Pháp Luật Kinh Doanh Quốc Tế Đề thi Bài giảng Bài tập

Đại Học Ngoại Thương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1.pdf
chuong 2- hop dong kdqt.pdf
chuong 2- luat pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại.pdf
chuong 4- phan iii va iv gui sv một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.pdf
chuong 4- phan i va ii gui sv một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.pdf
chuong 4- phan vi một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.pdf
chuong 4- phan v một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.pdf
chuong 5 một số vấn đề pháp lý về hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển.pdf
chuong 6 gui sv giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế.pdf
chuong 1 [compatibility mode].pdf
chuong 2.pdf
chuong 3.pdf
chuong 3_2.pdf
chuong 4.pdf
chuong 5t.pdf
chuong 6.pdf
phan mo dau [compatibility mode].pdf
bai tap tinh huong lkdqt.pdf
chuong 1.pdf
chuong 5.pdf
tong hop [ban ngay 1_11_11].pdf