Bài tập, thực hành Toán Rời Rạc 1

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

baitap_chuong5_quan hệ.pdf
baitap_chuong6_phép đếm.pdf
exercise3_set_3.pdf
exercise8_graph_2013.pdf
exercise9_circuit_2013.pdf