[PDF]Kiểm Tra Phần Mềm - Đh Bách Khoa Hn - Ts Nguyễn Thanh Hùng

Bài giảng/Giáo trình Kiểm Tra Phần Mềm

c0. tieu-luan.pdf
c0. tieu-luan.pptx
c1. giới thiệu về kiểm thử phần mềm.pdf
c1. giới thiệu về kiểm thử phần mềm.ppt
c2. kthu hop den.pdf
c2. kthu hop den.pptx
c3. kiem thu hop trang.pdf
c3. kiem thu hop trang.ppt
c4. cac qua trinh kiem thu.pdf
c4. cac qua trinh kiem thu.ppt
c5. junit.pdf
c5. junit.pptx
c6. kiem thu mobile.pdf
c6. kiem thu mobile.ppt
test_case_template.xls
test_plan_sample.doc
test_plan_sample.pdf

Thông tin tác giả TS Nguyễn Thanh Hùng

Email hung.nguyenthanh@hust.edu.vn
Co3015_Kiemtraphanmem.Pdf
Co3015_Kiemtraphanmem_2004 A Practitioner_S Guide To Software Test Design_Good.Pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Giúp cho sinh viên nắm vững những quy trình, kỹ thuật cần tiến hành khi kiểm tra phần mềm. * Nội dung tóm tắt môn học - Vai trò và sự quan trọng của kiểm tra phần mềm. - Qui trình kiểm thử và Kế hoạch kiểm thử - Các mức độ kiểm thử phần mềm. - Các kỹ thuật kiểm tra phần mềm tương ứng. - Quản lý lỗi.

Kết quả cần đạt được

Giải thích vai trò của kiểm tra phần mềm, các dạng kiểm tra phần mềm và quy trình thực hiện L.O.1.1 – Mô tả được vai trò của kiểm tra phần mềm L.O.1.2 – Mô tả được kiểm tra phần mềm dòng điều khiển và dữ liệu L.O.1.3 – Mô tả được quy trình kiểm tra phần mềm Sử dụng được các kỹ thuật để kiểm tra phần mềm. L.O.2.1 – Sử dụng được dòng điều khiển hộp đen L.O.2.2 - Tổng hợp được các phương pháp kiểm tra phần mềm khác nhau

Tài liệu tham khảo

[1] A Practitioner's Guide to Software Test Design.chm [2] Effective Software Testing - 50 specific ways to improve your testing.pdf [3] Foundations of software testing.pdf [4] Introduction to Software Testing.pdf [5] Software Testing Fundamentals Methods and Metrics.chm [6] Software Testing - Testing Across the Entire Software Development Life Cycle.pdf [7] The art of Software Testing.pdf [8] Practical Software Testing, by Ilene Burnstein - 2003 [9] Critical Testing Processes Plan, Prepare, Perform, Perfect, by Rex Black – 2003