Phương Pháp Kiểm Nghiệm Vi Sinh Vật Trong Thực Phẩm Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1.chuong mo dau-2018.ppt
2.cac ohuong phap phan tich vsv.ppt
3.phuong phap pcr.ppt
4.phan ung sinh hoa.ppt
5.cac yeu cau cua ptn vi sinh.ppt
6.huong dan pha che va kscl moi truong vs.ppt
7.huong dan pha che va kscl moi truong vs - part 2.ppt
8.thong nhat pp phan tich vs.ppt
9.cac qui trinh phan tich- 2012.ppt
10.pp phan tich shigella.ppt
11.e coli o104 h4 - 2012.ppt
12.dam bao ket qua thu nghiem- 2012.ppt
13.huong dan phe duyet pp thu vi sinh - 2012.ppt
bam-mpn calculation table.zip
gioi han o nhiem vsv.pdf
mpn method.pdf