[PDF]Lập Trình Nhúng - Đh Bách Khoa Hn - Ts Phạm Ngọc Hưng

Bài giảng/Giáo trình Lập Trình Nhúng

bai giang he thong nhung.pdf
giao trinh he thong nhung-tailieuuet.pdf

Thông tin tác giả TS Phạm Ngọc Hưng

Email hungpn@soict.hut.edu.vn

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1. Giới thiệu lập trình hệ nhúng 1.1. Giới thiệu về lập trình hệ nhúng 1.2. Giới thiệu KIT FriendlyArm micro2440 1.3. Hệ điều hành nhúng Linux 1.4. Môi trường lập trình KIT FriendlyArm 2440 Chương 2. Lập trình vào ra cơ bản 2.1. Cơ chế lập trình giao tiếp thiết bị 2.2. Lập trình điều khiển led đơn 2.3. Lập trình giao tiếp nút bấm 2.4. Lập trình giao tiếp GPIO mở rộng Chương 3. Lập trình vào ra nâng cao 3.1. Giới thiệu chuẩn RS232 3.2. Lập trình giao tiếp chuẩn RS232 3.3. Giới thiệu chuẩn USB 3.4. Lập trình giao tiếp USB Joystick 3.5. Lập trình giao tiếp ADC Chương 4. Các kỹ thuật lập trình nâng cao 4.1. Tiến trình (process) 4.2. Cơ chế sử dụng signal 4.3. Lập trình giao tiếp đa tiến trình 4.4. Luồng (thread) 4.5. Lập trình ứng dụng đa luồng Chương 5. Lập trình device driver trên Linux 5.1. Giới thiệu về Kernel Module 5.2. Cơ chế xây dựng Device Driver 5.3. Tìm hiểu, tùy chỉnh một số driver đ~ có 5.4. Xây dựng usb device driver Chương 6. Lập trình nền tảng QT 6.1. Giới thiệu QT 6.2. Cài đặt môi trường phát triển Qt 6.3. Làm quen với lập trình QT 6.4. Cài đặt Qt Everywhere (Qt Embedded) Chương 7. Lập trình mạng trên Linux nhúng 7.1. Lập trình socket trên Linux nhúng 7.2. Thư viện lập trình mạng trên Qt 7.3. Lập trình ứng dụng ChatRoom 7.4. Lập trình ứng dụng gửi/nhận ảnh qua socket Chương 8. Lập trình xử lý ảnh trên nền nhúng 8.1. Tổng quan về xử lý ảnh 8.2. Giới thiệu OpenCV 8.3. Các phép biến đổi ảnh cơ bản