[PDF]Vi Xử Lý - Đh Bách Khoa Hn - Ths Dư Thanh Bình

Bài giảng/Slide/Giáo trình Vi Xử Lý

vxl-1_máy tính và hệ vi xử lý.pdf
vxl-1_máy tính và hệ vi xử lý.ppt
vxl-2_biểu diễn thông tin trong máy tính.pdf
vxl-2_biểu diễn thông tin trong máy tính.ppt
vxl-3_bộ vi xử lý intel 8088.pdf
vxl-4_lập trình hợp ngữ với 8088.pdf
vxl-5_nối ghép 8088 với bộ nhớ.pdf

Thông tin tác giả ThS Dư Thanh Bình

Email binhdt@it-hut.edu.vn
Website
8031book.Pdf
8051smck.Pdf
0071361723_Ch06.Pdf
Ayala - The 8051 Microcontroller.Pdf
Bcvt.Bài Giảng Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Phạm Hoàng Duy, 136 Trang.Pdf
Bài Giảng Kỹ Thuật_Vi Xử Lý.Pdf
Ccs C_V4_Manual.Pdf
Crc Press - Microcontroller Programming - The Microchip Pic.Pdf
Cđcn.Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Kiều Xuân Thực, 120 Trang.Pdf
Embedded C Michael J Pont 2002.Pdf
Giao Trinh Vi Xu Ly - Spkt.Pdf
Giáo Trình Kỹ Thuật Vi Xử Lý Tập 1 (Nxb Bưu Điện 2007) - Ts.Hồ Khánh Lâm, 537 Trang.Pdf
Giáo Trình Kỹ Thuật Vi Xử Lý Tập 2 (Nxb Bưu Điện 2007) - Ts.Hồ Khánh Lâm, 583 Trang.Pdf
Giáo Trình_Bài Giảng Vi Xử Lý.Pdf
Giáo Trình_He_Vi Xử Lý.Pdf
Interfacing Pic Microcontrollers.Pdf
Introduction To 80x86 Assembly Language And Computer Architecture-Ed.Pdf
Kỹ Thuật Vi Xử Lý Và Lập Trình Assembly Cho Hệ Vi Xử Lý (Nxb Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Đỗ Xuân Tiến, 387 Trang.Pdf
Microcontroller Projects In C For The 8051.Pdf
Pc Assembly Language Paul A Carter.Pdf
Pic Programming With Ccs C.Pdf
Picbasipro_30project.Pdf
Spkt.Vi Xử Lý 1 - Nguyễn Đình Phú, 338 Trang.Pdf
Spkt.Vi Xử Lý 2 - Nguyễn Đình Phú, 197 Trang.Pdf
Thcn.Giáo Trình Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Ks.Chu Khắc Huy, 231 Trang.Pdf
The Intel Microprocessors 8th Edition.Pdf
The Quintessential Pic Mcu.Pdf
Vi Xử Lý.Pdf
Interfacing_With_Microcontrollers.Pdf
Pes1ohp_A4.Pdf
Đhbk.Bài Tập Vi Xử Lý Họ Vi Điều Khiển 8051 - Lê Chí Công, 24 Trang.Pdf
Đhcn.Bài Giảng Vi Xử Lý - Nhiều Tác Giả, 198 Trang.Pdf
Đhcn.Vi Xử Lý-Vi Điều Khiển - Pgs.Ts.Nguyễn Hữu Công, 222 Trang.Pdf
Đhtn.Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Phạm Đức Long, 152 Trang.Pdf
Đhtt.Bài Giảng Thực Hành Vi Xử Lý Và Vi Điều Khiển - Nhiều Tác Giả, 133 Trang.Pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về kiến trúc vi xử lý, kiến trúc vi điều khiển, hệ thống bộ nhớ, kỹ thuật giao tiếp vi xử lý, kỹ thuật truyền dữ liệu, lập trình hợp ngữ/C cho vi điều khiển. Sau khi học môn này, sinh viên có khả năng phân tích và thiết kế hệ thống dựa trên vi xử lý, phát triển các kỹ thuật giao tiếp vi xử lý cơ bản, phát triển các kỹ thuật truyền dữ liệu cơ bản và lập trình cho hệ thống vi điều khiển sử dụng hợp ngữ và ngôn ngữ C. Nội dung Chương 1–Giới thiệu hệ vi xử lý tổng quát 1. Giới thiệu sự phát triển của các hệ vi xử lý 2. Sơ đồ khối một hệ vi xử lý cơ bản 3. CPU 4. Bộ nhớ 5. Ngoại vi 6. Bus hệ thống 7. Giải mã địa chỉ 8. Định thì 9. Chương trình 10. Vi xử lý và vi điều khiển Chương 2–Kiến trúc CPU và tập lệnh 1. Sơ đồ khối CPU 8 bit cơ bản 2. Tổ chức các thanh ghi 3. Tổ chức bộ nhớ 4. Ghép nối bus hệ thống 5. Chu kỳ bus, chu kỳ máy 6. Tăng tốc độ CPU 7. Các phương pháp định vị địa chỉ 8. Tập lệnh 9. Khảo sát vi xử lý‎ Z80 Chương 3–Họ vi điều khiển 8051 1. Giới thiệu tóm tắt họ vi điều khiển 8051 2. Kiến trúc phần cứng 8051 3. Các phương pháp định địa chỉ 4. Tập lệnh 5. Bộ định thì 6. Cổng nối tiếp 7. Ngắt 8. Lập trình hợp ngữ 8051 Chương 4–Họ vi xử lý‎ 80x86 1. Giới thiệu 2. Kiến trúc phần cứng 3. Các phương pháp định địa chỉ 4. Tập lệnh 5. Ngắt 6. DMA 7. Chế độ làm việc min/max 8. Lập trình hợp ngữ Chương 5–Thiết kế hệ vi xử lý‎ 1. Giải mã địa chỉ 2. Giao tiếp bộ nhớ 3. Giao tiếp ngoại vi song song 4. Giao tiếp ngoại vi nối tiếp 5. Giao tiếp bàn phím 6. Giao tiếp bộ hiển thị LED 7 đoạn và LCD 7. Giao tiếp ADC và DAC 8. Điều khiển động cơ DC, động cơ bước 9. Giao tiếp bus I2C 10. Thiết kế một kit vi xử lý tiêu biểu Chương 6–Giới thiệu họ vi xử lý‎ 68000 1. Giới thiệu 2. Kiến trúc phần cứng 3. Các phương pháp định địa chỉ 4. Tập lệnh Chương 7–Đa xử lý‎ 1. Giới thiệu về hệ đa xử lý 2. Đa xử lý ghép song song 3. Đa xử lý ghép DPRAM 4. Đa xử lý ghép nối tiếp 5. Các vấn đề cần lưu ý trong thiết kế đa xử lý Nội dung chính: - Nguyên tắc cơ bản của hệ thống vi xử lý: CPU (kiến trúc, phân loại), bộ nhớ (ROM và RAM, sắp thứ tự byte trong bộ nhớ, thiết bị ngoại vi, bus hệ thống, giải mã địa chỉ, qui ước trong giản đồ định thì. - Nghiên cứu của một vi điều khiển 8 bit điển hình (Intel MCS 51): kiến trúc Harvard, giao tiếp bộ nhớ, kết nối hệ thống bus, chu kỳ bus và chu kỳ máy, các cách định địa chỉ, tập lệnh, lập trình hợp ngữ, ngắt và thiết bị ngoại vi có sẵn (định thì /bô đếm, cổng nối tiếp, các cổng I/O). - Phân tích và thiết kế hệ thống số dựa trên 8051: giải mã địa chỉ bộ nhớ và I/O, I/O song song 1/9(phím nhấn/bàn phím, ADC/DAC, PIO, LED đơn, LED 7 đoạn, màn hình LCD), I/O nối tiếp (RS232, LCD loại nối tiếp ), ngắt ngoài, điều khiển động cơ DC, và thí dụ thiết kế. - Lập trình C cho vi điều khiển 8051: trình biên dịch Keil C, các loại dữ liệu, phát biểu, các cấu trúc lập trình, lập trình I/O song song, lập trình mạch định thì /bộ đếm, lập trình cổng nối tiếp và các thí dụ ứng dụng.

Kết quả cần đạt được

Giải thích tổ chức và hoạt động hệ thống vi xử lý tổng quát L.O.1.1 – Giải thích tổ chức và hoạt động hệ thống vi xử lý tổng quát L.O.1.2 – Mô tả tổ chức máy tính von Neumann cổ điển và chu kỳ nhận- giải mã-thực thi L.O.1.3 – Giải thích các khối chức năng của CPU: ALU, các thanh ghi, xung nhịp, và các bus dữ liệu, địa chỉ và điều khiển. L.O.1.4 – Tìm hiểu các thông tin về hệ thống vi xử lý từ các nguồn tham khảo. Diễn giải và áp dụng các cách truyền dữ liệu cơ bản L.O.2.1 – Diễn giải các cách truyền dữ liệu nhập/xuất (I/O): I/O hỏi vòng, I/O bằng ngắt, DMA L.O.2.2 – Áp dụng và xây dựng các cách truyền dữ liệu nhập/xuất (I/O) trong hệ vi điều khiển vào việc giao tiếp các thiết bị I/O song song và nối tiếp tới vi điều khiển (phím nhấn, bàn phím, LED đơn, LED 7 đoạn, LCD, cảm biến I2C...) Giải thích cấu trúc lệnh và áp dụng các cách định vị địa chỉ L.O.3.1 – Giải thích cấu trúc lệnh: mã lệnh, địa chỉ, cách định địa chỉ L.O.3.2 – Áp dụng các cách định vị địa chỉ: tức thời, trực tiếp, gián tiếp, thanh ghi, gián tiếp thanh ghi, ... Giải thích và áp dụng kiến thức về bộ nhớ và việc giao tiếp bộ nhớ với hệ vi xử lý, hệ vi điều khiển L.O.4.1 – Hiểu biết về các loại bộ nhớ và giải thích bảng bộ nhớ, mạch giải mã địa chỉ. L.O.4.2 – Áp dụng giao tiếp các bộ nhớ EPROM và SRAM với vi xử lý: chọn và kết nối thích hợp các bus địa chỉ, dữ liệu, điều khiển (các tín hiệu đọc/ghi, chọn chip), với vi xử lý tổng quát và 8051. L.O.4.3 – Sử dụng và thiết kế mạch giải mã địa chỉ Hiểu biết và sử dụng cấu trúc vi điều khiển tiêu biểu (Intel MCS-8051) với kiến trúc Harvard L.O.5.1 – Hiểu biết về họ vi điều khiển 8051. L.O.5.2 – Giải thích và thiết kế mạch giải mã địa chỉ, mạch giao tiếp bộ nhớ L.O.5.3 – Giải thích và mô phỏng tập lệnh 8051 trên máy tính L.O.5.4 – Sử dụng tập lệnh 8051 để viết chương trình. L.O.5.5 – Hiểu biết về hoạt động và sử dụng chương trình con. L.O.5.6 – Hiểu biết về cấu trúc, hoạt động và sử dụng bộ định thời, cổng giao tiếp nối tiếp, ngắt. Mô phỏng hoạt động trên máy tính. L.O.5.7 – Lập trình cho hệ thống vi điều khiển sử dụng hợp ngữ và ngôn ngữ C. L.O.5.8 – Mô phỏng hoạt động của mạch vi điều khiển với các chương trình trên máy tính. Phân tích và thiết kế hệ thống vi điều khiển dựa trên 8051 L.O.6.1 – Phân tích hoạt động của hệ thống L.O.6.2 – Phân tích yêu cầu của hệ thống và thiết lập các chức năng của hệ thống L.O.6.3 – Lập trình giao tiếp các thiết bị I/O song song và nối tiếp tới vi xử lý (phím nhấn, bàn phím, LED đơn, LED 7 đoạn, LCD, các cảm biến, ...) L.O.6.4 – Lập trình các chip giao tiếp ngoại vi (PIO, ADC, DAC, ...) bằng hợp ngữ 8051 và ngôn ngữ C. L.O.6.4 – Thực hiện thí nghiệm theo nhóm và trình bày kết quả về: giao tiếp vi điều khiển với các phím nhấn, LED, LED 7 đoạn, LED ma trận, LCD, truyền dữ liệu nối tiếp, điều khiển ADC, DAC, đo và điều khiển nhiệt độ sử dụng cảm biến nhiệt độ.

Tài liệu tham khảo

Sách, giáo trình chính (Textbook) [1] Hồ Trung Mỹ, Vi xử lý, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Tp HCM [2] I.Scott Mackenzie, The 8051 Microcontroller, 2nd Ed–Prentice Hall 1995. Sách tham khảo (References) [3] Muhammad Ali Mazidi, The 8051 Microcontroller and Embedded Systems, 2nd Edition, Prentice-Hall 2005 [4] Michael J. Pont, Embedded C, Pearson Education Limited 2002 [5] Jivan S.Parab, Exploring C for Microcontrollers, Springer 2007 1. I.Scott Mackenzie –The 8051 Micro controller, 2nd Ed–Prentice Hall 1995. 2. John Uffenbeck–The 8086/8088 family: designing, programming and Interfacing–Prentice Hall 1987. 3. Dougous V.Hall–Microprocessors and Interfacing:Programming and Hardware 2nd Ed–Mc.Graw Hill 1992 4. M. Mitescu I. Susnea–Microcontrollers in Practice–Springer 2005.