Thiết Kế Đường Dây Và Trạm Biến Áp Power Transmission Line And Substation Design Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter 1 _các thông số đường dây truyền tải trên không.pdf
chapter 2 _thiết kế đường dây tải điện.pdf
chapter 3 _thiết kế mạng phân phối.pdf
chapter 4 _may bien ap.pdf
chapter 5 _sơ đồ nối điện, tổn thất.pdf
chapter 6_chọn khí cụ và các phần dẫn điện.pdf
chapter 0 _ giới thiệu.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Tính toán đường dây trên không - Thiết kế đường dây tải điện - Thiết kế mạng phân phối - Máy biến áp - Sơ đồ nối điện của trạm biến áp, tính toán tổn thất và tính ngắn mạch - Lựa chọn Khí cụ điện (KCĐ) và phần dẫn điện Nội dung Chương 1 : Tính toán đường dây trên không 1.1. Các phần tử chính của đường dây trên không . 1.2 Điện trở. 1.3 Điện cảm và cảm kháng. 1.4 Điện dung và dung kháng. 1.5 Tính sụt áp và hiệu suất đường dây truyền tải trên không Chương 2 : Thiết kế đường dây tải điện 2.1 Các yêu cầu thiết kế đường dây . 2.2 Chọn cấp điện áp . 2.3 Chọn dây dẫn . 2.4 Khoảng cách pha . 2.5 Vầng quang điện . 2.6 Sứ cách điện . 2.7 Đặc tính kỹ thuật của đường dây truyền tải . 2.8 Công suất tự nhiên (SIL) 2.9 Thiết kế phần điện . 2.10Tính toán độ võng – sức căng , trụ điện . Chương 3 : Thiết kế mạng phân phối . 3.1 Cấu trúc mạng phân phối sơ cấp và thứ cấp . 3.2 Phát tuyến sơ cấp với phụ tải phân bố đều . 3.3 Phát tuyến sơ cấp với phụ tải phân bố tăng dần, giảm dần . 3.4 Thiết kế hệ thống phân phối sơ cấp hình tia . 3.5 Thiết kế hệ thống phân phối thứ cấp . Chương 4 : Máy biến áp 4.1 Khái niện chung 4.2 Chế độ nhiệt – Quá tải máy biến áp 4.3 Máy biến áp tự ngẫu, 3 cuộn dây, cuộn dây phân chia 4.2 Chọn công suất máy biến áp Chương 5 : Sơ đồ nối điện của trạm biến áp, tính toán tổn thất và tính ngắn mạch 5.1 Khái niệm chung 5.2 Sơ đồ cấu trúc 5.3 Sơ đồ nối điện trạm biến áp 5.4 Tính tổn thất 5.5 Tính ngắn mạch Chương 6 : Lựa chọn Khí cụ điện (KCĐ) và phần dẫn điện (PDĐ) 6.1 Dòng điện tính toán - Dòng điện bình thường - Dòng điện cuỡng bức - Dòng điện ngắn mạch +Tính toán dòng điện ngắn mạch 3 pha thực dụng +Tác dụng nhiệt của dòng điện ngắn mạch +Tác dụng lực điện động của dòng điện ngắn mạch 6.2 Các điều kiện chung để chọn KCĐ và PDĐ 6.3 Chọn khí cụ đóng cắt 6.4 Chọn phần dẫn điện 6.5 Chọn khí cụ phục vụ đo lường 6.6 Hạn chế dòng ngắn mạch . Chọn kháng điện

Tài liệu tham khảo

[1]Thiết kế hệ thống điện- Ng.H.Việt, Hồ V.Hiến, Phan T.T.Bình, ĐHQG, 2002. [2]Electrical Power System Design - M.V. Deshpande. [3]Electric Power Distribution System Engineering - Turan Gonen. [4] Tram biến áp và nhà máy điện – Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc. [5]Power System Analysis - Berger