Thiết Kế Hệ Thống Nhúng (Embedded System Design) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Trương Quang Vinh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Lê Chí Thông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Vu Duc Ngo- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

229652352-tim-hiểu-về-vi-điều-khiển-pic-16f877a-va-ứng-dụng-1.pdf
bai tap tkhtn.pdf
ccs c for pic16f877a.pdf
ccs pcwhd 4.105.zip
ccs pcwhd 4.105.zip
dc_servo_motor_controller_20_.pdf
esd-ch1_2016.pdf
esd-ch1_2019.pdf
esd-ch1_new.pdf
esd-ch2_2016.pdf
esd-ch2_2019.pdf
esd-ch2_new.pdf
esd-ch3_2016.pdf
esd-ch3_2019_p1.pdf
esd-ch3_2019_p2.pdf
esd-ch3_2019_p3.pdf
esd-ch3_2019_p4.pdf
esd-ch3_2019_p5.pdf
esd-ch3_new.pdf
esd-ch4_2016.pdf
esd-ch4_2019.pdf
esd-ch4_new.pdf
esd-ch5_2016.pdf
esd-ch5_2019.pdf
esd-ch5_new.pdf
esd-ch6_2016.pdf
esd-ch6_2019.pdf
esd-ch6_new.pdf
esd-ch7_2016-p1.pdf
esd-ch7_2016-p2.pdf
esd-ch7_2019-p1.pdf
esd-ch7_2019-p2.pdf
esd-ch7_new-p1.pdf
esd-ch7_new-p2.pdf
esd-ch0_2016.pdf
esd-ch0_2019.pdf
esd-ch0_new.pdf
hng_dn_lp_trinh_vi_diu_khin_pic_v.pdf
pic16f87xa.pdf
remotecontrol_20.pdf
vi_dieu_khien_pic_16f877a.pdf
01-gioi thieu he thong nhung-2011.pdf
02-1-introduction to vhdl.pdf
02-2-combinational logic synthesis with vhdl.pdf
02-3-sequential logic synthesis with vhdl.pdf
02-4-fsm design using vhdl.pdf
02-5-functions and procedures.pdf
5g a platform for digital of things.pdf
advanced_fpga_design1.pdf
slide_iot_bc_2018_vuduc.pdf
thietkehenhung_k60.pdf
wichip_fsoft_tech.pdf
chuong 1 tổng quan về hệ thống nhúng.pdf
chuong 2 (p1) cấu trúc phần cứng hệ thống nhúng.pdf
chuong 2 (p2) cấu trúc phần cứng hệ thống nhúng.pdf
chuong 2 (p3) cấu trúc phần cứng hệ thống nhúng.pdf
chuong 2 (p4) cấu trúc phần cứng hệ thống nhúng.pdf
chuong 2 (p5) cấu trúc phần cứng hệ thống nhúng.pdf
chuong 3 (mikroc) lập trình hệ thống nhúng.pdf
chuong 4 kỹ thuật lập trình nhúng.pdf
chuong 5 hệ điều hành thời gian thực.pdf
chuong 6 (p1) tổng hợp phần cứng và phần mềm.pdf
chuong 6 (p2) tổng hợp phần cứng và phần mềm.pdf
chuong 6 (p3) tổng hợp phần cứng và phần mềm.pdf
embedded_systems_structure.pdf
gioi thieu ve realtime.pdf
introduction_to_rtos_m1.pdf
introduction_to_rtos_m2.pdf
introduction_to_rtos_m3.pdf
introduction_to_rtos_m4.pdf
introduction_to_rtos_m5.pdf
introduction_to_rtos_m6.pdf
introduction_to_ucos_ii_v2_6_m1.pdf
introduction_to_ucos_ii_v2_6_m2.pdf
introduction_to_ucos_ii_v2_6_m3.pdf
introduction_to_ucos_ii_v2_6_m4.pdf
introduction_to_ucos_ii_v2_6_m5.pdf
introduction_to_ucos_ii_v2_6_m6.pdf
introduction_to_ucos_ii_v2_6_m7.pdf
introduction_to_ucos_ii_v2_6_m8.pdf
introduction_to_ucos_ii_v2_6_m9.pdf
introduction_to_ucos_ii_v2_6_m10.pdf
introduction_to_ucos_ii_v2_6_m11.pdf
rtos_building_blocks_for_system_development.pdf
bai tap tkhtn.docx
bai tap tkhtn.pdf
btl nhúng.zip
bai tap nop tkhtn 1.pdf
bai tap nop tkhtn 2.pdf
bai tap tkhtn (vhdl-pic).pdf
btot-esd.pdf
vhdl-btot.pdf
vhdl-ch-bt.pdf
[btl] thiết kế hệ nhúng nhóm 8.pdf
bao_cao_semi_final (3).pdf
bao_cao_thiet_ke_he_nhung.pdf
bao cao.pdf
btl_nhom14_tranlong+vandong.pdf
báo cáo.pdf
báo cáo nhóm 10.pdf
code.pdf
dct-64.zip
decuong_tknhung.pdf
esd_20181_baocao_nhom21.pdf
file latex.zip
final_vlc_embedded_design_vi.pdf
g13_embed_final.pdf
group6_develop_control_rolling_door_system.pdf
htn.pdf
project_embeded_design.pdf
report.pdf
report_iot_smart_door.pdf
report embeded system design.pdf
report g9.pdf
smart_home.pdf
thiet-ke-he-nhung.pdf
visible-light-communication.pdf
đề thi 2019-2020.jpg
161_ee3003_thietkehethongnhung.pdf
171_ee3003_thietkehethongnhung.pdf
171_ee3003_tna01_thietkehtnhung.pdf
172_402709_thietkehtnhung.pdf
esd-cuoi-ky-2013-2014-hk2-dapan.pdf
esd-cuoi-ky-2013-2014-hk2.pdf
esd-cuoi-ky-2014-2015-hk1-dapan.pdf
esd-cuoi-ky-2014-2015-hk1.pdf
esd-cuoi-ky-2014-2015-hk2-cq.pdf
esd-cuoi-ky-2014-2015-hk2-vp-dapan.pdf
esd-cuoi-ky-2015-2016-hk1-cq.pdf
esd-cuoi-ky-2015-2016-hk2-vp.pdf
esd-cuoi-ky-2016-2017-hk1-cq-dapan.pdf
esd-cuoi-ky-2016-2017-hk1-cq.pdf
esd-cuoi-ky-2016-2017-hk2-vp-dapan.pdf
esd-cuoi-ky-2016-2017-hk2-vp.pdf
esd-cuoi-ky-2017-2018-hk1-cq-dapan.pdf
esd-cuoi-ky-2018-2019-hk1-cq_final.pdf
esd-cuoi-ky-2018-2019-hk2-cq.pdf
esd-cuoi-ky-cq-hk2-2011-2012_thanh.pdf
esd-cuoi-ky-vp-hk2-2011-2012.pdf
esd-giua-ky-2013-2014-hk2-dapan.pdf
esd-giua-ky-2013-2014-hk2.pdf
esd-giua-ky-2014-2015-hk1-dapan.pdf
esd-giua-ky-2014-2015-hk1.pdf
esd-giua-ky-2014-2015-hk2-cq.pdf
esd-giua-ky-2014-2015-hk2-vp.pdf
esd-giua-ky-2015-2016-hk1-cq.pdf
esd-giua-ky-2015-2016-hk2-cq-dapan.pdf
esd-giua-ky-2016-2017-hk1-cq-dapan.pdf
esd-giua-ky-2016-2017-hk1-cq.pdf
esd-giua-ky-2016-2017-hk2-vp-dapan.pdf
esd-giua-ky-2017-2018-hk1-cq-dapan.pdf
esd-giua-ky-2018-2019-hk1-cq_final.pdf
esd-giua-ky-hk2-2011-2012-dapan.pdf
fb_img_1604024594591.jpg
đề thi cuối kỳ 2019-2020.jpg
câu hỏi có đáp án.pdf
đề thi 2014.jpg
đề thi x.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Giới thiệu khái niệm hệ thống nhúng, cung cấp kiến thức cho sinh viên về phương pháp thiết kế hệ thống nhúng. Môn học này giới thiệu phương pháp thiết kế hệ thống nhúng, tập trung chủ yếu vào thiết kế phần cứng của hệ thống. Bên cạnh đó, việc phát triển phần mềm của hệ thống cũng được giới thiệu. * Nội dung tóm tắt môn học Chương 1–Giới thiệu Chương 2–Phần cứng Chương 3–Phần mềm Chương 4–Ngoại vi Chương 5–Bộ nhớ Chương 6–Giao tiếp Chương 7–Máy trạng thái và các mô hình xử lý song song Chương 8-Hệ thống điều khiển Chương 9-Công nghệ vi mạch Chương 10-Công nghệ thiết kế

Kết quả cần đạt được

Sinh viên nắm được phương pháp thiết kế một hệ thống nhúng cơ bản, chủ yếu tập trung thiết kế phần cứng của hệ thống.

Tài liệu tham khảo

1. Frank Vahid, Tony Givargis - Embedded system design: a unified hardware/software introduction – John Wiley & Sons 2. ARM databook 3. 8051 databook 4. PIC databook 5. Sundar Rajan, Essential VHDL, RTL Synthesis done right 6. Xilinx - Embedded System Design Course

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

2007-Embedded-Hintermann.Pdf
2014_Book_Introductiontoembeddedsystems.Pdf
Addison Wesley - Embedded C.Pdf
Designing Embedded Systems And The Internet Of Things (Iot) With The Arm® Mbed™ ( Pdfdrive.Com ) (1).Pdf
Embedded System Design - A Unified Hardwaresoftware Approach.Pdf
Embedded Systems Design With Platform Fpgas_ Principles And Practices ( Pdfdrive.Com ).Pdf
Embedded Systems_ Real-Time Operating Systems For Arm Cortex M Microcontrollers ( Pdfdrive.Com ).Pdf
Kernel Services.Pdf
Kr51.Pdf
Polling Vs Interrupt.Pdf
Priority Inversion.Pdf
Programming 8-Bit Pic Microcontrollers In C, 2008, Martin P. Bates.Pdf
Programming Embedded Systems In C And C ++ ( Pdfdrive.Com ).Pdf
Real-Time Embedded Components And Systems With Linux And Rtos 2nd Edition ( Pdfdrive.Com ).Pdf
Scheduling.Pdf
Task.Pdf
The Avr Microcontroller And Embedded Systems ( Pdfdrive.Com ).Pdf
Operating_Systems_Embedded_Systems_And_Real-Time_Systems.Pdf