Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

tcctdqg_chuong 1 tổng quan tài chính ctđqg.pdf
tcctdqg_chuong 2 tỷ giá và quản trị rủi ro tỷ giá của ctđqg.pdf
tcctdqg_chuong 3 hoạch định ngân sách vốn đầu tư của ctđqg.pdf
tcctdqg_chuong 4 cấu trúc vốn và chi phí vốn của ctđqg.pdf