Thực Tập Tốt Nghiệp Ee3333 Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c-api.pdf
distributing.pdf
example1.py
example2.py
example3.py
example4.py
example5.py
extending.pdf
faq.pdf
glut.dll
glut.h
glut.lib
glut32.dll
glut32.lib
howto-argparse.pdf
howto-clinic.pdf
howto-cporting.pdf
howto-curses.pdf
howto-descriptor.pdf
howto-functional.pdf
howto-instrumentation.pdf
howto-ipaddress.pdf
howto-logging-cookbook.pdf
howto-logging.pdf
howto-pyporting.pdf
howto-regex.pdf
howto-sockets.pdf
howto-sorting.pdf
howto-unicode.pdf
howto-urllib2.pdf
installing.pdf
library.pdf
opengl_draft.pdf
opengl_tieng_viet.pdf
opengl es 2 for android_ a quick-start guide [brothaler 2013-07-06].pdf
opengl programming guide - redbook.pdf
pygame-1.9.6-cp38-cp38-win32.whl
pyopengl-3.1.5-cp38-cp38-win32.whl
python cơ bản - võ duy tuấn_1088524.pdf
reference.pdf
setuptools-50.3.0-py3-none-any.whl
tutorial.pdf
tìm hiểu thư viện đồ họa opengl - luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp.pdf
using.pdf
whatsnew.pdf