Thiết Kế Tổng Hợp Ic Số Và Hệ Thống Số Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

asic-full custom-semi-custom.pdf
cau lenh testbench.pdf
clock_domain_synchronization.pdf
dc.pdf
dc1_2010.12_lg.pdf
dc1_2010.12_sg_1of2.pdf
dc1_2010.12_sg_2of2_new.pdf
dc1_201012_jobaid.pdf
ddas-2017-2018-hki-chuong 1.pdf
ddas.2017-01-16.giới thiệu môn học.pdf
ece5745-tut2-dc.pdf
giới thiệu verilog.pdf
guestlectureverification.pdf
hdl coding style.pdf
icc1_201003_job_aid.pdf
icc1_201003_lg.pdf
kiem soat chat luong mo phong.pdf
lab2_synopsys_dc.pdf
learnfrommymistakes.pdf
lecture1 - copy.pdf
lecture1.pdf
lecture1_cuong.pdf
lecture 2.pdf
lecture2.pdf
lecture2_cuong.pdf
lecture 3,4.pdf
lecture3.pdf
lecture3_cuong.pdf
lecture4.pdf
lecture4_cuong.pdf
lecture5 (minh d. nguyen_s conflicted copy 2017-03-20).pdf
lecture 5.pdf
lecture5.pdf
lecture5_cuong.pdf
lecture 6.pdf
lecture6.pdf
lecture7.pdf
lecture 7.pdf
lecture7_cuong.pdf
lecture 8,9.pdf
lecture8.pdf
lecture8_cuong.pdf
lecture9.pdf
lecture10.pdf
lecture11.pdf
modelsim_tutorial.pdf
mo hinh cau truc-mo hinh dong du lieu.pdf
mo ta logic to hop.pdf
on tap kien thuc dien tu so.pdf
phuong phap thiet ke asmd.pdf
project_fpga_object tracking.pdf
quy trinh thiet ke he thong so.pdf
testbench-note.pdf
thanh phan verilog co ban.pdf
thiet ke asmd-vi du bo nhan noi tiep.pdf
thiết kế và tổng hợp hệ thống số-bài giảng.pdf
using of wire and reg in verilog.pdf
báo cáo bộ nhân booth.pdf
lương văn minh - 20152445.pdf
mach_nhan_noi_tiep.zip
mips.zip
neural network.zip
project.zip
ser_mul_testbench.v
serial_multi.pdf
serialmultiplier.v
test_mul.zip
test_opt_mul.zip
đề thi thiết kế hệ thống số.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Advanced Digital Design With The Verilog Hdl.Pdf
Fpga Prototyping By Verilog Examples.Pdf
Thiết Kế Và Tổng Hợp Hệ Thống Số (Nguyễn Đức Minh).Pdf
Verilog Hdl A Guide To Digital Design And Synthesis, Second Edition_Samir_Palnitkar.Pdf