Toán Rời Rạc 2 Đề thi Bài giảng Bài tập

Hv Công Nghệ Bcvt - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn An Khương, Huỳnh Tường Nguyên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1_trr2_định nghĩa và biểu diễn.pdf
c2_trr2_các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị.pdf
c3_trr2_đồ thị euler và hamilton.pdf
c4_trr2_bài toán tìm đường đi ngắn nhất.pdf
c5_trr2_cây và cây khung đồ thị.pdf
c6_trr2_bài toán luồng cực đại.pdf
cayha.pdf
ltdt1.pdf
0-intro.pdf
1-notations.pdf
2-representation.pdf
3-search.pdf
4-euler hamilton.pdf
5-spanning trees.pdf
6-shortest path.pdf
7-maximum flow.pdf
BG Toan roi rac 2.pdf
bg toan roi rac 2.pdf
c1_trr2_định nghĩa và biểu diễn.pdf
c2_trr2_các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị.pdf
c3_trr2_đồ thị euler và hamilton.pdf
c4_trr2_bài toán tìm đường đi ngắn nhất.pdf
c5_trr2_cây và cây khung của đồ thị.pdf
c6_trr2_bài toán luồng cực đại trong mạng.pdf
giáo trình toán rời rạc.pdf
dm2_ch1_propositonal_logic_part_i.pdf
dm2_ch1_propositonal_logic_part_ii.pdf
dm2_ch2_prediacte_logic.pdf
dm2_ch3_integer linear programming.pdf
dm2_ch4_automata.pdf
dm2_ch0_course introduction.pdf
bt+chương+3.pdf
dm2_automata1.pdf
dm2_automata_2.pdf
bài kiểm tra giữa kỳ mẫu+2014-2015+_dmii_.pdf