[PDF]Kiểm Tra Phần Mềm - Đh Công Nghệ Thông Tin - Ths Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng/Giáo trình Kiểm Tra Phần Mềm

1. quản lý chất lượng phàn mềm.pdf
2. requirement concepts process.pdf
bai1_tổng quan kiểm thử phần mềm.pdf
bai2_quy trình kiểm thử phần mềm.pdf
bai3_các cấp độ kiểm thư.pdf
bai4_các loại kiểm thử.pdf
bai5.1_kiểm thử hộp đen.pdf
bai5.2_kiểm thử hộp trắng.pdf
bai6_kiểm thử tự động.pdf
bttesting.pdf
system development life cycle.pdf
what_is_software_testing.pdf

Bài tập/Thực hành Kiểm Tra Phần Mềm

4_test-case_v1.0.pdf
4_test-plan_v1.0.pdf
5_test-design-techniques_v1.0.pdf
5_test-design_v1.0.pdf
6_test-report_v1.0.pdf
7_test-web-application_v2.1.pdf
cdc_up_test_plan_template.pdf
day02_03_template_defects.xlsx
day03_03_template_unit test case.xls
temp_defecttrackinglog.xls
template_defects.xlsx
test-case-templates.xls
unit testing c.pdf

Thông tin tác giả ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc

Email trucntt@uit.edu.vn
Website
Co3015_Kiemtraphanmem.Pdf
Co3015_Kiemtraphanmem_2004 A Practitioner_S Guide To Software Test Design_Good.Pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Nội dung môn học • Bài 1: Tổng quan kiểm thử phần mềm • 1.1 Phần mềm và chất lượng phần mềm, SQA • 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phần mềm • 1.3 Khái niệm kiểm thử phần mềm • 1.4 Mục tiêu kiểm thử • 1.5 Tầm quan trọng của kiểm thử • 1.6 Các nguyên tắc trong kiểm thử • 1.7 Một số khái niệm liên quan • 1.8 Các đối tượng thực hiện kiểm thử • 1.9 Các điểm cần lưu ý khi kiểm thử • 1.10 Các hạn chế của kiểm thư • Bài 2: Quy trình kiểm thử phần mềm • 2.1 Các vấn đề liên quan đến quy trình kiểm thử • 2.2 Quy trình kiểm thử • 2.3 Cấu trúc của bản kế hoạch kiểm thư • Bài 3: Các cấp độ kiểm thử • Bài 4: Các loại kiểm thử • 4.1. Kiểm thử chức năng • 4.2. Kiểm thử phi chức năng • 4.3. Kiểm thử liên quan đến sự thay đổi • Bài 5: Các kỹ thuật kiểm thử • 5.1 Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen • 5.2 Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng • Bài 6: Kiểm thử tự động • 6.1. Tổng quan kiểm thử tự động • 6.2. Quy trình kiểm thử tự động • 6.3. Ưu, nhược điểm của kiểm thử tự động • 6.4. Kiểm thử tự động với JUnit • Bài 7: Quản lý chất lượng phần mềm