Thống Kê Học Ứng Dụng Trong Quản Lý Xây Dựng Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Duy Long - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

01_stats_de_cuong_20102011.pdf
02_baitap_5hv_01_20102011.pdf
04_standard_deviation_vs_absolute_deviation.pdf
05_least_squares_vs_least_absolute_deviations.pdf
06_chapter_28_anova.pdf
07_chapter_29_multiple_regression.pdf
08_20100929_dang_ky_nhom_hk1.xls
09_20101014_dang_ky_nhom_hk1.xls
phan01 giới thiệu về thống kê học.pdf
phan02 khám phá và tìm hiểu dữ liệu định lượng.pdf
phan03 khám phá mối quan hệ giữa các biến.pdf
phan04 thu thập dữ liệu.pdf
phan05 sự ngẫu nhiên và mô hình xác suất.pdf
phan06 mô hình phân phối mẫu.pdf
phan07 kiểm nghiệm giả thuyết.pdf
phan08 so sánh 2 phần.pdf
phan09 suy luận và so sánh về các giá trị trung bình.pdf
phan10.xlsx
phan10 suy luận khi các biến có liên hệ.pdf
nhom01.pdf
nhom02.pdf
nhom03.pdf
nhom04.pdf
nhom05.pdf
nhom06.pdf
nhom07.pdf
nhom08.pdf
nhom09.pdf
nhom10.pdf
nhom11.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

03_Intro_Stats_With_R_2008.Pdf