[PDF]Thiết Kế Và Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - Đh Bách Khoa Hn - Ts Vũ Tuyết Trinh

Bài giảng/Giáo trình Thiết Kế Và Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

notes1_thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu.pdf
notes2_tinh chỉnh lược đồ csdl.pdf
notes3_tổ chức index hiệu quả.pdf
notes4_xử lý truy vấn và hiệu năng hệ csdl.pdf
notes11_concurrency.pdf
notes12_crash recovery.pdf

Thông tin tác giả TS Vũ Tuyết Trinh

Email trinhvt@it-hut.edu.vn