Tiếng Anh Cơ Khí Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

unit 1 engineering.pdf
unit 2 engineering materials.pdf
unit 3 mechanism.pdf
unit 4 forcces in engineering.pdf
unit 5 racing bicycle.pdf
unit 6 laser.pdf
unit 7 portable generator.pdf