Vật Lý Chất Rắn Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Võ Vãn Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Lê Văn Thăng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

levnu0002-01 tinh thể vật rắn.pdf
levnu0002-02 liên kết trong tinh thể.pdf
levnu0002-03 dao động mạng tinh thể.pdf
levnu0002-04 tính chất nhiệt của chất rắn.pdf
levnu0002-05 khí electron tự do trong kim loại.pdf
levnu0002-06 electron trong trường tuần hoàn của tinh thể.pdf
levnu0002-07 các chất bán dẫn điện.pdf
levnu0002-08 tính chất từ của chất rắn.pdf
levnu0002-09 siêu dẫn.pdf
1-structrure of atoms.pdf
2-chemical bonding.pdf
3-aggregation.pdf
4-phase.pdf
5-crystal structures.pdf
6-materials_classes.pdf
7-diffusion.pdf
8-reactions_transformations.pdf
9-oxidation_reduction.pdf
10-machenical_properties.pdf
11-insulating_solids.pdf
12-magnetic_solids.pdf
13-conductivity_in_solids.pdf
14-optical_aspects_of_solids.pdf
15-thermal_properties.pdf
[solid state physics] - giai bai tap (full version by ivan).pdf
bonding.pdf
bt chat ran_chuong i.pdf
bt chat ran_chuong iv_tinh chat nhiet của vat ran.pdf
bt chat ran_chuong v_khi dien tu tu do.pdf
dielectric.pdf
electronic - classical.pdf
electronic - quantum.pdf
levnu0002-01 tính chất vật lý chất rắn - [cuuduongthancong.com].pdf
levnu0002-01 tính chất vật lý chất rắn.pdf
levnu0002-02 liên kết trong tinh thẻ - [cuuduongthancong.com].pdf
levnu0002-02 liên kết trong tinh thẻ.pdf
levnu0002-03 dao động mạng tinh thể - [cuuduongthancong.com].pdf
levnu0002-03 dao động mạng tinh thể.pdf
levnu0002-04 tính chất nhiệt của chất rắn - [cuuduongthancong.com].pdf
levnu0002-04 tính chất nhiệt của chất rắn.pdf
levnu0002-05 khí eclectron tự do trong kim loại - [cuuduongthancong.com].pdf
levnu0002-05 khí eclectron tự do trong kim loại.pdf
levnu0002-06 electron trong trường tuần hoàn của tinh thể - [cuuduongthancong.com].pdf
levnu0002-06 electron trong trường tuần hoàn của tinh thể.pdf
levnu0002-07 các chất bán dẫn điện - [cuuduongthancong.com].pdf
levnu0002-07 các chất bán dẫn điện.pdf
levnu0002-08 tính chất từ của chất rắn - [cuuduongthancong.com].pdf
levnu0002-08 tính chất từ của chất rắn.pdf
levnu0002-09 siêu dẫn - [cuuduongthancong.com].pdf
levnu0002-09 siêu dẫn.pdf
magnetics.pdf
mechanical.pdf
nano-structure.pdf
semiconductor.pdf
slide _ vat ly chat ran va bai tap.pdf
solid-state-physics-giai-bai-tap-full-version-by-ivan.pdf
structure.pdf
superconductor.pdf
thermal.pdf
vat ly chat ran - ban dung thu - bai tap - version 2007.pdf
đề_cương_vật_lý_chất_rắn.pdf
1.bai giang 01_tinh thể chất rắn.pdf
1.bai giang 02_cấu trúc tinh thể.pdf
1.bai giang 03_các liên kết trong tinh thể.pdf
2.bai giang 01_dao động mạng.pdf
2.bai giang 02_nhiệt dung của chất rắn.pdf
2.bai giang 03_phonon.pdf
2.bai giang 04_sự dẫn nhiệt và nở nhiệt của chất rắn.pdf
3.bai giang 1_khí điện tử tự do trong kim loại.pdf
3.bai giang 2_thuyết sommerfeld về khí điện tử.pdf
3.bai giang 3_sự dẫn điện và dẫn nhiệt của khí điện tử.pdf
4.bai giang 1_cấu trúc vùng năng lượng trong tinh thể chất rắn.pdf
4.bai giang 2_hàm sóng và năng lượng của electron trong trường tuần hoàn của tinh thể.pdf
4.bai giang 3_khối lượng hiệu dụng của electron.pdf
5.bai giang 1_các chất bán dẫn.pdf
5.bai giang 2_nồng độ của các hạt tải điện trong bán dẫn.pdf
5.bai giang 3_tính mật độ của electron trong vùng dẫn.pdf
6.bai giang 1_từ tính của vật rắn.pdf
6.bai giang bo sung_mô phỏng graphene.pdf
chuong_0_-_gioi_thieu_mon_hoc.pdf
chuong_i_-_phan_ii_-_tinh_the_chat_ran.pdf
chuong_i_phan_i_tinhthechatran.pdf
chuong_ii_-_lien_ket_trong_tinh_the_chat_ran.pdf
chuong_iii_-dao_dong.pdf
chuong_iii_-dao_dong_ii.pdf
chuong_iv-_tinh_chat_nhiet_cua_chat_ran.pdf
chuong_v_-_khi_dien_tu_tu_do_trong_kim_loai.pdf
chuong_vi-_nang_luong_cua_dien_tu_trong_tinh_the-1.pdf
chuong_vi-_nang_luong_cua_dien_tu_trong_tinh_the.pdf
chuong_vii-_chat_ban_dan.pdf
vat_ly_cr.pdf
bài tập vật lý chất rắn.pdf
bai_tap_cau_truc.pdf
bai_tap_phan_2.pdf
bt_tinh_chat_dien.pdf
btcr_cau_truc_tinh_the.pdf
dethigiuaky_vlcr_2011_de_1.pdf
ee145hmwk2sol.pdf
ee145hmwk3sol.pdf
ee145hmwk4sol.pdf
ee145hmwk5sol.pdf
ee145hmwk6sol.pdf
ee145hmwk7sol.pdf
ee145hmwk8sol.pdf
solution_dtgk_2011.pdf
thi cuoi hoc ki - vat ly chat ran (khoa 2009).pdf
thi cuoi hoc ki - vat ly chat ran (khoa 2011b).pdf
thi cuoi hoc ki - vat ly chat ran (khoa 2012a).pdf
thi cuoi hoc ki - vat ly chat ran (khoa 2013).pdf
thi cuoi hoc ki - vat ly chat ran (khoa 2013).pdf
de thi giua ky 2014.pdf
de thi giua ky 2015 va dap an.pdf