[PDF]Giải Tích 2 - Đh Bách Khoa Hcm - Ths Đậu Thế Phiệt

Bài giảng/Giáo trình Giải Tích 2

ch01_limit_continuos_giới hạn và liên tục.pdf
ch02_differential_derivative_đạo hàm riêng và vi phân.pdf
ch03_double_integral_tích phân bội.pdf
ch04_triple_integral_tích phân bội ba.pdf
line_integral_tích phân đường.pdf
series_lý thuyết chuổi.pdf
surface_integral_tích phân mặt.pdf

Bài tập/Thực hành Giải Tích 2

bai_tap.pdf
btl_gt2_1.pdf

Thông tin tác giả ThS Đậu Thế Phiệt

Email thephiet@gmail.com

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1: GIỚI HẠN VÀ LIÊN TỤC 1 HÀM NHIỀU BIẾN 2 CÁC MẶT BẬC HAI Chương 2: ĐẠO HÀM RIÊNG VÀ VI PHÂN 1 ĐẠO HÀM RIÊNG 2 VI PHÂN CỦA HÀM SỐ 3 ĐẠO HÀM RIÊNG - VI PHÂN HÀM HỢP 4 ĐẠO HÀM RIÊNG - VI PHÂN HÀM ẨN 5 ĐẠO HÀM THEO HƯỚNG 6 C˘NG THỨC TAYLOR - MACLAURIN 7 CỰC TRỊ HÀM SỐ Chương 3: TÍCH PHÂN BỘI 1 Định nghĩa và tính chất tích phân kép (bội 2) 2 Cách tính tích phân kép 3 Tích phân kép trong toạ độ cực 4 Công thức đổi biến tổng quát tích phân kép 5 Ứng dụng của tích phân kép Chương 4: TÍCH PHÂN BỘI BA 1 Định nghĩa và cách tính tích phân bội ba 2 Cách tính tích phân bội ba 3 Tích phân bội ba trong toạ độ trụ 4 Tích phân bội ba trong toạ độ cƒu Chương: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG Ngày 24 tháng 4 năm 2014 1 / 53 1 Tích phân đường loại một 2 Tích phân đường loại hai 3 Một số tính chất của tích phân đường 4 Định lý Gréén LÝ THUYẾT CHUỖI 1 Khái niệm chung 2 Chuỗi không âm Định nghĩa Tiêu chuẩn so sánh Tiêu chuẩn d’Alémbért Tiêu chuẩn Cauchy 3 Chuỗi có dấu tuỳ ý 4 Chuỗi đan dấu 5 Chuỗi luỹ thừa Định nghĩa Dấu hiệu tìm bán kính hội tụ Chương: TÍCH PHÂN MẶT 1 Mặt cong 2 Tích phân mặt loại một 3 Tích phân mặt loại hai