Phương Pháp Mô Hình Hóa Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

de cuong mon hoc cdio 3.0 - phuongphapmohinhhoa.pdf
giáo trình môn các phương pháp mô hình hoá.pdf
lec_2_08.pdf
modelling as discipline.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

1 Giới thiệu về môn học phương pháp mô hình hóa 2 Giới thiệu tổng quan các khái niệm và định nghĩa về mô hình hóa 3 Khái niệm về mô hình hóa: phân loại mô hình, ứng dụng, các dạng mô hình. 4 Khái niệm về mô hình hóa (tiếp theo): quá trình tái sinh mô hình, ontology, ứng dụng cụ thể mô hình toán học và mô hình nghiệp vụ 5 Ngôn ngữ mô hình hóa: ngôn ngữ VRLM, ngôn ngữ WSML, ngôn ngữ UML 6 Mô hình hóa hướng dịch vụ Phương pháp mô hình hóa: các dạng hệ thống, phương pháp luận SDLC 8 Công cụ CASE: công cụ Lower CASE và công cụ Upper CASE 9 Các phương pháp mô hình hóa và công cụ sử dụng 10 Các phương pháp mô hình hóa và công cụ sử dụng (tiếp theo) 11 Phương pháp mô hình hóa dữ liệu 12 Phương pháp mô hình hóa dữ liệu (tiếp theo) 13 Phương pháp mô hình hóa dòng dữ liệu 14 Phương pháp mô hình hóa dòng dữ liệu (tiếp theo)