Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Dhkinhtehcm- Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

advancedmathematics-glossary.pdf
phoductai-symbolsenglish.pdf
syllabus-2010-phoductai-advancedmathematics.pdf
advancedmath-midtermreview.pdf
advmath-finalreview.pdf
question.pdf
samplequiz1.pdf
samplequiz2-advmath.pdf
2017-2018.jpg
finalexam-advmath-2009-a.pdf
finalexam-advmath-2009-b.pdf
đề thi toan cao cấp 1.pdf
đề thi toán cao cấp 2.pdf
đề thi toán cao cấp 3.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Elements Of Mathematics For Economics And Finance - Mavron, Phillips.Pdf
Mathematics Of Economics And Business - Frank Werner And Yuri N. Sotskov.Pdf
Giáo Trình-Toán Cao Cấp-Tap-1.Pdf
Giáo Trình-Toán Cao Cấp-Tap-2.Pdf
Giáo Trình-Toán Cao Cấp-Tap-3.Pdf