Sinh Hóa Đại Cương Bài giảng Bài tập

Dhnonglam - Nguyễn Phước Nhuận - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

b1-glucid.pdf
b2-lipid.pdf
b3-proteinaminoacid.pdf
b4-nucleicacid.pdf
b5-enzyme.pdf
b6-vitamin.pdf
b7-hormone.pdf
b8-cachcthucap.pdf
enzymes.pdf
mang te bao-1.pdf
nucleic acid.pdf
protein (phuong).pdf
tinh-glucid.pdf
tinh-lipid.pdf
đề cương ôn tâp shdc-sv.pdf
20 câu hỏi đề cương ôn tập cuối kì.pdf
bo cau hoi trac nghiem hoa sinh.pdf
cau hoi trac nghiem protein.pdf
câu hỏi đề cương ôn tập cuối kì.pdf
on tap sinh hoa.pdf
print_001.pdf
sinh hoa tinh 1.pdf
tna.nucleic.pdf
tnacid-amin.pdf
tn chuyen hoa chung.pdf
tn enzym.pdf
tnglucid.pdf
tnhormon.pdf
tn hormon.pdf
tnlipid.pdf
tn vitamin.pdf
trnghiemlqdh chuyen hoa.pdf
trắc nghiệm hóa sinh - vitamin.pdf