[PDF]Tương Tác Người Máy - Đh Bách Khoa Hn - Ths Lương Mạnh Bá

Bài giảng/Giáo trình Tương Tác Người Máy

1_c0123_tổng quan về hci.pdf
2_c4567_các nguyên tắc và vòng đời hình sao trong thiết kế tương tác người máy.pdf
3_c9_các kỹ thuật đánh giá.pdf
hcione_1_tổng quan về hci.pdf
hcione_2_phần thiết kế giao tiếp người dùng.pdf
hcione_3_cài đặt và đánh giá giao tiếp người dùng.pdf
hcione_4_thiết kế trợ giúp.pdf

Thông tin tác giả ThS Lương Mạnh Bá

Email balm@soict.hut.edu.vn
Website