Xác Suất Thống Kê (Probability And Statistics) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Dhspktdn - Đặng Hấn - Lý thuyết
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Tô Anh Dũng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Công Nghệ Hà Nội - Lê Sỹ Vinh - Lý thuyết - Đề thi
Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh - Lý thuyết - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Nguyễn Thị Hồng Nhung - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Dhnonglam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Vũ Quốc Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Dhspkt - Nguyễn Ngọc Tứ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Pgs.Ts Nguyễn Linh Giang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Thị Thu Thủy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội- Bài tập, thực hành - Đề thi
Dhsaigon - Hoàng Đức Thắng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Nguyễn Đình Huy - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đại Học Ngoại Thương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh - Nguyễn Hồng Nhung - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Lê Xuân Lý - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Đoàn Vương Nguyên - Lý thuyết - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

cong thuc xstk.pdf
de-cuong-bt-xstk-2015_19_8.pdf
giai bai tap xstk.pdf
tom tat cong thuc xstk.pdf
tóm tắt công thức xstk.pdf
giaoantk-8 lý thuyết mẫu.pdf
giaoantk-8 lý thuyết mẫu.ppt
giaoantk-9 ước lượng đặc trưng đám đông.pdf
giaoantk-9 ước lượng đặc trưng đám đông.ppt
giaoantk-10 kiểm định giả thuyết thống kê.pdf
giaoantk-10 kiểm định giả thuyết thống kê.ppt
giaoantk-11 kiểm định giả thuyết về luật phân phối.pdf
giaoantk-11 kiểm định giả thuyết về luật phân phối.ppt
giaoanxs-1.pdf
giaoanxs-1.ppt
giaoanxs-2 1 số công thức tính xác suất.pdf
giaoanxs-2 1 số công thức tính xác suất.ppt
giaoanxs-3 công thức xác suất đầy đủ và bayes.pdf
giaoanxs-3 công thức xác suất đầy đủ và bayes.ppt
giaoanxs-4 đại lượng ngẫu nhiên.pdf
giaoanxs-4 đại lượng ngẫu nhiên.ppt
giaoanxs-5 vector ngẫu nhiên.pdf
giaoanxs-5 vector ngẫu nhiên.ppt
giaoanxs-6 các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên.pdf
giaoanxs-6 các đặc trưng số của đại lượng ngẫu nhiên.ppt
giaoanxs-7 các đặc trưng số của vector.pdf
giaoanxs-7 các đặc trưng số của vector.ppt
giaoanxs-00 xstk đặng hấn.pdf
giaoanxs-00 xstk đặng hấn.ppt
giaoanxs.pdf
giaoanxs.ppt
chuong i- cac dinh ly xac suat.pdf
chương ii- bien ngau nhien.pdf
chương iii- vectơ ngau nhien rời rạc.pdf
bang tra 2015 cao hoc.pdf
bia bai giang 2015.pdf
cac tham so mau.xlsx
chuong 0 (giai tich to hop) - v2.51.pdf
chuong 1 (xac suat bien co) - v4.52.pdf
chuong 1 - tom tat ly thuyet.pdf
chuong 2 (dai luong ngau nhien) - bo sung otch.pdf
chuong 2 (dai luong ngau nhien) - v2.5.pdf
chuong 2 - tom tat ly thuyet.pdf
chuong 3 (quy luat phan phoi) - v3.5.pdf
chuong 3 - tom tat ly thuyet.pdf
chuong 4 (dai luong 2 chieu) otch - v2.2.pdf
chuong 4 - tom tat ly thuyet.pdf
chuong 5 (ly thuyet mau) - v2.51.pdf
chuong 5 - tom tat ly thuyet.pdf
chuong 6 (ly thuyet uoc luong) - v2.52.pdf
chuong 6 - tom tat ly thuyet.pdf
chuong 7 (kiem dinh gia thiet) - v2.51.pdf
chuong 7 - tom tat ly thuyet.pdf
chuong 8 (on phan thong ke) - v2.51.pdf
chuong trinh hoc ch 2015 - v1.2.pdf
chuong xs dang toan kho.pdf
chuong 1 các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất.pdf
chuong 2 các công thức tính xác suất.pdf
chuong 3 biến ngẫu nhiên.pdf
chuong 4 các định lý giới hạn và biến ngẫu nhiên nhiều chiều.pdf
chuong 5 ước lượng tham số thống kê.pdf
chuong 6 kiểm định giả thuyết thống kê.pdf
chuong 7 hồi qui và tương quan tuyến tính.pdf
chuong 0 giải tích kết hợp.pdf
lec01_biencovaxscuabienco_1.pdf
lec02_biencovaxscuabienco_2.pdf
lec03_dlnnroirac.pdf
lec05_06_dlnnlientuc.pdf
lec06_luatsolonlythuyettrungtam.pdf
lec07_thongke_maukhoangtincay.pdf
lec8_kiemthugiathuyet.pdf
lec9_kiemdinhgiathuyet_p_value.pdf
lec10_tuongquan_hoiquy.pdf
lecture11_congthucbayes.pdf
ch1_những khái niệm cơ bản về xác suất.pdf
ch2_đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất.pdf
ch3_tổng thể và mẫu.pdf
ch4_ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên.pdf
ch5_kiểm định giả thiết thống kê.pdf
ch6_lý thuyết tương quan và hàm hồi quy.pdf
ch7_kiểm tra chất lượng sản phẩm.pdf
dữ liệu thống kê-handout.pdf
handout_dữ liệu thống kê.pdf
kiểm định giả thuyết thống kê-handout.pdf
kiểm định giả thuyết thống kê.pdf
ước lượng-handout.pdf
ước lượng_handout.pdf
ch1.pdf
ch2.pdf
ch3.pdf
ch4.pdf
ch5.pdf
ch6.pdf
ch7.pdf
lock5withr.pdf
mophong-r-2.pdf
mophong-r-3.pdf
mophong-r.pdf
tkmtud-01.pdf
tkmtud-02.pdf
tkmtud-03.pdf
tkmtud-04.pdf
tkmtud-05.pdf
xác xuất thống kê- vũ lê thế anh.pdf
xác xuất thống kê.pdf
Chuong-1.pdf
Chuong-2-4.pdf
Chuong-5.pdf
Chuong6-9.pdf
DS-BTO-XSTK.pdf
De-cuong-XSTKUD_CLC-CDIO.pdf
Lecture-3.pdf
Lecture-4.pdf
Lecture-7-1.pdf
Lecture-7.pdf
Probability and Statistics for Engineering and Sciences tiếng việt.pdf
Table.pdf
Tóm tắt tk.pdf
XÁC SUẤT.pdf
xttk.pdf
1giới thiệu môn học.pdf
bai giang xstk c1 đại cương về xác suất.pdf
bai giang xstk c2 đại lượng ngẫu nhiên, vector ngẫu nhiên.pdf
bai giang xstk c3 các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên.pdf
bai giang xstk c4 các quy luật phân phối.pdf
bai giang xstk c5 lý thuyết mẫu.pdf
bai giang xstk c6 lý thuyết ước lượng.pdf
bai giang xstk c7 kiểm định giả thuyết thống kê.pdf
bai giang xstk c8 tương quan và hồi quy mẫu.pdf
bảng công thức xác suất thống kê - đh bách khoa hcm.pdf
ch1_những khái niệm cơ bản về xác suất.pdf
ch2_đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất.pdf
ch3_tổng thể và mẫu.pdf
ch4_ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên.pdf
ch5_kiểm định giả thuyết thống kê.pdf
ch6_lý thuyết tương quan và hàm hồi quy.pdf
ch7_kiểm tra chất lượng sản phẩm.pdf
chương 1.pdf
chương 1 xstk_đại cương về xác suất.pdf
chương 2.pdf
chương 2 xstk_đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên.pdf
chương 3.pdf
chương 3 xstk_các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và véctơ ngẫu nhiên.pdf
chương 4.pdf
chương 4 xstk_các quy luật phân phối xác suất cơ bản.pdf
chương 5.pdf
chương 5 xstk_lý thuyết mẫu.pdf
chương 6.pdf
chương 6 xstk_lý thuyết ước lượng.pdf
chương 7.pdf
chương 7 xstk_lý thuyết kiểm định.pdf
chương 8 xstk_tương quan và hồi quy mẫu.pdf
chương 0 xstk_bổ túc.pdf
các bảng tra số.zip
tóm tắt công thức bài toán kđ tb 2 mẫu.pdf
đọc thêm về giá trị p.pdf
toan chuyen de - probability and statistics-vietnamese -2011-sv01.pdf
toan chuyen de - probability and statistics-vietnamese -2011-sv02.pdf
biến ngẫu nhiên.pdf
bài 2.1 tn biến ngẫu nhiên rời rạc.pdf
bài 2.2 tn biến ngẫu nhiên liên tục.pdf
bài 2.3 tn số đặc trưng của biến ngẫu nhiên.pdf
bài 2.4 tn một số phân phối xác suất thông dụng.pdf
bài 3.1 tn luật ppxs của biến ngẫu nhiên nhiều chiều.pdf
bài 3.2 tn các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên hai chiều.pdf
mi2020_ttbaigiang_chuong1_20192 sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất.pdf
mi2020_ttbaigiang_chuong2_20192 biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất.pdf
mi2020_ttbaigiang_chuong3_20192 biến ngẫu nhiên nhiều chiều.pdf
ngttthuy_mi2020_chuong4_20192 thống kê. ước lượng tham số.pdf
ngttthuy_mi2020_chuong5_20192 kiểm định giả thuyết thống kê.pdf
ngttthuy_mi2020_phuluc_20191.pdf
ngttthuy_mi2020_phuluc_20191 phụ lục các bảng số.pdf
ltxstk.pdf
sgu - bảng phân phối xác suất.pdf
xstk-chương 1 (a) đại cương về xác suất.pdf
xstk-chương 1 (b).pdf
xstk-chương 1 (b) đại cương về xác suất.pdf
xstk-chương 2.pdf
xstk-chương 2 biến ngẫu nhiên.pdf
xstk-chương 3..pdf
xstk-chương 3. một số phân phối xác suất thông dụng.pdf
xstk-chương 4.pdf
xstk-chương 4 lý thuyết mẫu và ước lượng tham số.pdf
xstk-chương 5..pdf
xstk-chương 5. kiểm định giả thuyết thống kê.pdf
bai1_biến cố và xác suất của biến cố.pdf
bai2_biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất.pdf
ch1 những khái niệm cơ bản về xác suất.pdf
ch2 đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất.pdf
ch3 tổng thể và mẫu.pdf
ch4 ước lượng tham số của các đại lượng ngẫu nhiên.pdf
ch5 kiểm định gỉa thiết thống kê.pdf
ch6 lý thuyết tương quan và hàm hồi quy.pdf
ch7 kiểm tra chất lượng sản phẩm.pdf
chuong1 xác suất căn bản.pdf
chuong2 giới thiệu biến ngẫu nhiên.pdf
chuong3 phân phối xác suất đối với biến ngẫu nhiên rời rạc.pdf
chuong4 phân phối xác suất đối với biến ngẫu nhiên liên tục.pdf
chuong5 chọn mẫu và phân phối mẫu.pdf
chuong6 ước lượng các tham số thống kê.pdf
chuong7 kiểm định giả thuyết thống kê.pdf
chương mở đầu.pdf
cong_thuc_xstk.pdf
daohamtichphan.pdf
de cuong chi tiet_new_xstk.pdf
nhap_mon_ly_thuyet_xac_suat_bang ngang tcc 2_p4.pdf
nhap_mon_ly_thuyet_xac_suat_p1.pdf
nhap_mon_ly_thuyet_xac_suat_p2.pdf
nhap_mon_ly_thuyet_xac_suat_phu luc_p3.pdf
tom tat cong thuc xstk.pdf
chương 1_đại cương về xác suất.pdf
chương 2_đại lượng ngẫu nhiên, vector ngẫu nhiên.pdf
chương 3 các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và vector ngẫu nhiên.pdf
chương 4_các quy luật phân phối xác suất cơ bản.pdf
chương 5_lý thuyết mẫu.pdf
chương 6 lý thuyết ước lượng.pdf
chương 7_lý thuyết kiểm định.pdf
chương 8_tương quan và hồi quy mẫu.pdf
chương 0_giải tích tổ hợp.pdf
giới thiệu môn học.pdf
hướng dẫn bài tập lớn.pdf
wp_20150306_10_41_56_pro.jpg
wp_20150306_10_42_25_pro.jpg
wp_20150306_10_42_43_pro.jpg
wp_20150306_10_46_34_pro.jpg
Chuong-1.pdf
Chuong-2-4.pdf
Chuong-5.pdf
Chuong6-9.pdf
Lecture-3.pdf
Lecture-4.pdf
Lecture-7-1.pdf
Lecture-7.pdf
Table.pdf
Tóm tắt tk.pdf
XÁC SUẤT.pdf
cong_thuc_xstk.pdf
photo.pdf
statistics lecture5a.pdf
tóm tắt công thức-xstk.pdf
xstk-statistics-lecture1.pdf
xstk-statistics-lecture2a2.pdf
xstk-statistics-lecture2b.pdf
xstk-statistics-lecture3_estimation.pdf
xstk-statistics-lecture4a_hypothesistest.pdf
xstk-statistics-lecture4b_hypothesistest.pdf
xstk-statistics-lecture4c_hypothesistest.pdf
xstk-statistics-lecture5_regression.pdf
xstk-statistics-lecture5a.pdf
xttk.pdf
baitap-xstk.pdf
ch1 xác suất.pdf
ch2 biến ngẫu nhiên.pdf
ch3 vector ngẫu nhiên.pdf
ch4 thống kê mô tả.pdf
ch5 ước lượng tham số.pdf
ch6 kiểm định giả thiết thống kê.pdf
chuong12 tương quan và hồi quy.pdf
sildechuong2 phép tính xác suất.pdf
slidechuong1 tổng quan và thống kê mô tả.pdf
slidechuong3 biến ngẫu nhiên rời rạc và phân phối xác suất.pdf
slidechuong4 biến ngẫu nhiên liên tục và phân phối xác suất.pdf
slidechuong6 ước lượng điểm.pdf
slidechuong7 ước lượng khoảng.pdf
slidechuong8 kiểm định giả thuyết dựa trên 1 mẫu.pdf
slidechuong9 các kết luận dựa trên 2 mẫu.pdf
xstktrang.pdf
xác suất và các công thức tính.pdf
chương i - các định lý xác suất.pdf
chương ii -- biến ngẫu nhiên.pdf
chương iii - vecto ngẫu nhiên.pdf
hồi quy tuyến tính đơn ( ch8 trong giáo trình).pdf
so sánh 2 trung binh tổng thể.pdf
thống kê phan1.pdf
tóm tắt công thức bài toán kđ tb 2 mẫu.pdf
xstk ôn cuối kỳ.pdf
chapter1 sự ngẫu nhiên và phép tính xác suất.pdf
chapter2 biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất.pdf
chapter3 biến ngẫu nhiên nhiều chiều.pdf
chapter4 thống kê - ước lượng tham số.pdf
chapter5 kiểm định giả thuyết.pdf
slide xac suat thong ke.pdf
tóm tắt công thức xstk.pdf
2. tóm tắt công thức xstk.pdf
bài tập xstk.pdf
công thức xstk.pdf
giải bài tập xstk.pdf
scan-xstk-nhóm-mi2021.pdf
tóm tắt công thức xstk.pdf
tóm tắt xstk mi2020.pdf
đề cương bài tập -xstk-2015_19_8.pdf
đề cương bài tập mi2021.pdf
đề cương lý thuyết mi2021.pdf
btsxtk.pdf
xac_suat_-_thong_ke.pdf
1.baigiai_xacsuat_chuong1.pdf
2.baigiai_xacsuat_chuong2_2511.pdf
3.baigiai_thongke_chuong3_086.pdf
bai_th03.pdf
bai th01.pdf
bai th02.pdf
bai th05.pdf
bài tập chương 2 biến ngẫu nhiên.pdf
bài tập chương 3 ước lượng tham số.pdf
bài tập chương 6 kiểm định giả thuyết.pdf
data01.csv
data01.xls
data02.csv
data11.xls
data31.xls
data32.xls
data51.xls
intro_to_r_vietnamese.pdf
[xstk] tóm tắt lý thuyết.pdf
btsxtk.pdf
bài tập xác suất thống kê.pdf
phụ lục a - các bảng tra.pdf
phụ lục b - hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi.pdf
tong_hop_bai_tap_xac_suat_thong_ke_co_giai.pdf
xstk_ontap.pdf
bai tap trac nghiem xstk.pdf
bai tap xstk.pdf
deonxstk_tc.pdf
ontap_xstk2.pdf
ontapxstk1.pdf
tom tat cong thuc xstk.pdf
xs1a.pdf
xs1b.pdf
xs1c.pdf
xs2a.pdf
xs2b.pdf
xs2c.pdf
xs3b.pdf
xs3c(2).pdf
xs3c.pdf
xstk casio.pdf
xstk de 1.pdf
xstktest.pdf
xstkthamkhao.pdf
baitap1.pdf
baitap2.pdf
baitap3.pdf
baitap4.pdf
02_BT-ON-XS-TK.pdf
Bài tập.pdf
bài-tap-tk.pdf
138310676-btl-xac-suat-pdf.pdf
bai2.xlsx
bai so 1new.pdf
bai so 2new.pdf
bai so 3new.pdf
bai so 4new.pdf
bai so 5new.pdf
bai so 6new.pdf
bai so 7new.pdf
bai so 8new.pdf
bai so 9new.pdf
bai so 10new.pdf
bai tap chuong 1.pdf
book2.xlsx
btlxs.pdf
btoan ss morong.pdf
btxs_bai2.pdf
btxs_bai_12.pdf
bài 3.pdf
bài 4.pdf
bài tập chương 2.pdf
bài tập xstk có đáp án.pdf
bài tập ước lượng thống kê.pdf
bảng công thức ck.zip
sách bài tập và lời giải.zip
tham khảo_bt chuongiii cua sv.pdf
de-cuong-bt-xstk-2015_19_8.pdf
giải bài tập đề cương xác suất thống kê đh bách khoa hà nội.pdf
bt-tham-khảo-xstk.pdf
capture.jpg
lý-thuyết-xs-và-tkt_b4.pdf
lý-thuyết-xs-và-tkt_b5_6.pdf
mi2020_baitap_8.2019.pdf
mi2020_baitap_chuong1_20192.pdf
mi2020_decuong-lythuyet-xstk_2018.pdf
322_bai tap xstk.pdf
baigiai_thongke_chuong4_9598.pdf
baigiai_xacsuat_chuong1_5489.pdf
baigiai_xacsuat_chuong2_2511.pdf
baitapxstk.pdf
bài t-p xác su-t 2_ 2015.pdf
bài t-p xác su-t 3_ 2015.pdf
bài tập xstk.pdf
xacs suất.pdf
xác suất.pdf
bài tập chương 1..pdf
bài tập chương 2..pdf
bài tập chương 3..pdf
img_2517.jpg
bai tap de nghi - cao hoc 2008 - v1.1.pdf
bai tap de nghi - tk.pdf
bai tap de nghi copy- xs.pdf
huongdan.pdf
utf-8__bai-tap-bien-so-ngau-nhien.pdf
utf-8__bai-tap-cua-chuong-mo-dau-va-phan-xs-can-ban.pdf
utf-8__bai-tap-phan-phoi-xac-suat.pdf
utf-8__bai-tap-tuong-quan.pdf
utf-8__bai-tap-ung-dung-ky-vong-ra-quyet-dinh-trong-kinh-doanh.pdf
utf-8__bt-bien-ngau-nhien-va-pp-xs-roi-rac.pdf
utf-8__bt-phan-phoi-xs-lien-tuc-va-phan-phoi-mau.pdf
10_de_tong_hop_xstk_2014-2015.pdf
10 đề btl.pdf
bài tập chương 1.pdf
bài tập xác suất thống kê.pdf
btl_xstk.pdf
btl xac suat.pdf
btxs a.pdf
btxs a.pdf
btxs b.pdf
bài tập chương 2.pdf
bài tập chương 2.pdf
hướng dẫn giải bt xstk.pdf
hướng dẫn bài tập lớn.pdf
tong_hop_bai_tap_xac_suat_thong_ke_co_giai.pdf
đáp-số.pdf
đề.pdf
đọc thêm chii_ vd cho hàm cua bnn.pdf
02_BT-ON-XS-TK.pdf
Bài tập.pdf
baigiai_thongke_chuong4_9598.pdf
baigiai_xacsuat_chuong1_5489.pdf
baigiai_xacsuat_chuong2_2511.pdf
bai tap.jpg
bai tap 2.jpg
bai tap 3.jpg
bai tap 4.pdf
bai tap 5.txt
bài-tap-tk.pdf
bài tập xác suất thống kê có lời giải.pdf
baitap-xstk-uit.pdf
ontapxstk ôn tập xác suất thống kê ứng dụng (math132901).pdf
ôn tập thống kê có hướng dẫn.pdf
ôn tập xác suất ky2n2021.pdf
96214828_954554834988839_3375301359250178048_n.jpg
96225991_954555261655463_6539358149365727232_n.jpg
96234949_954555301655459_6512395332523917312_n.jpg
96517213_954554481655541_448122920430993408_n.jpg
96560844_954554674988855_8655257101792182272_n.jpg
96579865_954555324988790_1431614192913219584_n.jpg
96654260_954555171655472_2296890364633546752_n.jpg
96668371_954555444988778_2996734450630393856_n.jpg
96720836_954555371655452_4663575764598259712_n.jpg
96734918_954554741655515_3103856995191488512_n.jpg
96736460_954555068322149_1324299671903928320_n.jpg
96770341_954555474988775_3915327835262156800_n.jpg
96773155_954554698322186_5035327466357391360_n.jpg
96810742_954554394988883_5001379993310199808_n.jpg
96855722_954555211655468_1021108189493460992_n.jpg
96938348_954554554988867_3190142828038586368_n.jpg
97078952_954554938322162_2560584709314707456_n.jpg
97291515_954555118322144_6429304487193608192_n.jpg
97382748_954554648322191_6028777148796370944_n.jpg
97466783_954554591655530_7481450579974160384_n.jpg
97493034_954554528322203_6474868485271846912_n.jpg
97493915_954554794988843_923290721643921408_n.jpg
97508627_954554618322194_6551744804982620160_n.jpg
98002361_954555404988782_264820450746433536_n.jpg
98109477_954554434988879_2265598701793705984_n.jpg
bt-tham-khảo-xstk.pdf
giải bt đề cương _ mi2020.pdf
20181.zip
20191.zip
20192.zip
20193.jpg
22688493_553604754980296_847849270326145439_n.jpg
22688597_553604848313620_617901911734524545_n.jpg
22728766_553604821646956_8854848886753968776_n.jpg
22788838_553604794980292_890501945480939019_n.jpg
Tổng Hợp Đề Thi Xác Suất Thống Kê, ĐH BKHN Có Đáp Án.pdf
camscanner 02-27-2021 17.26.pdf
de-20thi-2006_2.zip
de-20thi-2007_2.zip
de-20thi-2008_2.zip
de-20thi-2009_2.zip
de thi 01.zip
de thi 02.zip
de thi 03.zip
de thi 04.zip
de thi 05.zip
de thi 06_1.zip
de thi 07_1.zip
de thi 08_1.zip
de thi 08_3.zip
de thi 08_4.zip
de thi 09_1.zip
de thi 09_3.zip
dsc_0020.jpg
dsc_0020_1.jpg
dsc_0021.jpg
dsc_0021_1.jpg
fullxstk.pdf
giuaky_20181_de_mi2021.pdf
giuaky_20183_de_mi2020.pdf
giải_chi_tiết_ck_xstk_mi2021.pdf
giải_chi_tiết_ck_xstk_mi2021.pdf
tóm tắt xstk mi2020.pdf
wp_20151230_002.jpg
xacsuatthongke01.zip
xacsuatthongke02.zip
xacsuatthongke03.zip
xacsuatthongke04.zip
xacsuatthongke05.zip
xacsuatthongke06.zip
xacsuatthongke07.zip
xstk-20172 - đề 1.jpg
xstk-20172 - đề 2.jpg
xstk-20173 - đề 1.jpg
xstk-20173 - đề 2.jpg
xstk-20182 - đề 1.jpg
xstk-20182 - đề 2.jpg
xstk-20183 - đề 1.jpg
xstk-20183 - đề 2.jpg
xstk-20191 - đề 1.jpg
xstk-20191 - đề 2.jpg
xstk-20192 - đề 1.jpg
xstk_mi2020_giải_chi_tiết_full.pdf
đề 1 2019-2.jpg
đề 2 2019-2.jpg
đề 4 2019-2.jpg
đề thi 20201.jpg
đề thi cuối kỳ xác suất thống kê 20193 đề 2.jpg
đề thi cuối kỳ xác suất thống kê 20193 đề 4.jpg
đề thi giữa kỳ xác suất thống kê 20193 - đề 2.jpg
đề thi giữa kỳ xác suất thống kê 20193 - đề 3.jpg
đề thi giữa kỳ xác suất thống kê 20193.jpg
đề thi thử xstk bkhn 20201.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 01.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 01_đáp án.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 02.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 02_đáp án.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 03.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 03_đáp án.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 04.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 04_đáp án.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 05.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 05_đáp án.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 06_1.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 06_2.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 06_đáp án1.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 06_đáp án2.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 07_1.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 07_2.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 07_3.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 07_4.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 07_đáp án1.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 07_đáp án2.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 07_đáp án3.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 07_đáp án4.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 08_1.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 08_2.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 08_3.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 08_4.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 08_đáp án1_1.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 08_đáp án1_2.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 08_đáp án2_1.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 08_đáp án2_2.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 08_đáp án3_1.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 08_đáp án3_2.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 08_đáp án4_1.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 08_đáp án4_2.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 09_1.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 09_2.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 09_3.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 09_đáp án1.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 09_đáp án2.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 09_đáp án3.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 09_đáp án3_2.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 09_đáp án4.jpg
đề xác suất thống kê bkhn 09_đáp án4_2.jpg
1 số đề thi.zip
29541029_367140867120605_3856712549533759770_n.jpg
29572978_367139793787379_70178741599730553_n.jpg
53639421_1967398426720448_3799959516133457920_n.jpg
56823293_443676166173076_3611337931316264960_n.png
57160068_379488019324056_4251266102547447808_n.jpg
57366663_405279723390706_889081809642455040_n.jpg
57387414_2362099490520978_8479754894012579840_n.jpg
57484833_2268078983415865_2656548842941448192_n.jpg
58375137_1141884782655671_4385249969578180608_n.jpg
60795822_907522439578781_8748388605702963200_n.jpg
65026251_371380576842431_1317065078666690560_o.jpg
bai tap trac nghiem xstk.pdf
bai tap xstk- tracnghiem.pdf
ck-de1-219.pdf
ck-de1-357.pdf
ck-de2-728.pdf
ck-de2-936.pdf
ck-de2-951 (có đáp án tự luận).pdf
ck.jpg
ck 2009.jpg
ck 2010.jpg
ck 2011.jpg
cksshh2.pdf
de-mau-trac-nghiem-xstk-b.pdf
de_da_xstk_hk3_2017_2018.pdf
hki 2017-2018(1).jpg
hki 2017-2018(2).jpg
img_20171227_155224.jpg
mot so de trac nghiem xstk (tham khao).pdf
sxtk clc.jpg
tailieumienphi.vn_de_thi_trac_nghiem_mon_xac_suat_thong_ke_ma_de_thi_1.pdf
thi cuoi hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2009).pdf
thi cuoi hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2009).pdf
thi cuoi hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2010).pdf
thi cuoi hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2010).pdf
thi cuoi hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2011).pdf
thi cuoi hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2011).pdf
thi cuoi hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2012).pdf
thi cuoi hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2012).pdf
thi giua hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2008).pdf
thi giua hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2008).pdf
thi giua hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2009).pdf
thi giua hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2009).pdf
thi giua hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2010).pdf
thi giua hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2010).pdf
thi giua hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2011).pdf
thi giua hoc ki - xac suat _ thong ke b (khoa 2011).pdf
thi giữa kỳ 2017.jpg
tracnghiemxstk-nop-v2.pdf
tracnghiemxstk-nop-v2_2.pdf
xstk (xx-yy).jpg
xstk (xx-yy).jpg
xstk ck 17-18.jpg
xstk ck 18-19.jpg
đáp án đề thi thử_xstk.pdf
đề-ôn-xstk_bonus.pdf
đề 1 giữa kì - tth.pdf
đề 2 giữa kì - tth.pdf
đề cuối kỳ 1 2018-2019.jpg
đề cuối kỳ 2017-2018.jpg
đề cuối kỳ 2018-2019.jpg
đề giữa kh1 2019-2020.jpg
đề hk2 2017-2018.jpg
đề thi giữa kì 2018 - 2019.jpg
đề thi giữa kì 2018 - 2019 ca 1 - 21102018.jpg
đề thi giữa kì năm 2017 - 2018.jpg
đề thi gk 2017 - 2018.jpg
đề thi sxtk 2019-2020.jpg
đề thi sxtk 2019-2020_tt.jpg
đề thi thử_xstk.pdf
de 01.pdf
de 1 mau 2014.pdf
de 02.pdf
de 2 mau 2014.pdf
de 03.pdf
de 3 mau 2014.pdf
de 04.pdf
de 4 mau 2014.pdf
de 5 mau 2014.pdf
de 6 mau 2014.pdf
xstk de 1.pdf
xstk de 2.pdf
2012-2013.jpg
2014_2015_hk2_xstk.pdf
2014_2015_hk2_xstkud.pdf
2015_2016_hk2_xstkud.pdf
2016_2017_hk1_xstk.pdf
2016_2017_hk1_xstk.pdf
2016_2017_hk2_xstkud.pdf
2016_2017_hk2_xstkud.pdf
2017_2018_hk1_xstkud.pdf
2017_2018_hk1_xstkud.pdf
2017_2018_hk2_xstk_codapan.pdf
2018_2019_hk1_xstk_codapan.pdf
ema2050 4 - điểm gk và btvn1 xstkud .pdf
ema2050 4 - điểm gk và btvn1 xstkud .pdf
hk1 2018-2019.jpg
hk1 2018-2019.jpg
k54.jpg
mat 1101.jpg
xac suat thong ke hk1 2014 - 2015 thay le phe do.pdf
xac suat thong ke mat101.jpg
đề ghp xstk đhcn vnu 1_11_18.pdf
đề ghp xstk đhcn vnu 1_11_18.pdf
đềgk xstkưd 3 hki 1819.pdf
đề xstk ck 1819 đhcn.pdf
đề xstk ck 1819 đhcn.pdf
-2014-2015 2bk_đề thi xác suất thống kê bách khoa đà nẵng .pdf
-2014-2015 bk_đề thi xác suất thống kê bách khoa đà nẵng .pdf
-2015-2016 bk_đề thi xác suất thống kê bách khoa đà nẵng .pdf
-2016-2017 bk_đề thi xác suất thống kê bách khoa đà nẵng .pdf
1415k1bk_xstk_da.pdf
1415k2bk_xstk_da.pdf
1617k1bk_xstk_da.pdf
cau 1.docx
cau 1.pdf
cau 2.docx
cau 2.pdf
cau 3.doc
cau 3.pdf
cau 4.docx
cau 4.pdf
cau 5.docx
cau 5.pdf
hd cham.pdf
2014_2015_hk2_xstk.pdf
2014_2015_hk2_xstkud.pdf
2015_2016_hk2_xstkud.pdf
2016_2017_hk1_xstk.pdf
2016_2017_hk2_xstkud.pdf
2017_2018_hk1_xstkud.pdf
2017_2018_hk2_xstk_codapan.pdf
2018_2019_hk1_xstk_codapan.pdf
xstk-hk1-2018-2019.jpg
xstk1.jpg
xstk1.png
xstk2.jpg
xstk3.jpg
xstk4.jpg
xstk20182019_1.jpg
xstk20182019_2.jpg
đề 19-20.jpg
dapanxstk_14_6_2019.pdf
dapanxstk_20_12_2018.pdf
dapanxstk_31_12_2019.pdf
dtxstkud(math132901)hk2-19.20đt.pdf
xstk14-6-2019in.pdf
xstk20-12-2018.pdf
xstkud31-12-19.pdf
đaxstk(math132901)_hk2_19.20đt.pdf
đề thi xác suất thống kê spkt.jpg
53639421_1967398426720448_3799959516133457920_n.jpg
57160068_379488019324056_4251266102547447808_n.jpg
57366663_405279723390706_889081809642455040_n.jpg
57387414_2362099490520978_8479754894012579840_n.jpg
57484833_2268078983415865_2656548842941448192_n.jpg
58375137_1141884782655671_4385249969578180608_n.jpg
65026251_371380576842431_1317065078666690560_o.jpg
ck.jpg
ck 2009.jpg
ck 2010.jpg
ck 2011.jpg
hki 2017-2018(1).jpg
hki 2017-2018(2).jpg
đề thi giữa kì 2018 - 2019.jpg
đề thi giữa kì 2018 - 2019 ca 1 - 21102018.jpg
đề thi giữa kì năm 2017 - 2018.jpg
đề thi gk 2017 - 2018.jpg
đề thi xác suất thống kê 191 2019_1.jpg
đề thi xác suất thống kê 191 2019_2.jpg
đề thi xstk nông lâm.pdf
01_De thi xstk cac nam.pdf
Đề xstk spkt (1).pdf
Đề xstk spkt (2).pdf
Đề xstk spkt (3).pdf
Đề xstk spkt (4).pdf
Đề xstk spkt (5).pdf
Đề xstk spkt (6).pdf
Đề xstk spkt (7).pdf
Đề xstk spkt (8).pdf
Đề xstk spkt (9).pdf
Đề xstk spkt (10).pdf
Đề xstk spkt (11).pdf
Đề xstk spkt (12).pdf
Đề xstk spkt (13).pdf
Đề xstk spkt (14).pdf
De 2021.pdf
De 2022.pdf
De 2023.pdf
De 2024.pdf
Dethi 2012-2013 HKI.pdf
Dethi 2012-2013 HKII.pdf
Dethi 2013-2014 HKI.pdf
Dethi 2013-2014 HKII.pdf
Dethi 2014-2015 HKI.pdf
Dethi 2014-2015 HKII.pdf
Dethi 2015-2016 HKI.pdf
Dethi 2015-2016 HKII .pdf
Dethi 2016-2017 HKI.pdf
Dethi 2016-2017 HKII.pdf
Dethi 2016-2017 HKIII .pdf
Dethi 2017-2018 DT HKI.pdf
Dethi 2017-2018 HKI.pdf
Dethi 2017-2018 HKII.pdf
Dethi 2018- 2019 HKI.pdf
Dethi 2018- 2019 HKII.pdf
Dethi 2019- 2020 HKI (ca1).pdf
Dethi 2019- 2020 HKI (ca2).pdf
Dethi 2019-2020 HKI CA 1.pdf
Dethi 2019-2020 HKI CA 2.pdf
Dethi 2019- 2020 HKII.pdf
Dethi 2020- 2021 HKI (ca1).pdf
Dethi 2020-2021 HKI (ca1).pdf
Dethi 2020- 2021 HKI (ca2).pdf
Dethi 2020-2021 HKI (ca2).pdf
Dethi 2020- 2021 HKII (1).pdf
SỬA-ĐỀ-KIỂM-TRA-XÁC-SUẤT-LẦN-4.pdf
SỬA-ĐỀ-KIỂM-TRA-XÁC-SUẤT-LẦN-06.pdf
de-ktgk-2013-2014-hki.pdf
de 1723-hd câu 14-20.jpg
de 1723 hd câu 1-8.jpg
de 1723 hd câu 9-13.jpg
de 1735 dt_đề thi giữa học kỳ năm 2017-2018.pdf
de 1736 dt_đề thi giữa học kỳ năm 2017-2018.pdf
de 1737 dt_đề thi giữa học kỳ năm 2017-2018.pdf
de 1738 dt_đề thi giữa học kỳ năm 2017-2018.pdf
de 1811 2018-2019.pdf
de 1821 2018-2019.pdf
de 1911 2019-2020.pdf
de 1912 2019-2020.pdf
de 1913 2019-2020.pdf
de 1914 2019-2020.pdf
de 1915 2019-2020.pdf
de 1916 2019-2020.pdf
de 1917 2019-2020.pdf
de 1918 2019-2020.pdf
de ktgk 2012-2013 hki.xps
de ktgk 2012-2013 hkii.pdf
de ktgk 2013-2014 hki.pdf
de ktgk 2013-2014 hkii.pdf
de ktgk 2014-2015 hk1.xps
de ktgk 2014-2015 hk2.xps
de ktgk 2015-2016 hki .pdf
de ktgk 2015-2016 hkii .pdf
de ktgk 2016-2017 hki.pdf
de ktgk 2016-2017 hkii.pdf
de ktgk 2017-2018 hk3 dt.pdf
de ktgk 2017-2018 hkii (1723).pdf
dethi 2012-2013 hki.pdf
dethi 2012-2013 hkii.pdf
dethi 2013-2014 hki.pdf
dethi 2013-2014 hkii.pdf
dethi 2014-2015 hki.pdf
dethi 2014-2015 hkii.pdf
dethi 2015-2016 hki.pdf
dethi 2015-2016 hkii .pdf
dethi 2016-2017 hki.pdf
dethi 2016-2017 hkii.pdf
dethi 2016-2017 hkiii .pdf
dethi 2017-2018 dt hk2.pdf
dethi 2017-2018 dt hki.pdf
dethi 2017-2018 dt hkii.pdf
dethi 2017-2018 dt hkiii.pdf
dethi 2017-2018 hki.pdf
dethi 2018-2019 hki.pdf
dethi 2018-2019 hkii.pdf
dethi 2019-2020 hki ca 1.pdf
dethi 2019-2020 hki ca 2.pdf
de thi xstk & dap an.pdf
de thi xstk.pdf
dsc01276.jpg
dsc01277.jpg
dsc01278.jpg
dsc01279.jpg
img_20111220_222935.jpg
img_20111220_222946.jpg
xac suat thong ke1.pdf
xac suat thong ke2.pdf
xac suat thong ke3.pdf
xac suat thong ke4.pdf
Đáp án đề ca 1.pdf
Đáp án đề ca 2.pdf
ĐỀ 01 2021.pdf
đề-ck-dt-hk212-hướng-dẫn-sơ-lược.pdf
đề ck xstk hk202_203 ca 7h.pdf
đề ck xstk hk202_203 ca 10h.pdf
đề ck xstk hk202_203 ca 13h.pdf
đề ck xstk hk202_203 ca 16h.pdf
đề thi cuối kỳ xstk hk211 ca 1.pdf
đề thi giữa kì 2020 và đáp án.zip
đề thi giữa kỳ 2019-2020.jpg
đề thi giữa kỳ 2019-2020_p2.jpg
đề thi xác suất thống kê 191 2019_1.jpg
đề thi xác suất thống kê 191 2019_1.jpg
đề thi xác suất thống kê 191 2019_2.jpg
đề thi xác suất thống kê 191 2019_2.jpg
đề thi xác suất thống kê HK2_ck.jpg
đề thi xác suất thống kê HK2_ck_2.jpg
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2012-2013 hki.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2012-2013 hkii.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2013-2014 hki.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2013-2014 hkii.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2014-2015 hki.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2014-2015 hkii.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2015-2016 hki.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2016-2017 hki.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2016-2017 hkii.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2016-2017 hkiii .pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2017-2018 dự thính hki.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2017-2018 dự thính hkii.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2017-2018 dự thính hkiii.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2017-2018 hki.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2018-2019 hki.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2018-2019 hkii.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2019-2020 hki ca 1.pdf
đề thi xác suất thống kê bách khoa hcm 2019-2020 hki ca 2 (1).pdf
đề thi xác suất thống kê hk2_ck.jpg
đề thi xác suất thống kê hk2_ck_2.jpg
đề thi cuối kỳ xstk 20182.jpg
đề thi giữa kỳ xstk 20172.jpg
đề thi giữa kỳ xstk 20181.jpg
đề thi giữa kỳ xstk 20182.jpg
đề thi xác suất thống kê.jpg
đề thi xác suất thống kê 2018.jpg
158_bai_tap_loi_gia.pdf
bo_dethi_xstk_2.pdf
da_de11.pdf
da_de11.pdf
da_de22.pdf
da_de22.pdf
da_de33.pdf
da_de33.pdf
da_de44.pdf
da_de44.pdf
de11.pdf
de11.pdf
de22.pdf
de22.pdf
de33.pdf
de33.pdf
de44.pdf
de44.pdf
xac suat 2.pdf
xacsuat_1.pdf
xac suat thong ke.jpg
xac suat thong ke2.jpg
xac suat thong ke giua ky.jpg
xác xuất thống kê-đề 1-kỳ 1 năm 2020-2021 p1.jpg
xác xuất thống kê-đề 1-kỳ 1 năm 2020-2021 p2.jpg
đề kiểm tra giữa kì - đề 3.pdf
đề kiểm tra giữa kì i năm học 2013.pdf
đề thi 1.jpg
đề thi 3.jpg
đề thi 4.jpg
đề thi chính thức 2012-2013 đề số 1.pdf
đề thi xstk 2011-2012.pdf
đề thi xác suất 2011-2012 đề số 1.pdf
đề thi xác suất 2011-2012 đề số 2.pdf
đề thi xác suất 2012-2013 đề số 3.pdf
đề xstk có đáp án 3 và 4.pdf
đề xstk có đáp án 5 và 6.pdf
đề xstk có đáp án 7 và 8.pdf
đề xstk có đáp án 9 và 10.pdf
0. đề xstk.jpg
đề 1.jpg
đề 2.jpg
đề 3.jpg
đề 4.jpg
đề thi phần thống kê.pdf
2015-2016.pdf
2016-2017-hk2.pdf
[bht cnpm] da-xstk-gk-hk2-2017-2018.pdf
[bht cnpm] xstk ck1_2017-2018.jpg
[bht cnpm] xstk ck1_2018-2019.1.jpg
[bht cnpm] xstk ck1_2018-2019.2.jpg
[bht cnpm] xstk ck2_2015-2016.jpg
[bht cnpm] xstk ck2_2016-2017.jpg
[bht cnpm] xstk gk1_2017-2018.png
[bht cnpm] xstk gk1_2018-2019.jpg
[bht cnpm] xstk gk2-2015-2016.jpg
[bht cnpm] xstk gk2_2017-2018.jpg
[bht cnpm] xstk gk2_2019-2019.1.jpg
[bht cnpm] xstk gk2_2019-2019.2.jpg
[bht cnpm] đáp án xstk gk 2-2018-2018.pdf
[biboo.vn] - de thi giua ky_01.pdf
[biboo.vn] - de thi giua ky_02.pdf
[biboo.vn] - de thi giua ky_03.pdf
[biboo.vn] - de thi giua ky_04.pdf
[biboo.vn] - de thi giua ky_05.jpg
_____-tham-khao-2018.pdf
de1-0506.pdf
de1-0607.pdf
de2-0607.pdf
de_2017-2018_1.pdf
de_2017-2018_2.pdf
de thi mau giua ky 2 mon xstk nam hoc 2015-2016.pdf
gd1-0506.pdf
gd1-0607.pdf
gd2-0607.pdf
giai de mau giua ky.pdf
received_293539288586335.jpeg
received_455521275022035.jpeg
received_752709272220413.jpeg
received_1204933649679134.jpeg
utf-8__de thi xstk 2008-2009.pdf
xac+suat+thong+ke1.pdf
xac+suat+thong+ke2.pdf
xac+suat+thong+ke3.pdf
xac+suat+thong+ke4.pdf
xstk+-+khmt.pdf
de 1513_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1514_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1521_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1522_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1523_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de 1524_đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016.pdf
de_tham_khao_xs_.pdf
de ktgk 2012-2013 hkii.pdf
de ktgk 2013-2014 hki.pdf
de ktgk 2013-2014 hkii.pdf
derhi 2013-2014 hkii.pdf
dethi 2012-2013 hkii.pdf
dethi 2013-2014 hki.pdf
dethi 2014-2015 hkii.pdf
giải chi tiết đề thi giữa kì.pdf
giải chi tiết đề thi giữa kì 2012-2013.pdf
giải chi tiết đề thi giữa kỳ.pdf
giải chi tiết đề thi giữa kỳ 2012-2013.pdf
hướng dẫn giải các đề thi.pdf
ktgk hk1 2014-2015.xps
mã 1234.xps
mã 2014.pdf
mã 2015.xps
mã 3214.pdf
mã 3279.pdf
mã 4673.pdf
mã 5274.pdf
mã 1234.xps
mã 2014.pdf
mã 2015.xps
mã 3214.pdf
mã 3279.pdf
mã 4673.pdf
mã 5274.pdf
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ NĂM 2012-2013_12-10-2012.xps
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ NĂM 2015-2016_de 1511 .pdf
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ NĂM 2015-2016_de 1512.pdf
ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2012-2013 hk1.pdf
ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2014-2015 hk1.pdf
ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2015-2016 hk1.pdf
ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ 2015-2016 hk2.pdf
đề 2013.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ 2013-2014 hk1.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ 2013-2014 hk2.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ hk2.pdf
đề tham khảo xác suất thống kê.pdf
đề thi 2012-2013 hk2.pdf
đề thi 2013-2014 hk1.pdf
đề thi 2013-2014 hk2.pdf
đề thi 2014-2015 hk2.pdf
đề thi giữa học kỳ năm 2012-2013_12-10-2012.xps
đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016_de 1511 .pdf
đề thi giữa học kỳ năm 2015-2016_de 1512.pdf
đề thi xác suất thống kê 2012-2013 hk1.pdf
đề thi xác suất thống kê 2014-2015 hk1.pdf
đề thi xác suất thống kê 2015-2016 hk1.pdf
đề thi xác suất thống kê 2015-2016 hk2.pdf
01_De thi xstk cac nam.pdf
20101014_002.jpg
20101014_003.jpg
20101014_004.jpg
20101014_005.jpg
20101014_006.jpg
20101014_007.jpg
20101014_008.jpg
20101014_010.jpg
20101014_011.jpg
bai tap.jpg
bai tap 2.jpg
bai tap 3.jpg
bai tap 4.pdf
bai tap 5.txt
bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê 1va2.pdf
bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê 3va4.pdf
bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê 5va6.pdf
bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê 7va8.pdf
bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê 9va10.pdf
img_0316[1].jpg
img_0317[1].jpg
img_0318[1].jpg
img_0319[1].jpg
mẫu bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê 1.pdf
mẫu bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê 2.pdf
mẫu bộ đề thi và lời giải xác suất thống kê 3.pdf