Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ch1 giới thiệu về ngân hàng.pdf
ch2 báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính của nhtm.pdf
ch3 chiến lược quản lí tài sản-nợ.pdf
ch4 hoạt động đầu tư của ngân hàng.pdf
ch5 thanh khoản và dự trữchính sách và chiến lược.pdf
ch6 quản lý dịch vụ nhận tiền gửi và định giá tiền gửi.pdf
ch7 quản lý nguồn vốn phi tiền gửi và vốn chủ sở hữu.pdf
ch8 hoạt động cho vay của nhtm chính sách và quy trình.pdf
ch9 hoạt động cho vay của nhtm chính sách và quy trình.pdf
ch10 cho vay tiêu dùng và bất động sản định giá cho vay tiêu dùng và bất động sản.pdf