Thương Mại Điện Tử (Electronic Commerce) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đại Học Ngoại Thương- Bài tập, thực hành
Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Dang Tri - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

outlineec.pdf
p01 - introduction.pdf
p02 - model.pdf
p03 - infrastructure.pdf
p04 -order.pdf
p05-logistic.zip
p06 - payment.pdf
p07 - e-marketing.pdf
p07 - ecplanning.pdf
p09 - law.pdf
ec2004im_ch01 overview of electronic commerce.pdf
ec2004im_ch02 e-marketplaces structure, mechanisms, economics, and impacts.pdf
ec2004im_ch03 retailing in electronic commerce products and services.pdf
ec2004im_ch04 consumer behavior, online market research, and customer relationship management .pdf
ec2004im_ch05 online advertising.pdf
ec2004im_ch06 company-centric b2b and e-procurement.pdf
ec2004im_ch07 public b2b exchanges and portals.pdf
ec2004im_ch08 e-supply chain, collaborative commerce, and intrabusiness ec.pdf
ec2004im_ch09 e-government, e-learning, and other ec applications.pdf
ec2004im_ch10 mobile commerce and pervasive computing.pdf
ec2004im_ch11 auctions.pdf
ec2004im_ch12 e-commerce security.pdf
ec2004im_ch13 electronic payment systems.pdf
ec2004im_ch14 order fulfillment, content management, and other support services.pdf
ec2004im_ch15 e-commerce strategy and global ec.pdf
ec2004im_ch16 launching a successful online business.pdf
ec2004im_ch17 legal, ethical, and societal impacts of ec.pdf
ec2004im_ch18 building e-commerce applications and infrastructure.pdf
ec2004tif_ch01 overview of electronic commerce.pdf
ec2004tif_ch03 retailing in electronic commerce products and services.pdf
ec2004tif_ch04 consumer behavior, online market research, and customer relationship management.pdf
ec2004tif_ch05 online advertising.pdf
ec2004tif_ch06 company-centric b2b and e-procurement.pdf
ec2004tif_ch07 public b2b exchanges and portals.pdf
ec2004tif_ch08 e-supply chains, collaborative commerce, and intrabusiness ec.pdf
ec2004tif_ch09 e-government, c2c, e-learning, and other ec applications.pdf
ec2004tif_ch10 mobile commerce and pervasive computing.pdf
ec2004tif_ch11 auctions.pdf
ec2004tif_ch12 e-commerce security.pdf
ec2004tif_ch13 electronic payment systems.pdf
ec2004tif_ch14 order fulfillment, content management, and other support services.pdf
ec2004tif_ch15 e-commerce strategy and global ec.pdf
ec2004tif_ch16 launching a successful online business.pdf
ec2004tif_ch17 legal, ethical, and societal impacts of ec.pdf
ec2004tif_ch18 building e-commerce applications and infrastructure.pdf
thuong mai dien tu 2 tc .pdf
01_introduction.pdf
02_environment.pdf
03_pricing.pdf
04_marketing.pdf
5. css advanced.pdf
05_secure_comm.pdf
06_mobile.pdf
10_bitcoin_mining.pdf
00_welcome.pdf
1. tong quan ve e-commerce.pdf
2. co so ha tang cua e-commerce.pdf
3. xay dung website e-commerce.pdf
4. phan mem phuc vu e-commerce.pdf
5. an toan trong e-commerce.pdf
5. cac nguy co trong e-commerce.pdf
6. thanh toan dientu.pdf
7. tiep thi trong tmdt.pdf
assigments.pdf
e-commerce5e_ch01 the revolution is just beginning.pdf
e-commerce5e_ch02 e-commerce business models and concepts.pdf
e-commerce5e_ch03 the internet and world wide web e-commerce infrastructure.pdf
e-commerce5e_ch04 building an e-commerce web site.pdf
e-commerce5e_ch05 online security and payment systems.pdf
e-commerce5e_ch06 online security and payment systems.pdf
e-commerce5e_ch07 e-commerce marketing communications.pdf
e-commerce5e_ch08 ethical, social, and political issues in e-commerce.pdf
e-commerce5e_ch09 online retail and services.pdf
e-commerce5e_ch10 online content and media.pdf
e-commerce5e_ch11 social networks, auctions, and portals.pdf
e-commerce5e_ch12 b2b e-commerce supply chain management and collaborative commerce.pdf
phu luc 1. ssl-tls.pdf
phu luc 2. http & web server-new.pdf
phu luc 3. secure electronic transaction.pdf
phu luc 4. giao thuc ssh.pdf
9 ok.pdf
bao_cao_xay_dung_website_tmdt.pdf
de thi mau 8.85.pdf
marks.pdf
on tap - cau hoi matching _ok_.pdf
on tap - thuc hien don hang trong tmdt.pdf
on tap - trien khai du an tmdt.pdf
quiz1 _ok_.pdf
quiz2 _ok_.pdf
quiz3 _ok_.pdf
quiz4 _ok_.pdf
quiz4 _ok__2.pdf
quiz 5.pdf
quiz5 _ok_.pdf
quiz6 _ok_.pdf
quiz7-dau gia truc tuyen _ok_.pdf
quiz8-hop dong dien tu _ok_.pdf
quiz11-thanh toan dien tu.pdf
quiz16-luat giao dich dien tu _ok_.pdf
quiz_8_-_thanh_toan_dien_tu.pdf
quizz2009.rar
quzz1.pdf
quzz3.pdf
quzz5.pdf
quzz6.pdf
quzz8.pdf
quzz9.pdf
trac nghiem tmdt - k42.pdf
assignment_1.pdf
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Về lý thuyết, môn học này được chia làm 3 phần chính: (1) Giới thiệu môi trường thương mại điện tử và các kiến thức kinh tế, kỹ thuật, xã hội làm nền tảng cho thương mại điện tử; (2) Giới thiệu các kiến thức kỹ thuật chuyên sâu trong thương mại điện tử, sự tương tác giữa chúng, và những phương pháp đảm bảo cho sự hoạt động an toàn của chúng; (3) Cuối cùng là giới thiệu các chủ đề nâng cao mang tính thời sự trong thương mại điện tử như: Thương mại di động, Các cỗ máy tìm kiếm, Trực quan hóa thông tin, Khai phá dữ liệu, v.v... Những nội dung này giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát về thương mại điện tử, đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng để có thể tự tìm hiểu các vấn đề nâng cao. Bên cạnh lý thuyết, môn học này còn có phần thực hành, trong đó cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để phân tích, thiết kế, lập trình, và triển khai một ứng dụng thương mại điện tử. Nội dung chính của phần thực hành xoay quanh việc phát triển, triển khai, và quảng bá hệ thống thương mại điện tử ra bên ngoài.

Kết quả cần đạt được

Giải thích được thế nào là thương mại điện tử L.O.1.1: Giải thích được những ích lợi và khó khăn của TMĐT L.O.1.2: Trình bày được các giai đoạn phát triển của TMĐT Trình bày được môi trường hoạt động của thương mại điện tử L.O.2.1: Trình bày được sự khác nhau về luật pháp giữa thương mại truyền thống và TMĐT L.O.2.2: Phân biệt được sự khác nhau giữa các loại tài sản trí tuệ L.O.2.3: Giải thích được cách hoạt động của những mô hình thu lợi nhuận khác nhau Trình bày được những chiến lược định giá động L.O.3.1: Phân biệt được những cách định giá động khác nhau L.O.3.2: Có thể xác định giá bán tối ưu bằng lý thuyết trò chơi Trình bày được những phương pháp tiếp thị trực tuyến L.O.4.1: Phân biệt được những loại hình quảng cáo trực tuyến khác nhau L.O.4.2: Biết được cơ chế để tối ưu hóa website cho phù hợp với những công cụ tìm kiếm Hiểu được những kỹ thuật cơ bản trong thương mại điện tử L.O.5.1: Phân tích được ưu và nhược điểm của những hình thức lưu trữ website khác nhau L.O.5.2: Trình bày được những chức năng cơ bản của phần mềm TMĐT Trình bày được những cách thức để giao tiếp an toàn trong thương mại điện tử L.O.6.1: Hiểu được vai trò và sự quan trọng của mật mã trong TMĐT L.O.6.2: Giải thích được cách hoạt động của những hệ thống mật mã cổ điển L.O.6.3: Giải thích được cách hoạt động của những hệ thống mật mã hiện đại L.O.6.4: Trình bày được một số ứng dụng của mật mã như tạo chữ ký số và xây dựng cơ sở hạ tầng khóa công khai Trình bày được những cách thức để đảm bảo an toàn cho hệ thống thương mại điện tử L.O.7.1: Giải thích được sự cần thiết của chính sách bảo mật L.O.7.2: Trình bày được cách thức bảo mật ở mức vật lý L.O.7.3: Trình bày được những cơ chế để xác thực và kiểm soát truy cập L.O.7.4: Trình bày được một số cách thức bảo mật ứng dụng web Trình bày được sự quan trọng của thanh toán trực tuyến L.O.8.1: Phân tích được sự khác nhau và ưu nhược điểm của các hình thức thanh toán L.O.8.2: Trình bày được cách thức phòng ngừa và phản công các hoạt động tội phạm Phân tích được vai trò của thương mại di động L.O.9.1: Phân biệt được sự giống/khác nhau giữa thương mại điện tử và thương mại di động L.O.9.2: Trình bày được những đặc điểm kỹ thuật của thương mại di động Trình bày được quy trình để phát triển hệ thống thương mại điện tử L.O.10.1: Giải thích được sự quan trọng của việc lập kế hoạch L.O.10.2: Trình bày được các giai đoạn và hoạt động trong quá trình phát triển dự án L.O.10.3: Trình bày được những vai trò trong dự án thương mại điện tử

Tài liệu tham khảo

[1] G. P. Schneider (2011), Electronic Commerce, 9th Edition, Course Technology, ISBN: 978-0-538-46924-1 [2] C. Paar, J. Pelzl (2010), Understanding Cryptography, Springer, ISBN: 978-3-642-04100-6 [3] D. Salomon (2010), Elements of Computer Security, Springer, 978-0-85729-005-2 [4] Các bài báo nghiên cứu liên quan (giảng viên sẽ giao cho sinh viên đọc trước để chuẩn bị)
102 Bi Quyet Thuong Mai Dien Tu.Pdf
Bao Cao Tmdt 2010.Pdf
Bao Cao Thuong Mai Dien Tu 2009.Pdf
Co3027_Thuongmaidientu.Pdf
Co3027_Thuongmaidientu_G. P. Schneider (2011), Electronic Commerce, 9th Edition.Pdf
Cam Nang Tmdt Cho Dn.Pdf
Electronic Commerce.Pdf
Encyclopedia Of E-Commerce E-Government And Mobile Commerce.Pdf
Information Technology Infrastructure.Pdf
Introduction_To E-Commerce.Pdf
Introduction To Electronic Commerce And Social Commerce.Pdf
Kham Pha Tmdt.Pdf
Meier Stormer Gosselin Ebusiness And Ecommerce Managing The Digital Value Chain.Pdf
Pearson Prentice Hall, Electronic Commerce 2008, Efraim Turban.Pdf
The Internet And_World Wide Web_E-Commerce Infrastructure.Pdf