Pháp Luật Tài Chính Ngân Hàng Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1. giới thiệu môn học.pdf
1. giới thiệu môn học.pptx.pdf
1. luat dn 2005.pdf
1. luat nhnn 2010.pdf
2. giới thiệu hệ thống nhà nước và pháp luật.pdf
2. giới thiệu hệ thống nhà nước và pháp luật.pptx.pdf
2. luat cac to chuc tin dung 2010 - quy định chung, giấy phép.pdf
2. luật thương mại 2005.pdf
3. luật các tctd 2010 - chương iii tổ chức, quản lý, điều hành của tctd.pdf
3. luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14_2008_qh12.pdf
3. pltc luật doanh nghiệp.pdf
3. pltc luật doanh nghiệp.pptx.pdf
4. chương 1 tổng quan tcdn.pdf
4. luật các tctd 2010 - chương iv hoạt động của tctd.pdf
4. luật thuế gtgt 13-2008-qh12.pdf
5. chương 1 chi phí, doanh thu và lợi nhuận của dn.pdf
5. luật các tctd 2010 - chương vi các hạn chế bảo đảm an toàn của tctd.pdf
5. nđ 90-2011 cp về phát hành tpdn.pdf
6. bảng cân đối tài sản-phân tích tài chính dn.pdf
6. bảng cân đối tài sản-phân tích tài chính dn.pptx.pdf
6. luật các tctd 2010 - chương vii hạch toán báo cáo.pdf
6. nd 88-2006 về cơ quan đăng ký kd, trình tự, thủ tục.pdf
7. chương 2 chi phí sử dụng vốn.pdf
7. luật các tctd 2010 - chương viii giải thể phá sản.pdf
7. tt 03-2006 đăng ký kd, đăng ký hđ.pdf
8. bộ luật dân sự 2005.pdf
8. chương 2 cổ tức của ct cp.pdf
9. bộ luật dân sự 33-2005-qh - hđ vay tài sản.pdf
10. nđ 10-2011 về mức vốn pháp định của các tctd.pdf
11.nđ 01_2014 về sở hữu của nđt nước ngoài tại tctd.pdf
12. nđ 01-2000-cp về quy chế phát hành trái phiếu cp.pdf
13. qđ 07-2013 ttg về chế độ tc của nhnnvn.pdf
14. qđ 217 nhnn về thế chấp và cầm cố tsbđ.pdf
15. qđ 1627-2001 về quy chế cho vay của tctd đối với kh.pdf
16. qđ 85 nhnn về quy chế nghiệp vụ thị trường mở omo.rtf
17. qđ 906-2002 về chiết khấu và tái chiết khấu của nhnn đối với các nh.rtf
17_2012_nd-cp_kiem toan doc lap.pdf
18. qt 10876-qt-nhnn quy trình nghiệp vụ thị trường mở.htm
18. qt 10876-qt-nhnn quy trình nghiệp vụ thị trường mở.pdf
19. tt 04-2013-nhnn quy định về hđ chiết khấu của tctd.pdf
20. tt 07-2003 về bảo đảm tiền vay của tctd, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh.pdf
21. tt 12-2010-tt-nhnn về lãi suất cho vay của tctd.pdf
22. tt 13-2010-tt-nhnn an toàn tctd.pdf
23. tt 17-2011 về cho vay cầm cố gtcg của tctd.pdf
24. tt 34-2013 về gtcg của tctd.pdf
25. tt 42-2011 nhnn về cấp tín dụng hợp vốn của tctd.pdf
26. tt 44-2011-tt-nhnn-ve-he-thong-kiem-soat-noi-bo-cua-to-chuc-tin-dung-nuoc-ngoai.pdf
27. qđ 1925-qđ-nhnn về điều chỉnh tỷ lệ dtbb ngoại tệ 8-6 pt.pdf
28. qđ 581-2003-qđ-nhnn quy chế dtbb đối với tctd.pdf
29. qđ 379-qđ-nhnn về điều chỉnh tỷ lệ dtbb vnd.pdf
30. qđ 1081-2002-qđ-nhnn về trạng thái ngoại tệ.pdf
31. tt 07 về trạng thái ngoại tệ tctd.pdf
32. qđ 493-2005-qđ-nhnn về trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tctd.pdf
33. tt 04-2010 sáp nhập, hợp nhất tctd.pdf
105909_l67qh kiem toan doc lap.pdf
bai doc giả quyết tranh chấp kd thương mại.pdf
bai doc hđ thương mại.pdf
bai doc luật kt, đối tượng, chủ thể.pdf
bài tập nhóm.pdf
bài tập nhóm.pptx.pdf
bảng cân đối tài sản-phân tích tài chính dn.pdf
bảng cân đối tài sản-phân tích tài chính dn.pptx.pdf
c1 lnh.pdf
c2 nhtw-lnh.pdf
c3 pháp lý tctd_ lnh.pdf
c4 pltd lnh.pdf
c5 khái quát chung plnh.pdf
c6 nhtw-lnh.pdf
c7 pháp l_ tctd_ lnh địa vị pl, phá sản, giải thể, ksđb.pdf
chi phí, doanh thu và lợi nhuận của dn.pdf
cần sớm hoàn thiện văn bản pháp luật về m&a ngân hàng.pdf
giới thiệu hệ thống nhà nước và pháp luật.pdf
giới thiệu hệ thống nhà nước và pháp luật.pptx.pdf
giới thiệu môn học.pdf
giới thiệu môn học.pptx.pdf
ktnb và ksnb của tctd.pdf
ktnb và ksnb của tctd.pptx.pdf
luat tctd 2010_hoat dong dau tu.pdf
luật thuế 32-2013-qh13.pdf
lỗ hổng ủy thác đầu tư của các nhtm.pdf
nd59-2006cp - quy dinh chi tiet luat thuong mai.pdf
nđ 52-2006 phát hành tpdn.pdf
nđ 139 quy định chi tiết một số điều của ldn.pdf
pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động của tctd.pdf
pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động của tctd.pptx.pdf
pháp luật về hđ tín dụng của tctd.pdf
pltc luật doanh nghiệp.pdf
pltc luật doanh nghiệp.pptx.pdf
presentation1.pdf
presentation1.pptx.pdf
quy định liên quan ngân hàng nhà nước.pdf
quy định liên quan ngân hàng nhà nước.pptx.pdf
quy định về hoạt động huy động vốn của tctd.pdf
quy định về hoạt động huy động vốn của tctd.pptx.pdf
quy định về thành lập và tổ chức hoạt động của tctd.pdf
quy định về thành lập và tổ chức hoạt động của tctd.pptx.pdf
sl thiết lập sở kho thóc 997_sl15ctn.rtf
sắc lệnh thiết lập vn quốc gia ngân hàng 583_sl86ctn.rtf
sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật nh.pdf
tt 138 btc đơn vị tiền tệ trong kế toán.pdf
tổng quan plnh - lịch sử hình thành.pdf
tổng quan plnh - lịch sử hình thành.pptx.pdf
tổng quan tcdn.pdf
c1 lnh.pdf
c2 nhtw-lnh.pdf
c3 pháp lý tctd_ lnh.pdf
c4 pltd lnh.pdf
cần sớm hoàn thiện văn bản pháp luật về m&a ngân hàng.pdf
luat tctd 2010_hoat dong dau tu.pdf
lỗ hổng ủy thác đầu tư của các nhtm.pdf
câu hỏi pháp luật tài chính ngân hàng.pdf
câu hỏi pldn - plnh - đáp án.pdf
câu hỏi pldn - plnh.pdf
câu hỏi và đáp án môn pháp luật tài chính ngân hàng.pdf
hợp đồng tín dụng- hình thức pháp lý của quan hệ cho vay.jpg
phan tích quan hệ giữa giao dịch đảm bảo và hợp đồng tín dụng.jpg
pháp luật về cho vay của tài chính tín dụng.jpg
phân loại các tài chính tín dụng theo luật.jpg
bài tập tình huống luật ngân hàng.pdf
t_nh hu_ng ph-p lu_t thu_.pdf
tình huống pháp luật thuế.pdf
2014 - dap an de thi so 1_pltcnh.pdf
2014 - dap an de thi so 2_pltcnh.pdf
2014 - dap an de thi so 3_pltcnh.pdf
2014 - dap an de thi so 4_pltcnh.pdf
2014 - de thi so 1_pltcnh.pdf
2014 - de thi so 2_pltcnh.pdf
2014 - de thi so 3_pltcnh.pdf
2014 - de thi so 4_pltcnh.pdf
câu hỏi pldn - plnh - đáp án.pdf
câu hỏi pldn - plnh.pdf
dap an de thi so 1_pltcnh.pdf
dap an de thi so 2_pltcnh.pdf
dap an de thi so 3_pltcnh.pdf
dap an de thi so 4_pltcnh (1).pdf
de thi so 1_pltcnh.pdf
de thi so 2_pltcnh.pdf
de thi so 3_pltcnh.pdf
de thi so 4_pltcnh (1).pdf
quy định về ra đề thi 2013.pdf