực hóa thành một chương trình máy tính bằng cách sử dụng một NNLT cụ thể. Sinh viên cũng được làm quen với việc dịch, chạy thử, bắt lỗi và sửa những chương trình do mình viết. Sinh viên sau khi học xong học phần này phải nắm bắt được các cấu trúc điều khiển của NNLT được học, các kiểu dữ liệu cơ sở cùng với các phép toán thao tác trên chúng. Sinh viên phải có khả năng vận dụng NNLT, có thể sử dụng các cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu cơ sở cùng với dữ liệu có cấu trúc đã được học để viết được các chương trình giải quyết những vấn đề với mức độ phức tạp vừa phải. Việc mô tả cách thức giải quyết vấn đề bằng mã giả hoặc lưu đồ cũng là một yêu cầu đối với các sinh viên sau khi học học phần này. Chương 1. Giới thiệu tổng quan về lập trình Chương 2. Chương trình và Kiểu dữ liệu cơ sở Chương 3. Lập trình với các cấu trúc điều khiển Chương 4. Hàm và kỹ thuật tổ chức chương trình Chương 5. Sử dụng dữ liệu có cấu trúc và mảng Chương 6. Lập trình với tập tin Chương 7. Một số vấn đề kỹ thuật trong lập trình

Kết quả cần đạt được

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng nắm bắt và trình bày lại một cách rõ ràng các khái niệm cơ bản, những kiến thức cần thiết và cách thức xây dựng một chương trình trên máy tính bằng một ngôn ngữ lập trình (NNLT) cấp cao cụ thể (một trong các ngôn ngữ lập trình thông dụng hiện nay như C/C++, Java hay C#). Sinh viên cũng có khả năng mô tả một cách hình thức các thuật toán (không quá phức tạp) bằng lưu đồ hoặc mã giả.

Bài viết liên quan

Con Trỏ Và Mảng
Hàm
Các Cấu Trúc Điều Khiển
Phép Toán Và Biểu Thức
Tổng Quan Về Lập Trình Máy Tính
Thuật Toán Và Thuật Giải
Bài Tập Minh Họa Môn Nhập Môn Lập Trình - Đh Khoa Học Tự Nhiên - Tuần 11. Mảng 2 Chiều
Bài Tập Minh Họa Môn Nhập Môn Lập Trình - Đh Khoa Học Tự Nhiên - Tuần 10. Tìm Kiếm Và Sắp Xếp Trên Mảng Một Chiều
Bài Tập Minh Họa Môn Nhập Môn Lập Trình - Đh Khoa Học Tự Nhiên - Tuần 9 Kiểu Mảng Một Chiều Và Một Số Kỹ Thuật Cơ Bản
Bài Tập Minh Họa Môn Nhập Môn Lập Trình - Đh Khoa Học Tự Nhiên - Tuần 3-6
Đề Cương Môn Học Ctt003 Nhập Môn Lập Trình Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đặng Bình Phương