Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

advancedmathematics-glossary.pdf
phoductai-symbolsenglish.pdf
syllabus-2010-phoductai-advancedmathematics.pdf
advancedmath-midtermreview.pdf
advmath-finalreview.pdf
question.pdf
samplequiz1.pdf
samplequiz2-advmath.pdf
2017-2018.jpg
finalexam-advmath-2009-a.pdf
finalexam-advmath-2009-b.pdf
đề thi toan cao cấp 1.pdf
đề thi toán cao cấp 2.pdf
đề thi toán cao cấp 3.pdf

Bài viết liên quan

Phương Trình Sai Phân

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Elements Of Mathematics For Economics And Finance - Mavron, Phillips.Pdf
Mathematics Of Economics And Business - Frank Werner And Yuri N. Sotskov.Pdf
Giáo Trình-Toán Cao Cấp-Tap-1.Pdf
Giáo Trình-Toán Cao Cấp-Tap-2.Pdf
Giáo Trình-Toán Cao Cấp-Tap-3.Pdf