[PDF]Đại Số Tuyến Tính - Đh Bách Khoa Hcm - Đặng Văn Vinh

Bài giảng/Giáo trình Đại Số Tuyến Tính

slide bài giảng thầy vinh.pdf

Bài tập/Thực hành Đại Số Tuyến Tính

10 đề tài đại số tuyến tính ts đặng văn vinh.pdf
câu hỏi trắc nghiệm hệ phương trình tuyến tính.pdf
câu hỏi trắc nghiệm ma trận_1.pdf
câu hỏi trắc nghiệm ma trận_2.pdf
câu hỏi trắc nghiệm số phức 1.pdf
câu hỏi trắc nghiệm số phức 2.pdf
câu hỏi trắc nghiệm tọa độ vector.pdf
câu hỏi trắc nghiệm định thức.pdf
câu hỏi trắc nghiệm độc lập tuyến tính 1.pdf
câu hỏi trắc nghiệm độc lập tuyến tính 2.pdf
câu hỏi trắc nghiệm độc lập tuyến tính 3.pdf
nội dung ôn thi giải tích 1 và đại số.pdf
đáp án đstt.pdf
đại số tuyến tính trong matlab.pdf
đề tài đại số tuyến tính matlab.pdf
đề ôn tập thi cuối kỳ môn đại số tuyến tính – học kỳ hè 2010.pdf
đề đại số tuyền tính 1_2_16 17_18.pdf
đề đại số tuyền tính 3_5 7_9_19.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Mục lục 0.1 Dạng đại số của số phức . . . . . . . 4 0.2 Dạng lưæng giác của số phức . . . . . . 6 1 Ma trận 11 1.1 Các khái niệm cơ bản . . . . . . 11 1.2 Các phép biến đổi sơ cấp . . . . . . 13 1.3 Các phép toán ma trận . . . . . . . 14 1.4 Hạng của ma trận . . . . . . 15 1.5 Ma trận nghịch đảo . . . . . . . 16 2 Định thức 18 2.1 Định nghĩa định thức và ví dụ . . . . . . . 18 2.2 Tính chất định thức . . . . . . . 19 2.3 Tìm ma trận nghịch đảo b‹ng phương pháp định thức. . . . . 21 3 Hệ phương trình 23 3.1 Hệ Cramer . . . . . . 25 3.2 Hệ thuần nhất . . . . . . 26 4 Không gian vec tơ 28 4.1 Định nghĩa và ví dụ . . . . . . . 28 4.2 Độc lập tuyến tính - phụ thuộc tuyến tính . . . . . . . 29 4.3 Hạng của họ vec tơ . . . . . . 31 4.4 Cơ sở và số chi•u . . . . . . . 33 4.5 Tọa độ vec tơ . . . . . . . 36 4.6 Ma trận chuyển cơ sở . . . . . . 37 4.7 Không gian con . . . . . . 38 4.8 Tổng giao hai không gian con . . . . . . 41 5 Không gian Euclide 44 5.1 Tích vô hướng của 2 vec tơ . . . . . . . 44 5.2 Bù vuông góc của không gian con . . . . . . 47 5.3 Quá trình Gram-Schmidt . . . . . . 49 5.4 Hình chiếu vuông góc . . . . . . 50 6 Ánh xạ tuyến tính 52 6.1 Định nghĩa và ví dụ . . . . . . . 52 6.2 Nh¥n và ảnh của ánh xạ tuyến tính . . . . . . . 54 6.3 Ma trận của ánh xạ tuyến tính . . . . . . . 55 7 Trị riêng - vec tơ riêng 60 7.1 Trị riêng - vec tơ riêng . . . . . . 60 7.2 Chéo hóa ma trận . . . . . . 63 7.3 Chéo hóa ma trận đối xứng thực bởi ma trận trực giao . . . . 65 7.4 Trị riêng - vec tơ riêng của ánh xạ tuyến tính . . . . . 67 7.5 Chéo hóa ánh xạ tuyến tính . . . . . . . 69 8 Dạng toàn phương 72 8.1 Định nghĩa . . . . . . 72 8.2 Đưa dạng toàn phương v• dạng chính tắc . . . . . . . 73 8.3 Ph¥n loại dạng toàn phương