Thị Giác Máy Tính Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Võ Quang Hoàng Khang - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

cs231n_2017_lecture5 - convolutional neural networks.pdf
dip00-introduction to image processing.pdf
dip01-fundamental image processing.pdf
dip02-image enhancement-point processing.pdf
dip03-image enhancement-historgram equalization.pdf
dip04-image enhancement-spatial filtering.pdf
dip05-dft domain image filtering.pdf
dip06-pca face recognition.pdf
dip07-image restoration.pdf
dip08-morphology.pdf
dip09-thresholding.pdf
dip10-compression.pdf
dip11-compression jpeg.pdf
intromeanshift.pdf
meanshift.pdf
nhập môn thị giác máy tính sử dụng opencv.pdf
ung dung xu ly anh trong thuc te voi thu vien opencv.pdf
xla_baigiang_01.pdf
xla_baigiang_02.pdf
xla_baigiang_03.pdf
xla_baigiang_04.pdf
xla_baigiang_05_tienxulyanh_p1.pdf
xla_baigiang_05_tienxulyanh_p2.pdf
xla_baigiang_05_tienxulyanh_p3.pdf
xla_baigiang_06_phandoananh_p1.pdf
xla_baigiang_06_phandoananh_p2.pdf
xla_baigiang_06_phandoananh_p3.pdf
xla_gioithieu.pdf
detectandtrackfaces.rar
detectfacesfrontalfaceclassificationmodexample.m
detectpeopleexample.m
detectupperbodyiclassificationmexample.m
hw1_g1_report.pdf
hw1_g2_report.pdf
hw1_g9_report - english.pdf
meanshift_code.rar
simplefacerecognition.rar
trainastopsigndetectorexample.m
de thi_cv_hk172.pdf
de thi_cv_hk181_ch.pdf
ex1.pdf
ex2.pdf
ex4.pdf
ex5.pdf
ex6.pdf
ex7.pdf
ex8.pdf
ex11.pdf
ex12.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Computer Vision.Pdf
Computer Vision A Modern Approach 2nd Edition.Pdf
Digital Image Processing - Matlab.Pdf
Oreilly.Learning.Opencv.V3.Pdf
Real-Time Tracking Of Non-Rigid Ob Jects Using Mean Shift.Pdf
Robust Real-Time Face Detection Viola-Jones.Pdf
Xla - Hoc Vien Cnbcvt.Pdf