Vẽ Cơ Khí Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

vktck_ch1 khái niệm về các bản vẽ.pdf
vktck_ch2 vẽ biểu diễn và qui ước các mối ghép.pdf
vktck_ch3 chất lượng chế tạo.pdf
vktck_ch4 bản vẽ chi tiết.pdf
vktck_ch5 vẽ bộ truyền ăn khớp.pdf
vktck_ch6 vẽ ổ lăn - lò xo.pdf
vktck_ch7 bản vẽ lắp.pdf
vktck_ch8 bản vẽ sơ đồ.pdf