Tính Toán Song Song (Parallel Computing) Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Thoại Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

contents_ktmt_2011.pdf
distributedsystem_14_intro-new.pdf
distributedsystem_14_intro.pdf
distributedsystem_15_communication.pdf
distributedsystem_16_fileservice.pdf
distributedsystem_17_nameservice.pdf
distributedsystem_18_mapreduce.pdf
distributedsystem_20_clocktime.pdf
parallelprocessing_01_intro.pdf
parallelprocessing_02_mpi.pdf
parallelprocessing_03_abstractmodels-new.pdf
parallelprocessing_04_05_flynn_pararchitectures.pdf
parallelprocessing_06_speedup - new.pdf
parallelprocessing_06_speedup.pdf
parallelprocessing_07_pipeline.pdf
parallelprocessing_08_organization_mapping-new.pdf
parallelprocessing_09_scheduling.pdf
parallelprocessing_10_parallel paradigm_programming_model.pdf
parallelprocessing_11_sharedmemory.pdf
parallelprocessing_12_basicparallelalgorithms.pdf
parallelprocessing_13_matrixmultiplication.pdf
tính toán song song.pdf
phan1_tongquanttss.pdf
phan2_chitietttss.pdf
phan3_mpi.pdf
de bai tap lon xlss-hpb.pdf
lab+1+posix+threads+programming.pdf
lab+2+point+to+point+communications.pdf
lab+3+collective+communication+1.pdf
lab+4+collective+communication+2.pdf
lab+5 master-worker model.pdf
lab8 define new datatype with mpi_datatype.pdf
lab 11 apache hadoop mapreduce.pdf
lap trinh cuda.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Khái niệm của lập trình song song: mô hình máy PRAM; kiến trúc máy tính song: Dãy vi xử lý, Đa vi xử lý, Đa máy, SIMD / MIMD; tổ chức kết nối vi xử lý và ánh xạ; tăng tốc; ánh xạ và định thời; mô hình lập trình song song; giải thuật song song.

Kết quả cần đạt được

Hiểu rõ kiến trúc máy tính song song và mô hình tính toán song song L.O.1.1 Kiến trúc máy tính song song L.O.1.2 Mô hình tính toán song song L.O.1.3 Mô hình tính toán mạng Phân tích độ phức tạp của vấn đề trong xử lý song song L.O.2.1 Lập trình song song bằng ngôn ngữ cấp cao L.O.2.2 Đồng bộ bằng ngôn ngữ cấp thấp Hiểu biết sâu về các mô hình và môi trường lập trình để có thể thiết kế và thực hiện giải quyết các vấn đề ứng dụng khoa học căn bản. L.O.3.1 Mô hình cluster L.O.3.2 Mô hình grid Nhận thức được xu hướng ứng dụng và công nghệ tính toán hiệu năng cao đương thời

Tài liệu tham khảo

[1] “Scalable Parallel Computing: Technology, Architecture, Programming”, Kai Hwang & Zhiwei Xu, McGRAW-HILL, 1997. [2] “Parallel Computing – theory and practice”, Michael J. Quinn, McGRAW-HILL, 1994. [3] “The GRID2: Blueprint for a New Computing Infrastructure”, Ian Foster and Carl Kesselman, Morgan Kaufmann, 2004. [4] MPI: http://www.mpi-forum.org/docs/docs.html. [7] PVM: http://www.csm.ornl.gov/pvm/pvm_home.html.

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Co3067_Tinhtoansongsong.Pdf
Introduction To Parallel Computing.Pdf
Parallel Programming_ Techniques And Applications Using Networked Workstations And Parallel Computers.Pdf