Quản Trị Đa Văn Hóa Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Nguyen Thi Phuong Linh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

case_walmart.pdf
chap001_the_meaning.pdf
chap002_managing_ac.pdf
chap003_diversity.pdf
chapter 4_ cross-culture communication.pdf
chapter 5_management decision _ _newversion.pdf
chapter 6 _ motivation across culture_newversion.pdf
chapter 7_leadership across culture_newversion.pdf
chapter 8_human resource development across culture_newversion.pdf
quan tri da vh va xuyen qg .pdf
syllabus_ueb.pdf
week-4-chapter-2 managing across cultures.pdf
week-5-chapter-3 organizational cultures and diversity.pdf
week-6-chapter-3 organizational cultures and diversity.pdf
week-7-chapter-4_-cross-culture-communication.pdf
week 1 - the meaning and dimension of culture.pdf
week 2 - the meaning and dimension of culture - copy - copy.pdf
week 3 - chapter 2 managing across cultures.pdf
2.pdf
17050638-cao thi que-12081999.pdf
btl_qtđvh.pdf
btl_qtđvh.xlsx
bản sao của btl_qtđvh.pdf
chap004.rtf
chap005.rtf
chap006.rtf
chap007.rtf
chap011.rtf
chap012.rtf
chap013.rtf
chap014.rtf
essay_question_im.jpg
group 5 - qtri đvh.xlsx
highlighted knowledge im.pdf
im_final assignment.pdf
midterm_qtđvh.pdf
pepsi.co.pdf
quản trị (1).pdf
quản trị đa văn hóa.xlsx
vở ghi_qtđvh.pdf
walmart failed in germany.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

International Management Culture, Strategy, And Behavior.Pdf