Bài tập, thực hành Kiểm Tra Phần Mềm (Software Testing)

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai 01.pdf
bai 03.pdf
bai 04.pdf
bai 5.1.pdf
bai 05.pdf
bai 7.1.pdf
bai 10.1.pdf
bai tap lon cho sinh vien mon hoc kiem tra phan mem all.pdf
bài 02.pdf
chung - google mail.xls
dhp3-test_plan_template_yahoomail.pdf
dong - google search.xls
google servicestest plan hh group.pdf
google service test case hh group.xls
hung - google docs.xls
test_case_template.xls
test_plan_v2.pdf
test_plan_website ho tro mon hoc mang may tinh.pdf
test case (1).xls
test case.xls
testcase_final_version.1.6.xls
testplan 1.9.pdf
testplan_cong cu soan thao va gan nhan am thanh.pdf
testplan_cong cu tao de thi trac nghiem.pdf
testplan_cong cu va thuat toan ly thuyet do thi.pdf
testplan_website quan ly dvtn truong thpt nguyen du.pdf
testplan_website quan ly trung tam tin hoc.pdf
test plan_xay dung he thong quan ly tai lieu truc tuyen.pdf
tm-test_plan_template_university_0.2.pdf
tm-test plan.pdf
tri - google account.xls
4_test-case_v1.0.pdf
4_test-plan_v1.0.pdf
5_test-design-techniques_v1.0.pdf
5_test-design_v1.0.pdf
6_test-report_v1.0.pdf
7_test-web-application_v2.1.pdf
cdc_up_test_plan_template.pdf
day02_03_template_defects.xlsx
day03_03_template_unit test case.xls
temp_defecttrackinglog.xls
template_defects.xlsx
test-case-templates.xls
unit testing c.pdf