Quản Lý Học Bài giảng Bài tập

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1_tongquan ve quan ly_2014.pdf
chuong 2_moi truong quan ly_2014.pdf
chuong 3_quyetdinh quanly_2014.pdf
chuong 4_lapkehoach_2014.pdf
chuong 4_lapkehoach_2014_2.pdf
chuong 5_tochuc_2014.pdf
chuong 6_lanhdao_2014.pdf
chuong 7_kiemsoat_2014.pdf
chương trình học môn quản lý học hệ chính quy ngoài ngành_liên thông_b2 cq.pdf
chọn một tổ chức mà em quan tâm nêu những phương pháp tạo động lực của tổ chức đó (2).pdf
co cau to chuc.pdf
de cuong on tap qlh phan tu luan.pdf
phan tich cac cong cu tao dong luc trong to chuc.pdf
phan tich moi truong kinh doanh.pdf
phan tich moi truong kinh doanh.pdf
phan tich moi truong quan ly.pdf
van dung quy trinh lap ke hoach de phan tich ke hoach do.pdf
van dung quy trinh lap ke hoach de phan tich ke hoach do 2.pdf
van dung quy trinh ra quyet dinh giai quyet van de.pdf
cau hoi thaoluan_quanlyhoc_2014.pdf
câu 3.pdf
câu hỏi thuyết trình nhóm - câu hỏi vận dụng.pdf
câu hỏi ôn tập_quản lý học_tháng 11.2013_gửi sinh viên.pdf
công cụ tạo động lực.pdf
cơ cấu quản lý.pdf
kiểm soát quy trình xuất nvl sứ dụng (1).pdf
nhom 1 - co cau to chuc.pdf
nhom 1 - kiem soat.pdf
nhom 1 - lap ke hoach.pdf
nhom 1 - phan tich moi truong.pdf
nhom 1 - ra quyet dinh.pdf
nhom 1 - tao dong luc.pdf
nhom 2 - co cau to chuc.pdf
nhom 2 - kiem soat.pdf
nhom 2 - lap ke hoach.pdf
nhom 2 - phan tich moi truong.pdf
nhom 2 - ra quyet dinh.pdf
nhom 2 - tao dong luc.pdf
nhom 3 - co cau to chuc.pdf
nhom 3 - kiem soat.pdf
nhom 3 - lap ke hoach.pdf
nhom 3 - phan tich moi truong.pdf
nhom 3 - ra quyet dinh.pdf
nhom 3 - tao dong luc.pdf
nhom 4 - co cau to chuc.pdf
nhom 4 - kiem soat.pdf
nhom 4 - lap ke hoach.pdf
nhom 4 - phan tich moi truong.pdf
nhom 4 - ra quyet dinh.pdf
nhom 4 - tao dong luc.pdf
nhom 5 - co cau to chuc.pdf
nhom 5 - kiem soat.pdf
nhom 5 - lap ke hoach.pdf
nhom 5 - phan tich moi truong.pdf
nhom 5 - ra quyet dinh.pdf
nhom 5 - tao dong luc.pdf
nhom 6 - co cau to chuc.pdf
nhom 6 - kiem soat.pdf
nhom 6 - lap ke hoach.pdf
nhom 6 - phan tich moi truong.pdf
nhom 6 - ra quyet dinh.pdf
nhom 6 - tao dong luc.pdf
nhom 7 - co cau to chuc.pdf
nhom 7 - kiem soat.pdf
nhom 7 - lap ke hoach.pdf
nhom 7 - phan tich moi truong.pdf
nhom 7 - ra quyet dinh.pdf
nhom 7 - tao dong luc.pdf
nhom 8 - co cau to chuc.pdf
nhom 8 - kiem soat.pdf
nhom 8 - lap ke hoach.pdf
nhom 8 - ra quyet dinh.pdf
nhom 8 - tao dong luc.pdf
nhom 9 - co cau to chuc.pdf
nhom 9 - kiem soat.pdf
nhom 9 - lap ke hoach.pdf
nhom 9 - ra quyet dinh.pdf
nhom 9 - tao dong luc.pdf
phong cách lãnh đạo.pdf
ptich mtr quản lý apple.pdf
qlh (2).pdf
quyết định quản lý (1).pdf
starbucks.pdf
trac-nghiem-qlh.pdf
trang.pdf
điểm mạnh, yếu.pdf