Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Bài giảng Bài tập

Đại Học Ngân Hàng Tp.Hcm - Bùi Ngọc Mai Phương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chương 1 qttcdn quản trị tài sản ngắn hạn.pdf
chương 2 qttcdn hoạch định ngân sách vốn đầu tư.pdf
chương 3 qttcdn nguồn tài trợ của doanh nghiệp.pdf
chương 4 qttcdn chính sách cổ tức.pdf
chương 5 qttcdn kế hoach tài chính và dự báo tài chính.pdf
đề cương qttcdn 30092019.pdf
slide bài giảng.pdf
chương 7.pdf
chương 11.pdf
chương 12.pdf

Bài viết liên quan

Chính Sách Cổ Tức Thực Tế
Chính Sách Cổ Tức Và Giá Trị Công Ty
Các Hình Thức Phân Chia Thu Nhập Cho Các Cổ Đông
Các Nguồn Tài Trợ Của Doanh Nghiệp (Corporate Financing) - Các Nguồn Tài Trợ Ngắn Hạn
Các Nguồn Tài Trợ Của Doanh Nghiệp (Corporate Financing)
Thời Gian Hoàn Vốn (Pbp - Payback Period) Và Thời Gian Hoàn Vốn Chiết Khấu (Dpbp - Discounted Payback Period)
Tỷ Suất Sinh Lợi Nội Bộ (Irr - Internal Rate On Return) Và Tỷ Suất Hoàn Vốn Nội Bộ Điều Chỉnh (Mirr - Modified Irr)
Hoạch Định Ngân Sách Vốn Đầu Tư (Capital Budgeting)
Quản Trị Khoản Phải Thu (Receivable Management)
Quản Trị Tiền Mặt (Cash Management)
Quản Trị Hàng Tồn Kho (Inventory Management)