Xử Lí Ảnh Và Tiếng Nói Đề thi Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

iap-chapter1-2012.pdf
iap-chapter2-2012.pdf
iap-chapter3-2012.pdf
iap-chapter4-2012.pdf
iap-chapter5-2012.pdf
iap-chapter6-2012.pdf
iap-chapter7-2012.pdf
iivp-22122014.pdf
di&sp - solution - final si 2013-2014.pdf
finalexam2013(vietnamese).pdf
finalexam2013(vietnamese)_solution.pdf