Xử Lý Ảnh (Digital Image Processing And Computer Vision) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Hoàng Văn Hiệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c2_fundamentals_nthai-9-2015.pdf
c3_image tranforms_p1_nthai-3-2015.pdf
c3_image tranforms_p2_nthai-9-2015.pdf
c4_image filtering-nthai-9-2015.pdf
c5_enhancement_nthai-9-2015.pdf
c6_image segmentation and edge detection_nthai-9-2015.pdf
mathlab cho xu ly anh.pdf
matlab-image_processing_tutorial.pdf
đề cương xử lý ảnh.pdf
adip - compression.pdf
adip - course introduction.pdf
adip - dct.pdf
adip - fourier transform.pdf
adip - geometric.pdf
adip - imageenhancement.pdf
adip - imageformation.pdf
adip - restoration.pdf
adip - segmentation.pdf
adip - wavelet transform.pdf
h264.pdf
jpeg.pdf
bg_xulyanh.pdf
hiephv - digital image processing - chapter 1. gioi thieu chung.pdf
hiephv - digital image processing - chapter 2. thu nhan_so hoa anh.pdf
hiephv - digital image processing - chapter 3_1. cai thien_phuc hoi anh_spatial filtering.pdf
hiephv - digital image processing - chapter 3_2. cai thien_phuc hoi anh_frequence filtering.pdf
hiephv - digital image processing - chapter 4_1. phan vung anh_phat hien bien.pdf
hiephv - digital image processing - chapter 4_2. phan vung anh_thresholding and region based.pdf
hiephv - digital image processing - chapter 5. rut trich dac trung anh.pdf
hiephv - digital image processing - review mathematical.pdf
XLA.pdf
xla.pdf
x_ly_trong_min_tn_s.pdf
image_analysis_-_binaryimages.pdf
image_enhancement_filtering_in_space_domain.pdf
image_enhancement_frequency_domain_operators.pdf
image_transforms_other_transforms.pdf
image_transforms_unitary_transform_unitary_fourier_transform.pdf
image enhancement_modified4.pdf
nlg-digital image processing-xulyanh-cam nhan anh-image perception.pdf
nlg-digital image processing-xulyanh-he thong hai chieu-2d-dsp.pdf
nlg-digital image processing-xulyanh-sohoaanh-a-dconversion.pdf
phan vung.pdf
xla_nhi_phan.pdf
xu_ly_duong_bien.pdf
ch1_giới thiệu chung về xử lý ảnh.pdf
ch2_quá trình hình thành ảnh.pdf
ch3_thu nhận và số hóa ảnh.pdf
ch4_các phương pháp cơ sở xử lý số hình ảnh.pdf
ch4_các phương pháp xử lý số hóa ảnh.pdf
ch5_cải thiện ảnh.pdf
ch6_phát hiện và tách biên.pdf
ch7_phân vùng ảnh.pdf
ch9_nén ảnh tĩnh.pdf
hiephv - digital image processing - bai tap lon.pdf
đề thi 2017-2018.jpg
de thi_xla_hk1_1516_12-2015.pdf
de thi_xla_hk1_1516_12-2015_dapan.pdf
hk_xla_hk2_1415.pdf
hk_xla_hk2_1415_da.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về Xử lý ảnh và Thị giác máy tính. Môn học cũng giúp sinh viên rèn luyện và sử dụng thành thạo các thư viện và công cụ trong xử lý ảnh và thị giác máy tính. Dựa trên kiến thức và kỹ năng được cung cấp, sinh viên có thể tự phát triển các ứng dụng cơ bản liên quan đến xử lý ảnh và thị giác máy tính khi kết thúc thành công môn học. * Môn học bao gồm các nội dung sau: (a) Các khái niệm căn bản về ảnh, quá trình thành lập ảnh và biểu diễn ảnh trong máy tính; (b) Các phép biến đổi ảnh; (c) Phép xử lý trong miền biến đổi; (d) các bộ lọc ảnh; (e) Nén ảnh và video; (f) Phân đoạn ảnh; (g) Trích xuất đặc trưng ảnh

Kết quả cần đạt được

Giải thích được các khái niệm và giải thuật trong Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính L.O.1.1 – Giải thích được các khái niệm và giải thuật về Xử lý ảnh số trong miền không gian. L.O.1.2 – Giải thích được các khái niệm và giải thuật về Xử lý ảnh số trong miền biến đổi. L.O.1.3 – Giải thích được sự tương quan giữa 2 miền xử lý (Không gian và Biến đổi). L.O.1.3 – Giải thích được các khái niệm và giải thuật trong các chủ đề như Nén ảnh, Phân đoạn ảnh, và Trích đặc trưng ảnh. Sử dụng được các hàm trong thư viện hổ trợ để dùng hay để hiện thực các giải thuật trong Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính. L.O.2.1 – Minh hoạ khái niệm và giải thuật trong trong Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính bằng các hàm có sẵn trong thư viện. L.O.2.2 – Hiện thực được các giải thuật trong trong Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính với sự trợ giúp của công cụ hổ trợ. Phát triển được một ứng dụng đơn giản liên quan Xử lý ảnh và Thị giác Máy tính một cách đầy đủ L.O.3.1 – Phát triển được một ứng dụng đơn giản liên quan Xử lý ảnh và Thị giác Máy tính một cách đầy đủ.

Tài liệu tham khảo

[1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, “Digital Image Processing”, 2nd edition, Prentice Hall, 2002. [2] David A. Forsyth, Jean Ponce, “Computer Vision: A Modern Approach”, Prentice Hall, 2003. [3] Internet

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Co3057_Xulyanh_Thigiacmaytinh.Pdf
Co3057_Xulyanh_Thigiacmaytinh_David A. Forsyth, Jean Ponce, Computer Vision_ A Modern Approach.Pdf
Co3057_Xulyanh_Thigiacmaytinh_R. C. Gonzalez And R. E. Woods, Digital Image Processing.Pdf
Computer Vision.Pdf
Digital Image Processing.Pdf
Giáo Trình Xử Lý Ảnh.Pdf