[PDF]Tối Ưu Hoá - giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi