Security In Cloud Computing Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

data-sec.pdf
iam.pdf
infonew.pdf
infrastructure-security.pdf
intronew.pdf
privacy.pdf
summary.pdf
threats.pdf