Thiết Bị Ngoại Vi & Kỹ Thuật Ghép Nối Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ch01_kiến trúc hệ vxl – mt.pdf
ch02_giao thức ghép nối.pdf
ch03_các phương pháp trao đổi thông tin.pdf
ch04_io interface bus overview.pdf
ch05_digital interfacing.pdf
ch06_analog interfacing.pdf
ch00_kỹ thuật ghép nối.pdf